134.-153. nimetus 513-st

 • IMG Energy OÜ hüdroelektrijaama dünaamiline modelleerimine programmiga Vensim 

  Käsk, Jaan (2016)
  IMG Energy OÜ hüdroelektrijaam ja selle juurde kuuluv pais on viimastel aastatel olnud tähelepanu keskpunktis, kuna nii ülaveest kui alaveest võtavad vett erinevad ettevõted ja sellega on kaasnenud probleeme Kunda jõe ...
 • Invasiivse pruunvöötaudi tekitaja Lecanosticta acicola populatsiooni geneetiline analüüs 

  Laas, Marili (Eesti Maaülikool, 2017)
  L. acicola on Euroopas karantiinne patogeen, mis põhjustab paljudel männiliikidel varajast okaste varisemist. Ligi kümme aastat peale esmaleidu Eestist on see invasiivne patogeen levinud hajusalt kogu riigis, nakatades ...
 • Investeerimisvõimalused Tallinna elamispindade turul 

  Adojaan, Jaan-Ain (2014)
  Kinnisvarasse investeerimine on paljudele inimestele tulusaks ärimudeliks. Kinnisvarainvesteeringud on üks paljudest investeerimisvõimalustest omakapitali kasvatamiseks ja antud teema vaatlebki seda ühte paljudest ...
 • Jaamamõisa paistiikide projekteerimine 

  Tagapere, Mikk (2013)
  Tartu linna Jaamamõisa linnaosa arendusena on koostatud detailplaneeringu eskiis, kuhu planeeritakse kortermajade vahel olevale haljasalale viis paistiiki. Käesoleva töö eesmärk on uurida planeeritavate paistiikide veebilanssi ...
 • Jahimeeste ja maaomanike vahelised suhted Eestis 

  Salujõe, Heidi (2012)
  Töö eesmärk on anda ülevaade jahimeeste ja maaomanike vahelistest suhetest uue jahiseaduse koostamise taustal. Kahe huvigrupi vaheliste suhete konfliktsust on kajastanud meedia. Töö käigus jõutakse järeldusteni, mida ...
 • Jääkmuda tahendamistõhususe uurimine 

  Tarkus, Triinu (2012)
  Eesti väikepuhastites puhastatakse reovett enamasti aktiivmudaseadmetega. Protsessi käigus tekib rohkelt jääkmuda, mille käitlemine on selle omaduste tõttu keeruline ning kulukas. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on ...
 • Jäätmete torutransport 

  Jaanson, Karl (2012)
  Jäätmeid kogutakse tavaliselt prügikonteinerite abil. Mõnikord ei mahu prügikonteinerid ära või ei pääse auto neile ligi. Mujal maailmas on juba aastakümneid kasutatud pneumaatilisi jäätmekogumissüsteeme, kus jäätmed ...
 • Jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüübi sookaasikute maapealne bioproduktsioon 

  Kadak, Mikk (2015)
  Kaseenamusega puistud moodustavad peaaegu kolmandiku Eesti metsamaast. Arukaasikute kasvukäigu ning biomassi produktsiooni kohta on valminud erinevaid uurimusi, kuid sookaasikute kohta taolised andmed puuduvad. Käesoleva ...
 • Järkamisliini operaatori tööaja analüüs puidutööstus ettevõtte näitel 

  Elias, Hendrik (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud magistritöö uurib puidutööstusettevõtte Peetri Puit OÜ operaatori tööaja kasutust tehnoloogilisel tootmisliinil. Tehnoloogilise tootmisliini töö tagamiseks tuleb operaatoril põhitöö kõrvalt lahendada kõikvõimalikud ...
 • Järvamaa Kutsehariduskeskusesse rajatava anaeroobse kääritamise õppekompleksi tehnilis-majanduslik analüüs 

  Urbas, Annika (2013)
  Eesti biogaasi tootmispotentsiaal on suur, aga puudub koolitusvõimalus kutse- ja kõrghariduse tasemel õppimaks biogaasijaamade projekteerijaks, seadistajaks ja operaatoriks. Magistritöö eesmärgiks on kaardistada Järvamaa ...
 • Järvede kaldaveetaimestiku kaardistamine keskmisel ruumilise lahutusega satelliidipiltidelt 

