1.-20. nimetus 450-st

 • Ponsse metsamasinad ja nende kasutamine Eestis 

  Kespre, Toomas (2012)
  Bakalaureuse töös Ponsse metsatööstusmasinad ja nende kasutamine Eestis on toodud põhjalik ülevaade Ponsse ja metsamasinate ajaloost, tehnoloogiast, mõõtmissüsteemidest. Peamiseks eesmärgiks on anda ülevaade Eestis ...
 • Kasvavate puude kahjustamine harvendusraiel 

  Šagalova, Irina (2012)
  Käesoleva bakalaurusetöö eesmärgiks on uurida kasvavate puude kahjustused harvendusraiel. Töös on kirjeldatud peamised kahjustused, mis on seotud harvendusraiega. Lisaks inimeste ja raskete masinate kahjustusele on kirjeldatud ...
 • Loodushoidu väärtustavate erametsaomanike eesmärgid ja kavatsused oma metsaomandi kasutamisel 

  Motšjonova, Jekaterina (2012)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on kirjeldada metsaühistusse kuuluvate ja mittekuuluvate metsaomanikke. Eelkõige kirjeldatakse loodushoidlike metsaomanike ning võrreldakse neid Taani ja Leedu nö. loodushoidlike metsaomanikega. ...
 • Ülevaade männikute valgustamisraietest Põhjamaades 

  Muzakko, Tamar (2012)
  Käesolev töö annab ülevaate valgustusraiete alasest kirjandusest Soomes ja Rootsis. Töö eesmärk oli tuua välja põhilised tulemused männikute hooldamisel. Selleks töötati läbi erinevaid Põhjamaade valgustusalaseid teaduslikke ...
 • Jõulupuude kasvatamine kui põllumaa alternatiivne kasutusviis 

  Tenno, Taavi (2012)
  Käesolevas töös uuritakse jõulupuude kasvatamise võimalusi ja tulukust põllumaadel, Eesti hetketingimustes. Eesmärgiks on vaadelda jõulupuude kasvatamist ning võrrelda selle tulusust teiste kultuuride kasvatamisega. Töös ...
 • Tööohutusalane olukord Tartumaa metsa- ja puidutööstustes 

  Raid, Katrin-Kai (2012)
  Tööohutusalase olukorra teadvustamine ning analüüsimine. Sarnase teemaga töid on tehtud ka varem Eesti Maaülikoolis, kuid mitu aastat on vahele jäänud. Töö eesmärgiks on analüüsida Tartumaa metsa- ja puidutööstuse ...
 • Kuni viie aasta vanuste kuusekultuuride olukorrast Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas 

  Lääne, Rando; Tomson, Siim (2012)
  Antud töös käsitlevad autorid kuni viie aasta vanuste kuusekultuuride olukorda Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas (JÕKM). Töö eesmärk on anda detailne ülevaade JÕKM-i kuusekultuuridest, nende kordaminekust, tervislikust ...
 • Elektriliinide postide tootmine ja tehnoloogia laiendamise võimalused firmas OÜ Rahel-Puit 

  Jürgens, Rait (2012)
  Antud bakalaureusetöös uurib autor puidutöötlemise ettevõtte näitel puitpostide tootmise ja tehnoloogia laiendamise võimalusi ning annab ülevaate puiduimmutusega tegelevatest ettevõtetest Eestis. Samuti oli eesmärgiks ...
 • Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste andmete analüüs 

  Tšikin, Maris; Nurk, Jaanika (2012)
  Maatulundusmaade efektiivset kasutamist põllumajanduses takistavad maakasutuse puudused. Peamiseks takistuseks konkurentsivõimelisel turul osalemisel on põllumaade killustatus. Erinevates riikides on uuritud killustatuse ...
 • Kõrged metsapuud Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas 

  Alatalo, Triin; Viliberg, Koit (2012)
  Käesolevas bakalaureusetöös antakse ülevaade autorite poolt Järvselja õppe- ja katsemetskonnas kõrgeimaks mõõdetud metsapuudest. Ühtlasi antakse ülevaade iga puu asukohast, kasvutingimustest ja analüüsitakse võimalikke ...
 • Esmased andmed mehhaniseeritud kännujuurimisest Eestis 

