Recent Submissions

 • Tuulekahjustused viljakates kuusikutes 

  Alev, Gen (Eesti Maaülikool, 2018)
  Tuulekahjustused võivad tekitada metsaomanikele suurt majanduslikku kahju. Kuusikute tuulekahjustuse riski peetakse kõrgeks võrreldes teiste Eestis esinevate puuliikidega. Kõige probleemsemateks peetakse kuuskede ...
 • Hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) radiaalkasvu analüüs juuremädaniku nakkusega küpsetes puistutes 

  Klein, Gert (Eesti Maaülikool, 2018)
  Juuremädanikud põhjustavad kuuse puistutes majanduslikku kahju, rikkudes puidu kvaliteeti ja vähendades puude juurdekasvu. Lisaks sellele on valede majandusviiside korral suur tõenäosus, et patogeenid levivad peale raiet ...
 • Kuusekultuuride olukorrast RMK Kagu regioonis 

  Kammer, Martin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida erineva juurekavaga hariliku kuuse taimede kordaminekut ja juurdekasvu Võrumaa metskonnas. Täpsemalt annab töö ülevaate kuusekultuuride kordaminekust, kus erinevateks teguriteks on ...
 • Hariliku kuuse istutusmaterjali kasvatamisest OÜ Metsapärdi Agro näitel 

  Raud, Ilmar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud töö uurimisteemaks on hariliku kuuse istutusmaterjali kasvatamine OÜ Metsapärdi Agro taimlas. Uurimistöö käigus selgitati välja kuidas ja kui palju kasvatatakse hariliku kuuse paljasjuurelist istutusmaterjali. Töös ...
 • Radiaalne juurdekasv keskealistes juuremädaniku nakkusega kuusikutes 

  Tsopp, Kevin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Juuremädanikud on kuusikutes väga levinud ja on olulisimad majandusliku kahju tekitajad Põhja-Euroopa metsades. Kuna juurepessu tõttu väheneb oluliselt kvaliteetse puidu maht seepärast on väga tähtis, et me majandaksime ...
 • Võrgu RTK (VRS) kõrguslik täpsus Lõuna-Eestis 

  Rosenberg, Brenda (Eesti Maaülikool, 2018)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada, millist kõrguslikku täpsust on võimalik saavutada kasutades võrgu RTK VRS lahendusi ainult GPS signaalide abil või koos teiste signaalidega. Võrreldi kahte erinevat RTK ...
 • Põlva linna tihendamise võimalused 

  Važnõi, Mihail (Eesti Maaülikool, 2018)
  Linnade tihendamine on protsess linna maakasutuse efektiivsuse suurendamiseks. Sellega vähendatakse valglinnastumist ja aidatakse kaasa linna jätkusuutliku arengule. Tihedamas linnas on inimestel rohkem võimalusi teenustele, ...
 • Liimikatte mõju hariliku männikärsaka (Hylobius abietis) toitumiskäitumisele 

  Lääne, Carmen (Eesti Maaülikool, 2018)
  Harilik männikärsakas (Hylobius abietis) on olulisem ja ohtlikum metsauuenduste putukkahjur Euroopas, kelle valmikud tekitavad tõsist metsamajanduslikku kahju noorte okaspuutaimede tüvel koort laiguti närides. Sünteetilistest ...
 • Juuremädanike kahjustused 21-40 aastastes kuusikutes 

  Rannakivi, Sander (Eesti Maaülikool, 2018)
  Juuremädanikud perekondadest juurepess (Heterobasidion spp.) ja külmaseen (Armillaria spp.) on suure majandusliku kahju tekitajad hariliku kuuse (Picea abies L.) puistutes. Juuremädanike levimist mõjutavad harvendusraiete ...
 • Harvesteri Ponsse ScorpionKing tööaja uurimine lageraiel 

  Horn, Joonas (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesolevas lõputöös on analüüsitud Ponsse ScorpionKing tööaja jaotusi lageraiel. Saadud tulemused on pandud võrdlusesse töös uuritavate operaatorite vahel kui ka varasemalt tehtud töö vahel. Töö lõpus on tehtud ka järeldusi ...
 • Männi-võrsevähi tekitaja Diplodia sapinea levikust Euroopas ja Kanadas 

