1.-20. nimetus 934-st

 • Juuremädanike kahjustused 21-40 aastastes kuusikutes 

  Rannakivi, Sander (Eesti Maaülikool, 2018)
  Juuremädanikud perekondadest juurepess (Heterobasidion spp.) ja külmaseen (Armillaria spp.) on suure majandusliku kahju tekitajad hariliku kuuse (Picea abies L.) puistutes. Juuremädanike levimist mõjutavad harvendusraiete ...
 • Harvesteri Ponsse ScorpionKing tööaja uurimine lageraiel 

  Horn, Joonas (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesolevas lõputöös on analüüsitud Ponsse ScorpionKing tööaja jaotusi lageraiel. Saadud tulemused on pandud võrdlusesse töös uuritavate operaatorite vahel kui ka varasemalt tehtud töö vahel. Töö lõpus on tehtud ka järeldusi ...
 • Männi-võrsevähi tekitaja Diplodia sapinea levikust Euroopas ja Kanadas 

  Kass, Eliise (Eesti Maaülikool, 2018)
  Diplodia sapinea on laialt levinud patogeen, mis lisaks puidu sinetuse tekitamisele nakatab käbisid, võrseid, okkaid ja juuri. Käesoleva töö eesmärgiks oli isoleerida Itaaliast, Serbiast, Gruusiast ja Kanadast Diplodia ...
 • Klaasplastsarrusega betoontalade paindetõmbetugevuse tulekahjujärgne uurimine 

  Turja, Ivar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Raudbetoon on maailmas laialt levinud materjal, kuid armeerimiseks kasutatava terase puuduseks on selle korrodeerumine. Terassarruse asemel kasutatakse polümeerkiudsarruseid betoonkonstruktsioonides, mis puutuvad kokku ...
 • Klaasplastsarrusega betoontalade läbipainde uurimine 

  Maask, Henry (Eesti Maaülikool, 2018)
  Klaasplastsarrus on populaarsust koguv terassarruse asendaja betoonkomposiitkonstruktsioonides. Populaarsuse kasvu peamiseks põhjuseks võib välja tuua klaasplastsarruse kindluse agressiivses keskkonnas. Klaasplastsarrus ...
 • Fotokaamerate ja tarkvarade võrdlus lähifotogramm-meetriliste 3D mudelite loomisel 

  Metsoja, Kärt (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesolevas bakalaureusetöös käsitlen lähifotogramm-meetria kasutusvõimalusi arheoloogias. Uurimuse eesmärk oli selgitada, kuidas mõjutab 3D mudeli kvaliteeti tarkvara ja kaamera valik. Võrdlesin kolme tarkvara: 1) Pix4D; ...
 • Eesti rannikuäärsete linnade üleujutusalade kaardistamine kõrgusmudeli andmete abil 

  Leontjev, Helena (Eesti Maaülikool, 2018)
  Globaalne kliima soojenemine on põhjustanud jääliustike sulamist. Nende sulamise tagajärel tõuseb maailmamere veetase ning see põhjustab üleujutusi rannikualadel ning madalamates piirkondades. Üleujutuste modelleerimiseks ...
 • Abiturientide teadlikkus geomaatikast 

  Piibeleht, Kaarel (Eesti Maaülikool, 2018)
  Maamõõtmine on tänu infotehnoloogistele saavutustele teinud viimase 50 aasta jooksul läbi suure arengu. Uue mõõtmistehnika tulekuga tekkis vajadus ka uue termini järele, mis hõlmaks kõiki mõõtmisega seotud teaduseid. ...
 • Regionaalsete keskuste mõju kinnisvara hinnale 

  Nõgene, Kristin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida regionaalsete keskuste mõju kinnisvara hinnale. Alaeesmärkideks on uurida elamukruntide, korteriomandite ja haritava maa tehinguaktiivsusi ja hindu. Uuritavateks ...
 • Haritava maa muutused Tartu maakonna alevikes aastatel 1989-2015 

  Luts, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud töö on koostatud Maa-ameti geoportaali WMS andmete põhjal, kus eesmärgiks oli uurida toimunud muutusi põllumajandusmaadega Tartumaa alevikes aastatel 1989 kuni 2015. Täpsemalt on uuritud muutusi põllumaade üldpindalas ...
 • Erinevate metsakorraldajate esitatud takseerandmete analüüs jänesekapsa kasvukohatüübi näitel 

