1.-20. nimetus 451-st

 • Erineva intensiivsusega uuendusraie mõju elustikule 

  Soolmann, Erko (2012)
  Lageraie on maailma metsanduses kõige domineerivam metsauuendusviis. Paraku kaasnevad lageraietega kõige drastilisemad häiringud metsa ökosüsteemis ning see omakorda põhjustab kahju metsa elustikule. Samas turberaiete ning ...
 • Kõrged metsapuud Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas 

  Alatalo, Triin; Viliberg, Koit (2012)
  Käesolevas bakalaureusetöös antakse ülevaade autorite poolt Järvselja õppe- ja katsemetskonnas kõrgeimaks mõõdetud metsapuudest. Ühtlasi antakse ülevaade iga puu asukohast, kasvutingimustest ja analüüsitakse võimalikke ...
 • Turberaied Kilingi-Nõmme piirkonna männikutes 

  Rist, Erik (2012)
  Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on anda ülevaade Kilingi-Nõmme ümbruses teostatud turberaietest. Täpsemalt käsitlen aegjärgseid raieid ja põhjalikumad mõõtmised on teostatud puistutel kus maapind oli eelnevalt ...
 • Parkide ja haljasalade külastatavus ja külastajate hinnangud Keilas 

  Angerjas, Inge (2012)
  Töö eesmärk oli uurida Keila rohealade külastatavust ja külastajate rahulolu ning koondada ettepanekud Keila linna puhkealade planeerijatele. Külastajaseiret Keila parkides ei ole enne läbi viidud. Uuringu käigus küsitleti ...
 • Ilmastiku mõju kase radiaalsele juurdekasvule naadi kasvukohatüübis 

  Dubolazov, Evar (2012)
  Käesoleva lõputöö eesmärk on analüüsida ilmastiku mõju kase radiaalsele juurdekasvule naadi kasvukohatüübis ning võrrelda, kas kahe mõõtja poolt (Ando Lilleleht ja Evar Dubolazov) tehtavad aastarõngaste mõõtmised LINTAB’iga ...
 • Metsade looduslikkuse hinnangud Eesti puistute kasvukäigu püsiproovitükkidel 

  Siir, Leena (2012)
  Eesti Metsakaitsealade Võrgustiku projekti raames töötati 1999.a. metsade loodusväärtuste inventeerimiseks välja ainulaadne metoodika. Tegemist on puistu kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete tunnuste subjektiivse hindamisega, ...
 • Kõlvikute ja maakatte tüüpide klassifikatsioonide suhe Eestis 

  Birk, Annika; Sikk, Kristiin (2012)
  Antud teema kohta ei ole õnnestunud leida varasemaid uuringuid. Siiski on teema aktuaalne, sest maafondi kohta on erinevaid klassifikatsioone ning nende omavaheline suhe ei ole alati selge. Erinevate ülesannete lahendamisel ...
 • Turberaieviisid Eesti metsades-uuringute ülevaade ja Järvselja katseala rajamine 

  Alamäe, Janar (2012)
  Turberaie meetod on metsakasvatuslik võte, mille käigus raiutakse mets korduvate raiejärkudega. Nii säilitatakse osa vanast metsast, mis omakorda pakub turvet looduslikule uuendusele. Antud töös analüüsiti uuringute abil ...
 • Harvester Timberjack 1270D tööaja analüüs angervaksa kasvukohatüübi angervaksa lehtpuupuistu lageraiel 

  Birk, Ingmar (2012)
  Käesolevas töös on uuritud harvesteri Timberjack 1270D tööd ja ajajaotumist erinevate tööoperatsioonide vahel. Sarnaseid töid, milles uuritakse efektiivse tööaja jagunemist on Eestis eelnevalt tehtud. Samuti võib leida ...
 • Looduslike piiride ja katastriüksuste piiride kokkulangemine 

  Aasmäe, Kristjan (2012)
  Töös uuritakse maakasutust ja katastriüksuste piiride ning looduslike piiride paiknemisi. Meile teadaolevalt on uuritud probleemi käsitletult ainult põgusalt. Töö eesmärgiks on välja selgitada probleemid, mis tekivad ...
 • Erinevate riikide katastrisüsteemid 