  Kass, Eliise (Eesti Maaülikool, 2018)
  Diplodia sapinea on laialt levinud patogeen, mis lisaks puidu sinetuse tekitamisele nakatab käbisid, võrseid, okkaid ja juuri. Käesoleva töö eesmärgiks oli isoleerida Itaaliast, Serbiast, Gruusiast ja Kanadast Diplodia ...
 • Fotokaamerate ja tarkvarade võrdlus lähifotogramm-meetriliste 3D mudelite loomisel 

  Metsoja, Kärt (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesolevas bakalaureusetöös käsitlen lähifotogramm-meetria kasutusvõimalusi arheoloogias. Uurimuse eesmärk oli selgitada, kuidas mõjutab 3D mudeli kvaliteeti tarkvara ja kaamera valik. Võrdlesin kolme tarkvara: 1) Pix4D; ...
 • Eesti rannikuäärsete linnade üleujutusalade kaardistamine kõrgusmudeli andmete abil 

  Leontjev, Helena (Eesti Maaülikool, 2018)
  Globaalne kliima soojenemine on põhjustanud jääliustike sulamist. Nende sulamise tagajärel tõuseb maailmamere veetase ning see põhjustab üleujutusi rannikualadel ning madalamates piirkondades. Üleujutuste modelleerimiseks ...
 • Abiturientide teadlikkus geomaatikast 

  Piibeleht, Kaarel (Eesti Maaülikool, 2018)
  Maamõõtmine on tänu infotehnoloogistele saavutustele teinud viimase 50 aasta jooksul läbi suure arengu. Uue mõõtmistehnika tulekuga tekkis vajadus ka uue termini järele, mis hõlmaks kõiki mõõtmisega seotud teaduseid. ...
 • Regionaalsete keskuste mõju kinnisvara hinnale 

  Nõgene, Kristin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida regionaalsete keskuste mõju kinnisvara hinnale. Alaeesmärkideks on uurida elamukruntide, korteriomandite ja haritava maa tehinguaktiivsusi ja hindu. Uuritavateks ...
 • Haritava maa muutused Tartu maakonna alevikes aastatel 1989-2015 

  Luts, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud töö on koostatud Maa-ameti geoportaali WMS andmete põhjal, kus eesmärgiks oli uurida toimunud muutusi põllumajandusmaadega Tartumaa alevikes aastatel 1989 kuni 2015. Täpsemalt on uuritud muutusi põllumaade üldpindalas ...
 • Erinevate metsakorraldajate esitatud takseerandmete analüüs jänesekapsa kasvukohatüübi näitel 

  Lippe, Kevin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Bakalaureusetöö käsitleb erinevate metsakorraldajate esitatatud takseerandmeid jänesekapsa kasvukohatüübi näitel. Töö eesmärk on vaadelda, kas ja kui palju erinevad 19 metsakorraldaja poolt kogutud takseerandmed üksteisest ...
 • Puistu koosseisu kirjeldamise muutumine seoses metsaseaduse muudatustega 2014. aastal 

  Lehis, Rait (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida 2014. aasta metsaseaduse muutmise mõju puistu koosseisu kirjeldamisele. Enne 2014. aastat kehtinud metsaseaduse redaktsioonides oli uuendusraiet lubav minimaalne vanus ...
 • Elektrontahhümeetri Leica Viva TS15 monitooringu lahenduste analüüs 

  Kapsi, Ivar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida elektrontahhümeetri Leica Viva TS15 võimalusi monitooringu läbiviimiseks. Selleks, et välja selgitada elektrontahhümeetri Leica Viva TS15 võimalused monitooringuks, analüüsiti ...
 • Järvselja metsade ajalooline maakasutuse muutus 

  Raup, Mirko (Eesti Maaülikool, 2018)
  Metsanduslike püsiproovitükkide uurimise käigus antakse ülevaade Järvselja metsandiku metsade ajaloolisest kasutusest ja kujunemisloost. Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas olevad vanad proovitükid on tuntud ka kui Järvselja ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.