  Lippe, Kevin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Bakalaureusetöö käsitleb erinevate metsakorraldajate esitatatud takseerandmeid jänesekapsa kasvukohatüübi näitel. Töö eesmärk on vaadelda, kas ja kui palju erinevad 19 metsakorraldaja poolt kogutud takseerandmed üksteisest ...
 • Puistu koosseisu kirjeldamise muutumine seoses metsaseaduse muudatustega 2014. aastal 

  Lehis, Rait (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida 2014. aasta metsaseaduse muutmise mõju puistu koosseisu kirjeldamisele. Enne 2014. aastat kehtinud metsaseaduse redaktsioonides oli uuendusraiet lubav minimaalne vanus ...
 • Elektrontahhümeetri Leica Viva TS15 monitooringu lahenduste analüüs 

  Kapsi, Ivar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida elektrontahhümeetri Leica Viva TS15 võimalusi monitooringu läbiviimiseks. Selleks, et välja selgitada elektrontahhümeetri Leica Viva TS15 võimalused monitooringuks, analüüsiti ...
 • Järvselja metsade ajalooline maakasutuse muutus 

  Raup, Mirko (Eesti Maaülikool, 2018)
  Metsanduslike püsiproovitükkide uurimise käigus antakse ülevaade Järvselja metsandiku metsade ajaloolisest kasutusest ja kujunemisloost. Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas olevad vanad proovitükid on tuntud ka kui Järvselja ...
 • Maakorralduse ning kinnisvara valdkonna töötajatele vajalike teadmiste ja oskuste uuring 

  Onga, Leigi (Eesti Maaülikool, 2018)
  Iga ülikooli lõpetanu sooviks on asuda õpitud erialal ka tööle. Ometigi võib juhtuda, et tööandja ja ülikooli nägemused sellest, mis on kandideerimisel oluline, erinevad märkimisväärselt. Seetõttu on vaja uurida, milliseid ...
 • RTK GNSS mõõtmiste stabiilsus ja täpsus erinevates püsijaamade võrkudes 

  Kõre, Karel (Eesti Maaülikool, 2018)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada, kui stabiilsed ja täpsed on RTK GNSS mõõtmised erinevates Eesti püsijaamade võrkudes. Eesmärgi saavutamiseks teostati RTK GNSS seadmega kolmetunnised mõõtmised riiklikul ...
 • Hariliku männi (Pinus Sylvestris, L.) külvikultuuride kordaminek palumetsades Võrumaa metskonnas 

  Musto, Magnus (Eesti Maaülikool, 2018)
  Metsade kiire ja eduka uuendamisega ning majandamisega vähendatakse loodusesse tekkinud tühimikke ning suurendatakse metsadest saadava lõpp-produkti – ümarpuidu kvaliteeti. Lõputöö eesmärgiks on uurida, kuidas Võrumaa ...
 • Alustaimestiku analüüs taasmetsastatud Aidu karjääri proovitükkidel 

  Kostõgov, Merike (Eesti Maaülikool, 2018)
  Aidu põlevkivi karjäär avati 1974. aastal. Põlevkivi kaevandati peamiselt karjääriviisiliselt. Taastamaks majanduslik-ja keskkonnaväärtuslik ala, endine karjäär rekultiveeriti. 2012. aastal suleti Aidu karjäär ja lõpetati ...
 • Palkmajaehituse männipalkides kaldkiulisuse esinemine 

  Lõbu, Uku (Eesti Maaülikool, 2018)
  Järgnevas töös on analüüsitud kaldkiulisuse esinemist palkmajaehituseks mõeldud männipalkides. Teemavalik tulenes peamiselt autori huvist palkmajaehituse vastu ja soovist uurida täpsemalt kaldkiulisust. Palkmajades ...
 • Hariliku saare (Fraxinus excelsior L.) järglaskatsete analüüs 

  Pärnik-Pernik, Hanna-Liisa (Eesti Maaülikool, 2018)
  Järvseljale rajati 2017. aasta kevadel kaks hariliku saare järglaskatseala (Haavametsa ja Liispõllu), kuhu istutati võrdluseks veel ka eksoot-saari (pensilvaania saar, mandžuuria saar, hiina saar). Hariliku saare seeme ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.