  Keir, Kaido (2012)
  Töö annab ülevaate tööaja jaotumisest, ekskavaatori tootlikkusest ja juurimisoperatsioonideks kuluva aja seosest kännu diameetriga. Varasemalt pole Eestis sarnaseid uurimusi läbi viidud, kuid samalaadsest valdkonnast võib ...
 • Puitgraanuli kasutus Eesti turul 

  Kukk, Jürgen (2012)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli anda ülevaade puitgraanuli tootmisest, müügist, tarbimisest ning kasutusest Eesti turul. Metoodikana kasutati eesti ja inglise keelse kirjanduse, artiklite ning internetiallikate uurimist ning ...
 • Metsaparandusobjektide rekonstrueerimine RMK Pärnumaa aladel aastatel 2003-2011 

  Hüüdma, Mikk (2012)
  Mets on taastuv energiaallikas, mille õige majandamise korral tema jätkusuutlikus ja tootlikus tõusevad. Eestimaa kliima on liigniiske, kus sademed ületavad aurumise ligikaudu kaks korda. Selline kliima põhjustab metsamaade ...
 • Elva spordiradade keskkonnaseisundi- ning külastajauuringu tulemused 

  Räst, Kristiina (2012)
  Töö käsitleb erinevaid probleeme, mis on seotud Elva metsa spordiradadega. Uuritakse, mis määral esineb pinnase tihenemist ja erosiooni ning juurte paljandumist. Uuritavate probleemide põhjusena võib puude seisund halveneda ...
 • Metsakuklaste (Formica s.str.) asurkonnad turismiobjektidena ja sipelgasõbraliku turismi korraldamine Lõuna-Eestis 

  Rosin, Jaana (2012)
  Metsakuklased (Formicas. str.) kuuluvad alates 1994. aastast III kategooria kaitsealuste liikide nimistusse. Üha populaarsemaks muutuva loodusturismi tagajärjel on suurenenud kuklaseasurkondade pidev ohustav häirimine ja ...
 • Ülevaade punahirve kahjustustest Kesk-Euroopas 

  Türk, Heido (2012)
  Punahirv on püsivalt kasvava arvukusega ulukiliik. Kesk-Euroopas tekitab punahirv arvestatavaid kahjusid metsades tänu suurele arvukusele ja levikule. Viimastel aastatel on täheldatud punahirve arvukuse tõusu ka Eestis. ...
 • Hirve osakaal ulukikahjustustes Pärnu- ja Viljandimaal 

  Möll, Heiki (2012)
  Seoses punahirve arvukuse tõusuga Eestis on palju teateid metsaomanikelt arvatavatest punahirve tekitatud kahjustustest. Antud bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade hirvlaste poolt tekitatud kahjustustest männinoorendikes ...
 • Lageraielankidele jäetavate säilikpuude vastavus nõuetele Harjumaa näitel 

  Kevvai, Aliis (2012)
  Lageraielankidele säilikpuude jätmise eesmärkide, efektiivsuse ja säilivuse kohta on palju uurimusi, kuid Eestis puudub ülevaade, kuidas tegelikult säilikpuid metsa jäetakse. Säilikpuude kogus on võtmeküsimus metsaelustiku ...
 • Punahirve osa metsakahjustuste tekkes Valga- ja Võrumaal 

  Mumm, Madis (2012)
  Sarnaselt põdraga võib punahirv tekitada metsakahjustusi. Hirvekahjustusi on uuritud ”Hirveprojekti” raames teistes Eestimaa piirkondades, kuid andmed Lõuna-Eesti kohta puuduvad. Eesmärk oli välja selgitada punahirve osa ...
 • Noore vegetatiivselt uuenenud hübriidhaaviku biomassiproduktsioon 

  Kraav, Jaan (2012)
  Töö ülesandeks oli uurida juurevõsutekkelise hübriidhaaviku biomassi toodangut ühe- ja kaheaastases puistus. Eestis pole varem sellist uuringut hübriidhaava kohta tehtud. Lõputöö annab ülevaate hübriidhaava biomassi ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.