  Belov, Juri (2012)
  Probleemiks on see, et on töö (A. Yavuz, 2005), kus võrreldakse EL riikide katastrisüsteeme, aga ei ole võrdlemist teiste maailma riikide süsteemidega. Selles töös tahtsin uurida kuidas teiste riikide katastrisüsteemid ...
 • Ülevaade Riigimetsa Majandamise Keskuse sertifitseerimisest 

  Agarmaa, Mihkel (2012)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade RMK metsade sertifitseerimisest, vaadelda erinevaid sertifikaate ja sertifitseerimissüsteeme. Uurimuses on kasutatud enamasti artikleid ja rahvusvaheliste sertifitsee ...
 • Prismata mõõtmise rakendused tahhümeetriga Trimble S6 DR300+ 

  Vares, Ilona; Äär, Helerin (2012)
  Prismata mõõtmine ei ole mõõdistustööde puhul alati esimene valik. Bakalaureusetöö raames on uuritud, milliste tööde puhul leiab kasutust prismata mõõdistamine ning millised on antud mõõdistusmeetodi plussid ja miinused. Töö ...
 • Harvesteri tootlikkuse uurimine 

  Elias, Hendrik (2012)
  Antud lõputöö eesmärk on välja selgitada olulisemate tegurite mõju harvesteri tootlikkusele. Selleks on refereeritud vastavaid teadusartikleid, analüüsides nende autorite poolt saadud tulemusi ning arutledes, et miks on ...
 • Ponsse metsamasinad ja nende kasutamine Eestis 

  Kespre, Toomas (2012)
  Bakalaureuse töös Ponsse metsatööstusmasinad ja nende kasutamine Eestis on toodud põhjalik ülevaade Ponsse ja metsamasinate ajaloost, tehnoloogiast, mõõtmissüsteemidest. Peamiseks eesmärgiks on anda ülevaade Eestis ...
 • Eesti Maaülikooli mõõdistamisvõrgu punktide kõrguste määramine III klassi nivelleerimisega 

  Laur, Eidi; Tamm, Maarja-Chris (2012)
  Tartu linna geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimisest on möödas üle viie aasta, seega ei ole kõrgused võrgu punktidel enam õiged. Eelnev on tingitud ka sellest, et kõikide punktide kõrgused ei ole saadud geomeetrilise ...
 • Jõulupuude kasvatamine kui põllumaa alternatiivne kasutusviis 

  Tenno, Taavi (2012)
  Käesolevas töös uuritakse jõulupuude kasvatamise võimalusi ja tulukust põllumaadel, Eesti hetketingimustes. Eesmärgiks on vaadelda jõulupuude kasvatamist ning võrrelda selle tulusust teiste kultuuride kasvatamisega. Töös ...
 • Kasvavate puude kahjustamine harvendusraiel 

  Šagalova, Irina (2012)
  Käesoleva bakalaurusetöö eesmärgiks on uurida kasvavate puude kahjustused harvendusraiel. Töös on kirjeldatud peamised kahjustused, mis on seotud harvendusraiega. Lisaks inimeste ja raskete masinate kahjustusele on kirjeldatud ...
 • Tahhümeetri automaatsuunamise täpsuse sõltuvus kaugusest ja prismast 

  Miljukov, Esko (2012)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli uurida tahhümeetri Spectra Precisioni automaatsuunamise täpsuse sõltuvust kaugusest ja prismast. Tehnika kiire arenguga on tahhümeetritele lisatud palju uusi tehnilisi lahendusi, mis ...
 • Dendroökoloogiline uurimustöö Käsmu poolsaarel 

  Pruuli, Marietta (2012)
  Eesti metsanduse arengukavas on metsade efektiivne ja jätkusuutlik kasutamine olulisel kohal. Selle tagamiseks on muuhulgas vaja mõista puude kasvudünaamika sõltuvust looduslikest ja antropogeensetest häiringutest ning ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.