  Lätti, Triin (2013)
  Magistritöö eesmärkideks oli järvede rannajoone tekitamine keskmise ruumilise lahutusega Landsat Thematic Mapper (TM) satelliidipiltidelt ning järvede suurtaimestiku kaardistamine sama satelliidi piltidelt rannajoonest ...
 • Järvselja looduskaitseala külastuskoormuse hindamine 

  Lipmeister, Juta (Eesti Maaülikool, 2017)
  Külastajate arvu suurenemine looduskaitsealadel on loonud vajaduse inimeste liikumise jälgimiseks ning mõju hindamiseks. Koormustaluvuse- ning külastajate seire kaitsealadel võimaldavad langetada alade majandajatel ...
 • Järvselja metsakorralduslik mudelala 

  Pink, Tõnis (2013)
  Viimasel kümnendil on suurenenud vajadus teoreetiliselt siduda süstematiseeritud metsakorraldus, teadus- ja tutvustamistegevus ning raiete analüüs, mis senini on käsitletud pigem eraldi valdkondadena. Mudelmetsa loomine ...
 • Jõgevamaa puiduressursi analüüs 

  Kokk, Andres (Eesti Maaülikool, 2017)
  Magistritöö eesmärk on anda ülevaade Jõgeva maakonnas kasvavast metsast nii erametsasektoris kui riigimetsasektoris ning analüüsida 2016. aastal Jõgevamaalt raiutud ümarpuidu sortimentide nõudlust ning pakkumust. Töös ...
 • Juuremädanike uuringud hariliku männi puistutes 

  Ahtijäinen, Katri (2014)
  Männikud moodustavad 33,6% metsamaast. Männimetsade tagavara on ligi 139 miljonit m3. Männipuit leiab laialdast tööstuslikku kasutamist, samas on mitmeid haigustekitajaid, mis vähendavad oluliselt männikutest saadava puidu ...
 • Kaasaegne projektijuhtimine ehituses 

  Mõru, Kaspar (2013)
  Antud töö eesmärgiks on uurida kirjandusallikate põhjal kaasaegse ehitusprojekti juhtimise erinevate etappide alla kuuluvaid tegevusi ja nüansse ning võrrelda neid reaalsete läbiviidud ehitustegevuste projektijuhtimisega, ...
 • Kaasaegne stabiliseeritud ja soojustatud tambitud pinnasest sein 

  Klaus, Tarmo (2014)
  Ehitusmaterjalina on pinnas kasutusel olnud läbi aegade ning tänapäevaste materjalidega on võimalik traditsioonilist tambitud pinnase tehnoloogiat täiendada, mis lisavad konstruktsioonile vastupidavust ja soojapidavust. ...
 • Kahekorruselise ühiskondliku hoone projektlahendus ja erinevate konstruktsioonilahenduste võrdlus 

  Kosenkranius, Ivo (2013)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli teostada L. Puusepa tänavale Tartus rajatava hoone projektlahendus koos analüüsiga. Analüüs teostati leidmaks, millisel määral oleks antud hoone konstruktsioone võimalik lahendada. ...
 • Kahjustatud puittarindite tugevdamise võimalused 

  Kull, Kaspar (2014)
  Käesolevas magistritöös uuritakse erinevaid puidust jätkuliiteid, mida on võimalik kasutada puitkonstruktsioonide osaliseks väljavahetamiseks või tugevdamiseks. Laboratoorsetes katsetes uuriti liidete paindetugevust ehk ...
 • Kaitsevõõpade mõju betooni kestvusele agressiivses keskkonnas 

  Karja, Ken (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud magistritöös uuriti betooni kaitsevõõpasid agressiivses keskkonnas. Katsekehades toimunud muutusi hinnati betooni keskmiste survetugevuste võrdlemisel. Käesolevas töös tehtud katsed viidi läbi, et paremini mõista, ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.