Now showing items 1-20 of 407

 • Elanike harjumused olmejäätmete liigiti kogumisel Eestis 

  Sikka, Teele (2012-05-26)
  Vastavalt Eesti Vabariigi jäätmeseadusele, pidi alates 2005. aastast jäätmevedu olema korraldatud. Alates 2013 aasta 16. juulist ei tohi prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas olla biolagunevaid jäätmeid üle 30 ...
 • Korteri omandi- ja üürituru analüüs üliõpilaste seisukohalt Tartu linna näitel aastatel 2002-2009 

  Raudmäe, Hanna; Käära, Kadri (2012-06-05)
  Töö eesmärk on välja selgitada mis aastatel oleks olnud Tartu linna tulnud üliõpilastel kasulikum korter osta või üürida ajavahemikul 2002-2009. Uuritakse korteri ostu tasuvust oma- ja võõrkapitaliga ning tubade välja ...
 • Kasutusse lubatud uute eluruumide struktuur ja dünaamika Eestis aastatel 1996 - 2011 

  Kivisalu, Kristo; Kerb, Kerli (2012-06-05)
  Kuna aasta jooksul väljastatud kasutuslubade arv on oluliseks statistiliseks näitajaks, on alust selle muutumise uurimiseks. Regionaalpoliitika ning ka teiste valdkondade jaoks on tähtis ka kasutusse lubatud eluruumide ...
 • Korteriomandite turuanalüüs Tallinnas, Tartus ja Pärnus 2004-2011 

  Henn, Karin; Pilt, Marili; Saarep, Karmen (2012-06-05)
  Kinnisvara turuanalüüse tehakse palju ning nende eesmärk on anda ülevaade kinnisvaraturul toimunust mingi perioodi kohta. Antud bakalaureusetöö erineb tavapärastest turuanalüüsidest selle poolest, et omavahel on võrreldud ...
 • Tähtvere valla detailplaneeringute mõju maakasutusele 

  Lepland, Triin; Pintson, Marian (2012-06-05)
  Arenduse käigus on tehtud mõtlematuid vigu, mis killustavad haritavat maad ja muudavad kuju ebasümmeetriliseks. Teema on muutunud aktuaalseks ja see pälvib varasemast enam tähelepanu. Uurimustöö eesmärgiks on välja uurida, ...
 • Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste andmete analüüs 

  Tšikin, Maris; Nurk, Jaanika (2012-06-06)
  Maatulundusmaade efektiivset kasutamist põllumajanduses takistavad maakasutuse puudused. Peamiseks takistuseks konkurentsivõimelisel turul osalemisel on põllumaade killustatus. Erinevates riikides on uuritud killustatuse ...
 • Looduslike piiride ja katastriüksuste piiride kokkulangemine 

  Aasmäe, Kristjan (2012-06-06)
  Töös uuritakse maakasutust ja katastriüksuste piiride ning looduslike piiride paiknemisi. Meile teadaolevalt on uuritud probleemi käsitletult ainult põgusalt. Töö eesmärgiks on välja selgitada probleemid, mis tekivad ...
 • Tahhümeetri automaatsuunamise täpsuse sõltuvus kaugusest ja prismast 

  Miljukov, Esko (2012-06-06)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli uurida tahhümeetri Spectra Precisioni automaatsuunamise täpsuse sõltuvust kaugusest ja prismast. Tehnika kiire arenguga on tahhümeetritele lisatud palju uusi tehnilisi lahendusi, mis ...
 • Kinnisvaraturu protsesside visualiseerimine GIS abil 

  Helmes, Maarja (2012-06-06)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida geoinfosüsteemide (GIS-i) visualiseerimisvõimalusi kinnisvaraturu näitel ning kirjeldada kuidas võiks teemakaartide abil näidata kinnisvaraturu protsesse ja kas visualiseerimine ...
 • Elektrontahhümeetri Trimble S6 täpsuse uuringud 

  Raju, Martin; Kask, Madis (2012-06-06)
  Töö eesmärk on välja selgitada elektrontahhümeetri Trimble S6 automaatsuunamise täpsus. Uuritakse ka operatsioonideks kuluvat aega ning neid kaht tegurit analüüsides leitakse optimaalne kaugus, mil automaatsuunamine end ...
 • Erinevate riikide katastrisüsteemid 

