Now showing items 1-20 of 384

 • Hariliku kuuse (Picea Abies L.) tervisliku seisundi hinnang uuenenud raielangil 

  Piiskop, Kätlin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Bakalaureusetöös uuritakse hariliku kuuse (Picea abies L.) taimede tervislikku seisundit viljakate kasvukohatüüpide puistutes ning juurepessu (Heterobasidion spp.) levikut mõjutavaid aspekte. Bakalaureusetöö eesmärgiks ...
 • Raiete mõju männipuude radiaalkasvule Järvselja harvendusraie katseala andmeil 

  Kaasiku, Sandra (Eesti Maaülikool, 2017)
  Bakalaureusetöö eesmärk on analüüsida, kuidas Järvselja harvendusraie katsealal läbi viidud raied on mõjutanud sealsete männipuude radiaalkasvu. Töös kasutatavad puursüdamike andmed koguti Keskkonnainvesteeringute Keskuse ...
 • Kuuse- ja männipuitu asustavad ja kahjustavad seened 

  Veeväli, Viljar (Eesti Maaülikool, 2017)
  Puidusinetus on puidutööstustele probleeme tekitav puidukahjustus, mille käigus puidu visuaalne välimus värvimuutusi tekitavate seente poolt saab kannatada. Majanduslikult on see puidutööstusele kulukas, sest sinetunud ...
 • Vändra valla teedevõrk ja juurdepääs maaomandile 

  Merirand, Merilin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Teedevõrgustikul on väga oluline osa kinnisvarale juurdepääsu tagamisel ja väärtuse loomisel. Maakorraldusseadus näeb ette, et juba katastriüksuse moodustamisel tuleb vältida olukorda, kus maaomandil puudub juurdepääs ...
 • Alustaimestiku maapealne ja maa-alune biomass erineva vanusega mustika kasvukohatüübi hariliku männi (Pinus sylvestris) puistutes 

  Etverk, Triin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli hinnata erineva vanusega mustika kasvukohatüübi männikute alustaimestiku maa-alust ja maapealset biomassi ja sellesse seotud süsinikku. Uuritud puistud (0-, 4-, 9-, 25-, 45- ja 150a) asuvad ...
 • Hariliku (Picea abies Karst) kuuse okste analüüs 

  Makarenko, Pavel (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolevas bakalaureuse töös analüüsitakse laasitud ja laasimata kuuse oksi. Töö eesmärgiks on võrrelda erinevatel suundadel kasvanud elus ja surnud okste arvu ja pikkust tüves. Uurimuses on kasutatud kaks kuuse mudelpuud, ...
 • Staatilise ja dünaamilise paindeelastsusmooduli võrdlemine 

  Luik, Karolina (Eesti Maaülikool, 2017)
  Selleks, et teada saada puitmaterjali täpseid mehaanilisi omadusi tuleb teostada purustavad katsed, kuid peale purustamist on materjal kasutus kõlbmatu. Et puitmaterjali oleks peale tema tugevusnäitajate kindlaks tegemist ...
 • Lageraiealade kaardistamise võrdlus satelliitide Landsat 8 ja Sentinel-2 piltidel 

  Press, Gert (Eesti Maaülikool, 2017)
  Varasemate aastate lageraiealade kaardistamise seiretöö on Eesti keskkonnaseire programmis tehtud vabavaraliste keskmise ruumilise lahutusega USA satelliidi Landsat piltidega. Alates 2015.a. suvest on orbiidil ning toodab ...
 • Hariliku kuuse istutusmaterjali kvaliteet 

  Koolman, Kairi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud töö annab ülevaate Eesti metsataimekasvatuse hetkeseisust ning Eestis kasvatatava hariliku kuuse istutusmaterjali kvaliteedist. Töö eesmärgiks on välja selgitada Eestis kasvatatava hariliku kuuse istutusmaterjali ...
 • Harvesteri ja ekskavaatorharvesteri tootlikkuse võrdlus (Iftar AS ja Lesnik OOO näitel) 

  Mäger, Märt (Eesti Maaülikool, 2017)
  Töö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis kirjeldatakse harvesteri ja ekskavaatorharvesteri ehituslikku poolt ning raietehnoloogiat. Teises peatükis, materjalis ja metoodikas, antakse ülevaade uuritud harvesteridest ...
 • Nutitelefonides kasutatavate GPS-ide täpsus 

