Now showing items 1-20 of 382

 • Computer-aided Optimization of Pig Farming Technologies and Machinery Use 

  Vettik, Raivo (2009-05-19)
  Väitekirja kirjanduse analüüsi osas on kirjeldatud seakasvatustehnoloogiaid, seakasvatusega kaasnevaid keskonnakaitse nõudeid, “parimat võimalikku tehnikat” (PVT) seakasvatuses ning on esitatud ülevaade seakasvatuses ...
 • The Dependence on the Structure of Machinery and the Locality of Plots on Cereal Farm Work Activities 

  Tamm, Kalvi (2009-06-15)
  Põllumees teab, et mida suurem on tootmismaht ehk haritava maa pindala või loomade arv, seda paremini on võimalik oma tootmisvahendeid koormata ja seega vähendada püsikulude osakaalu toodangu omahinnas. Lisaks annab ...
 • Indoor Climate and Animal Keeping Technologies Valuation by Factors of Working Environment of Pigsties 

  Sada, Oliver (2010-03-30)
  Uurimistöö eesmärgiks oli sigalate töökeskkonna mitmepara-meetrilise uurimise kaudu täiendada andmeid, mis võimaldavad hinnata ja valida sisekliima, tööajakulu ja töö raskusastme tegurite kaudu otstarbekamaid loomapidamisviise ...
 • Compatibility of Energy Consumption with the Capacity of Wind Generators 

  Põder, Vahur (2011-06-21)
  Taastuvenergia osatahtsus Eestis peab erinevate arengukavade alusel kasvama. Erinevatest taastuvenergia liikidest on koige kiiremini kasvanud tuule osatahtsus ja toodetud energia hulk. Tuulegeneraatorite valjundvoimsus ...
 • Kõrgepinge (110 kV) seadmete juhtimine ja kaitse 

  Raidma, Marten (2012-05-24)
  Käesolevas magistritöös anti ülevaade Eesti kõrgepingevõrgu toimimise põhimõtetest. Uurimustöö raames selgitati välja 110 kV elektriseadmete juhtimise ja kaitse vahendid ning parema ülevaate andmiseks toodi ka käsitletud ...
 • Nopri Talu masinakeskus 

  Lepasaar, Indrek (2012-05-30)
  Paljud töökojad ei vasta neile kehtestatud nõuetele ja on seega ohuks seal töötavatele inimestele, kes peavad viibima töökoja ruumides enamuse oma tööajast. Töökojad peavad vastama valgustus, müra ja mikrokliima ...
 • FIA WTCC tehniliste määruste analüüs ja muudatusettepanekud võistluskulude vähendamise eesmärgil 

  Hanson, Martin (2012-05-31)
  Maailmas populaarsuselt kolmas mootorispordi sari – turismiautode maailmameistrivõistlused – on üle elanud mitmeid tõuse ja mõõnu oma viiekümne aastase ajaloo jooksul. Et tegu on suuruselt maailmameistrivõistlustega ning ...
 • Üleminek fossiilsetelt kütustelt puitkütustele - Elva linna keskküttevõrgu juhtumiuuring 

  Uiga, Jaanus (2012-05-31)
  Antud bakalaureusetöös võeti eesmärgiks leida kaugküttevõrgus teostavate tööde mahtu, tähtsust ning elanikkonnale avaldatava mõju kirjeldavad indikaatorid. Lisaks sellele analüüsitakse energiatarbimise vähenemise efekti ...
 • Kütusekulu mõõteseadme AVL 7351 CME kasutamise metoodika 

  Pühvel, Siim (2012-05-31)
  Sõiduki mootorite kütusekulu mõõtmiseks laboratoorsetes tingimustes kasutatakse spetsiaalselt selleks ette nähtud seadmeid. Mõõtmistulemuste põhjal on võimalik välja selgitada katsetava mootori kütusekulu muutumine ...
 • Töökeskkond Jaagumäe Talu sigalas 