  Belov, Juri (2012-06-06)
  Probleemiks on see, et on töö (A. Yavuz, 2005), kus võrreldakse EL riikide katastrisüsteeme, aga ei ole võrdlemist teiste maailma riikide süsteemidega. Selles töös tahtsin uurida kuidas teiste riikide katastrisüsteemid ...
 • Metsa kõrvalsaaduste kasutamine Võru maakonnas aastatel 2010 ja 2011 

  Karro, Alis (2012-06-07)
  Metsarikastel aladel on mets toitnud ja katnud inimesi juba aastatuhandeid. Metsa kõrvalsaaduste varumine ja müük on osale elanikkonnast lisateenimise võimaluseks ja seetõttu on teema aktuaalne ka käesoleval ajal, mil ...
 • Maarjakase (Betula pendula var. carelica) kultuurpuistu kasvukäik ja selle sõltuvus kasvukoha mullastiku tingimustest ja veerežiimist 

  Strantsov, Sigrid; Morozov, Gunnar (2012-06-07)
  Uurimistöö viidi läbi 2008. aastal rajatud maarjakasekultuuris (Betula pendula var. carelica) Harjumaal Padise vallas Kõmmaste külas. Kultuur koosneb kahest osast: vana osa, kuhu on istutatud 2-aastaste meristeemtaimi ...
 • Metsa kõrvalsaaduste eksport ja import aastatel 2006-2011 

  Punt, Liis (2012-06-07)
  Antud uurimuse eesmärk on saada ülevaade metsa kõrvalsaaduste impordist ja ekspordist aastatel 2006-2011 ning võrrelda saadud andmeid eelnevate aastate andmetega. Töö kirjutamiseks on kasutatud Statistikaameti poolt ...
 • Karuputke liikide levik ja tõrje Eestis 

  Vester, Kerli (2012-06-07)
  Invasiivsete liikide levik on aktuaalne teema ning sosvnosvki-ja hiid-karuputke peatamiseks on koostatud ohjamiskava 2011-2015.aastaks. Bakalaureusetöö on valminud kirjandusallikate põhjal. Töö esimeses pooles käsitetakse ...
 • Harvester Timberjack 1270D tööaja analüüs angervaksa kasvukohatüübi angervaksa lehtpuupuistu lageraiel 

  Birk, Ingmar (2012-06-07)
  Käesolevas töös on uuritud harvesteri Timberjack 1270D tööd ja ajajaotumist erinevate tööoperatsioonide vahel. Sarnaseid töid, milles uuritakse efektiivse tööaja jagunemist on Eestis eelnevalt tehtud. Samuti võib leida ...
 • Erametsanduslikud toetused Eestis 

  Pärn, Kuldar (2012-06-07)
  Käesolev bakalaureusetöö annab ülevaate metsanduse arengukavadest tulenevatest erametsanduslikest riiklikest prioriteetidest. Töö toob välja aastast 2000 kuni 2010 makstud siseriiklikud toetused ja nende suurused. Töö ...
 • Mittelikviidsete harvendusraiete uurimine RMK Võrumaa metskonnas 

  Fomotškin, Rivo (2012-06-07)
  Töö eesmärk on anda ülevaade mittelikviidsete harvendusraiete põhjustest ja rakendamisest Riigimetsa Majandamise Keskuses kuusikute näitel. Samuti on eesmärgiks selgitada, kas sellised raied on olnud metsamajanduslikult ...
 • Maakaabli teostusmõõdistamine 

  Pehlak, Anna-Liisa; Pau, Vesta (2012-06-07)
  Üha rohkem uuendatakse ja rajatakse uusi maa-aluseid kaabelliine. Liinide renoveerimise projektile eelnevad geodeetilised tööd. Töö eesmärk on uurida maa-aluste kaabelliinide reaalse paiknemise vastavust projekteeritu ...
 • Eesti Maaülikooli mõõdistamisvõrgu punktide kõrguste määramine III klassi nivelleerimisega 

  Laur, Eidi; Tamm, Maarja-Chris (2012-06-07)
  Tartu linna geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimisest on möödas üle viie aasta, seega ei ole kõrgused võrgu punktidel enam õiged. Eelnev on tingitud ka sellest, et kõikide punktide kõrgused ei ole saadud geomeetrilise ...