  Pint, Jesse (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida nutitelefonides kasutatavate GPS-ide positsioneerimise täpsust nii staatilistel kui ka dünaamilistel mõõtmistel. Mõõtmised viidi läbi erinevates keskkondades, et näha, ...
 • Maapinna relatiivsete vertikaalliikumiste arvutamine Peipsi järve veetaseme andmete põhjal 

  Kruusla, Kätlin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli hinnata programmi Hector sobivust järve veetaseme andmete põhjal veemõõdujaamade (VMJ) vertikaalliikumiste täpsemaks määramiseks. Selleks arvutati teiste VMJ vertikaalliikumiste trendid kõige ...
 • Metsaseaduse muutmise mõjudest metsade majandamisele 

  Raja, Eero (Eesti Maaülikool, 2017)
  Bakalaureusetöös on välja toodud mõned metsaseaduse muudatused, mis on enamasti aastast 2014 ja mõned muudatused alles võetakse vastu. Lõputöö eesmärk on teada saada kas muudatustega kaasneb rohkem kasu või kahju. Töös ...
 • Eesti RTK GNSS võrkude täpsuse hindamine 

  Kirs, Even (Eesti Maaülikool, 2017)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli selgitada välja, kas GNSS seadmega koordinaatide määramise täpsus erinevates GNSS RTN võrkudes ja võrgu äärealadel erineb või mitte. Eesmärgi saavutamiseks teostati RTK GNSS seadmega mõõtmisi ...
 • Metsa lageraie tuvastamine Sentinel-2A satelliitpiltide põhjal 

  Õunas, Kadi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud lõputöö eesmärgiks on tuvastada metsaeraldised, kus on teostatud lageraie, ning hinnata nende pindalade määramise täpsust Sentinel-2A satelliitpiltidelt. Uurimiseks on valitud Riigi Metsamajandamise Keskuse (RMK) ...
 • Mobiilse laserskaneerimise kõrguslik täpsus metsa ja lageda ala korral 

  Annok, Gerly (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on saada teada, kas mõõdistatava ala asukoht horisondi avatuse suhtes mõjutab mobiilse laserskaneerimise andmete kõrguslikku täpsust ning kui mõjutab, siis kui palju. Andmed saadi 2016. ...
 • Prisma asendi mõju kõrguse märkimise täpsusele 

  Runtal, Erki (Eesti Maaülikool, 2017)
  Tänapäevased ehitusgeodeetilised tööd, mis hõlmavad kõrguste märkimist või edasikandmist, teostatakse elektrontahhümeetrite ja nivelliiridega. Sõltuvalt töö iseloomust ja täpsusnõuetest valitakse tööde sooritamiseks ...
 • Ülevaade mere veemõõdujaamade ajaloolistest arhiiviandmetest ja nende aegridade analüüs 

  Kapp, Kristo (Eesti Maaülikool, 2017)
  Eestis puudub selge ja terviklik ülevaade veemõõdujaamades kasutusel olnud veemõõdulattidest, sidemetest kõrgusvõrguga ja aegridade usaldusväärsusest. Geodeetiliste uuringute tegemine eeldab nendest aga korrektset ülevaadet ...
 • Probleemid erametsanduses Läänemaa näitel 

  Silk, Siim (Eesti Maaülikool, 2017)
  Erametsandusega seotud probleemid on üsnagi aktuaalne teema. Küll on arutletud selle üle, miks erametsaomanikud oma metsa ei majanda, miks erametsaomanikud oma metsa ei uuenda. Nendele küsimustele vastuse saamiseks ...
 • Looduslikult uuenenud noorendike üldistatud kõrguskõverate analüüs Järvselja püsikatsealade mõõtmisandmetel 

  Laanesoo, Rasmus (Eesti Maaülikool, 2017)
  Eestis pole peale Kohava kõrguskõvera koostatud mudeleid spetsiaalselt noorendike kõrguste kirjeldamiseks. Kuid Eestis, kui intensiivse metsamajandusega riigis, on oluline uurida noorendike puude kõrguskõverate koostamist ...