  Varrik, Toivo (2012-05-31)
  Seakasvatuses on töökeskkonnast lähtuvalt mõeldud ikkagi võimalikult suure kasumi saavutamisele. Kõik sigade tootmisrühmad (emised, tiined emised, kuldid, võõrdepõrsad, nuumikud) asuvad erladi sigala hoonetes, ning igale ...
 • Birketeerimise tehnoloogiad ja tahkete biokütuste standardid 

  Rooni, Vahur (2012-05-31)
  Töös on käsitletud erinevaid tehnoloogiaid muundamaks tootmises tekkivaid jäätmeid kasutuskõlbulikuks kütuseks tavatarbijatele. Töö käigus sooritatud katsete järgi on arvutatud MWh-i soojusenergia maksumus. Esitatud on ...
 • Autode katselabori ohutuseeskiri 

  Pedosk, Priit (2012-05-31)
  Antud töös on esitatud ülevaade dünamomeetrilisest stendist Dynojet 224xLC ja selle tarkvarast WinPep7. Teiseks on välja selgitatud ja analüüsitud peamisi riskitegureid autode katselaboris. Kolmandaks on koostatud autode ...
 • Bioetanoolkütuste mõju kolbmootori heitgaaside koostisele 

  Saar, Erki (2012-05-31)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli hinnata heitgaasides esinevaid muutusi erineva etanooli kontsentratsiooniga bioetanooli kasutamisel sisepõlemismootori kütusena. Hinnati heitgaasides sisalduvate ainete osakaalu ...
 • Külviku Juko K2 rekonstruktsioon maheviljeluses kasutamiseks 

  Kuld, Kuldar (2012-05-31)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli parendada ja rekonstrueerida mahepõllumajandusega tegeleva ettevõtte kasutuses olev tavaviljeluse külvik Juko K2. Kaheks peamiseks probleemiks olemasoleva külviku puhul on seemnekasti väike ...
 • Tuuleenergia integreerimine energiasüsteemi 

  Roos, Marko (2012-05-31)
  Töö eesmärgiks oli uurida tuuleenergia integreerimisel energiasüsteemi tekkivaid probleeme. Samuti uuriti kuidas muutuvad tuulekiirused seoses kõrguste muutumisega ja kas tuulekiirused on aastate lõikes sarnased ...
 • Mulla pindharimismasina tööseadiste abrasiivse kulumise analüüs 

  Aasa, Risto (2012-05-31)
  Töös tekkinud probleemid: 1) kõvaduse HRC mõõtmistulemuste usaldatavus; 2) piiotsad, mis asusid traktori jäljes, kulusid rohkem. Seda aspekti oleks pidanud märkama detailide monteerimisel lauskultivaatori külge. Viimast ...
 • Eluhoone energeetika analüüs 

  Veskioja, Hando (2012-05-31)
  Töö käigus on lahendatud elektrisüsteemijuhtmestiku väljavahetmiseks projektide koostamine ning kontrollarvutuste teostamine. Arvutustulemuste põhjal vastavad kõik parameetrid nõuetele. Arvutuste käigus jõuti alljärgnevatele ...
 • Seade kaabliisolatsiooni eemaldamiseks 

  Hallik, Adrian (2012-05-31)
  Käesoleva bakalaureusetöö käigus tutvuti esmalt olemasolevate seadmetega ja tehnoloogiatega kaabliisolatsiooni eemaldamiseks. Seejärel viidi läbi patendiotsing, et selgitada välja olemasolevate kaabliisolatsiooni eemaldamise ...
 • Passiivmaja ja nullenergiamaja kasutusvõimalused Eestis 

  Tamm, Helari (2012-05-31)
  Antud töös kirjeldatavate passiiv- ja nullenergiamaja komponente ja energia võimalusi uuriti detailselt, kajastades võrdlusi Eesti kliimaga sobitamises. Ettekujutlust passiivmaja ehitamisest Eesti kliimas näitasid erinevad ...
 • Elektriautode akude laadimine ja nende eluiga 

  Altement, Margus (2012-05-31)
  Elektriauto on hakanud meie ühiskonda tasapisi sisse sulanduma. Praegusel hetkel võib küll paljuski olla elektriautode teemal negatiivset diskussiooni, kuid tõsiasi on see, et maailmapilt vajab alternatiivi hetkesele ...