Now showing items 1-20 of 438

 • Computer-aided Optimization of Pig Farming Technologies and Machinery Use 

  Vettik, Raivo (Eesti Maaülikool, 2007)
  Väitekirja kirjanduse analüüsi osas on kirjeldatud seakasvatustehnoloogiaid, seakasvatusega kaasnevaid keskonnakaitse nõudeid, “parimat võimalikku tehnikat” (PVT) seakasvatuses ning on esitatud ülevaade seakasvatuses ...
 • The Dependence on the Structure of Machinery and the Locality of Plots on Cereal Farm Work Activities 

  Tamm, Kalvi (2009-06-15)
  Põllumees teab, et mida suurem on tootmismaht ehk haritava maa pindala või loomade arv, seda paremini on võimalik oma tootmisvahendeid koormata ja seega vähendada püsikulude osakaalu toodangu omahinnas. Lisaks annab ...
 • Indoor Climate and Animal Keeping Technologies Valuation by Factors of Working Environment of Pigsties 

  Sada, Oliver (Eesti Maaülikool, 2010)
  Uurimistöö eesmärgiks oli sigalate töökeskkonna mitmepara-meetrilise uurimise kaudu täiendada andmeid, mis võimaldavad hinnata ja valida sisekliima, tööajakulu ja töö raskusastme tegurite kaudu otstarbekamaid loomapidamisviise ...
 • Compatibility of Energy Consumption with the Capacity of Wind Generators 

  Põder, Vahur (Eesti Maaülikool, 2011)
  Taastuvenergia osatahtsus Eestis peab erinevate arengukavade alusel kasvama. Erinevatest taastuvenergia liikidest on koige kiiremini kasvanud tuule osatahtsus ja toodetud energia hulk. Tuulegeneraatorite valjundvoimsus ...
 • The characterization and modelling of the dynamic behavior of hard-to-machine alloys 

  Leemet, Tõnu (Eesti Maaülikool, 2012)
  Because of their excellent mechanical, physical and chemical properties even at elevated temperature, titanium and nickel-base alloys are the materials suitable for the production of several parts and components in ...
 • Possibilities for balancing wind generators´output power 

  Toom, Kaupo (Eesti Maaülikool, 2012)
  The importance of renewable energy is growing. More and more wind parks, CHP-s and biogas stations are being erected and connected to the electrical grid. Of the range of different renewable resources, the proportion ...
 • Kõrgepinge (110 kV) seadmete juhtimine ja kaitse 

  Raidma, Marten (2012-05-24)
  Käesolevas magistritöös anti ülevaade Eesti kõrgepingevõrgu toimimise põhimõtetest. Uurimustöö raames selgitati välja 110 kV elektriseadmete juhtimise ja kaitse vahendid ning parema ülevaate andmiseks toodi ka käsitletud ...
 • Nopri Talu masinakeskus 

  Lepasaar, Indrek (2012-05-30)
  Paljud töökojad ei vasta neile kehtestatud nõuetele ja on seega ohuks seal töötavatele inimestele, kes peavad viibima töökoja ruumides enamuse oma tööajast. Töökojad peavad vastama valgustus, müra ja mikrokliima ...
 • Ohutustegevus- seiklus ja vabaajakeskuses 

  Laur, Andres (2012-05-31)
  Seiklusparkide külastamine on muutumas üha populaarsemaks Euroopas sealhulgas ka Eestis. Seikluspark oma populaaruse kasvuga on arvestatav kehaliselt aktiivse aja veetmise võimaluseks. Külastajad, kes tulevad oma vaba aega ...
 • Mulla pindharimismasina tööseadiste abrasiivse kulumise analüüs 

  Aasa, Risto (2012-05-31)
  Töös tekkinud probleemid: 1) kõvaduse HRC mõõtmistulemuste usaldatavus; 2) piiotsad, mis asusid traktori jäljes, kulusid rohkem. Seda aspekti oleks pidanud märkama detailide monteerimisel lauskultivaatori külge. Viimast ...
 • Töökeskkond ettevõtte Ilmre puidutöötlusosakonnas 

  Kivimaa, Lauri (2012-05-31)
  Kõige rohkem oma ohutu töökeskkonna tagamisel saab ära teha töötaja ise. Enne iga uue seadmega tööle hakkamist tuleb selgeks teha selle kasutus- ja ohutusjuhend. Töökoht tuleb hoida alati korras ja puhas, eriti jalgealune ...
 • Autode katselabori ohutuseeskiri 

  Pedosk, Priit (2012-05-31)
  Antud töös on esitatud ülevaade dünamomeetrilisest stendist Dynojet 224xLC ja selle tarkvarast WinPep7. Teiseks on välja selgitatud ja analüüsitud peamisi riskitegureid autode katselaboris. Kolmandaks on koostatud autode ...
 • Tuuleenergia integreerimine energiasüsteemi 

  Roos, Marko (2012-05-31)
  Töö eesmärgiks oli uurida tuuleenergia integreerimisel energiasüsteemi tekkivaid probleeme. Samuti uuriti kuidas muutuvad tuulekiirused seoses kõrguste muutumisega ja kas tuulekiirused on aastate lõikes sarnased ...
 • Bioetanoolkütuste mõju kolbmootori heitgaaside koostisele 

  Saar, Erki (2012-05-31)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli hinnata heitgaasides esinevaid muutusi erineva etanooli kontsentratsiooniga bioetanooli kasutamisel sisepõlemismootori kütusena. Hinnati heitgaasides sisalduvate ainete osakaalu ...
 • Külviku Juko K2 rekonstruktsioon maheviljeluses kasutamiseks 

  Kuld, Kuldar (2012-05-31)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli parendada ja rekonstrueerida mahepõllumajandusega tegeleva ettevõtte kasutuses olev tavaviljeluse külvik Juko K2. Kaheks peamiseks probleemiks olemasoleva külviku puhul on seemnekasti väike ...
 • Kütusekulu mõõteseadme AVL 7351 CME tugiraam 

  Veeber, Priit (2012-05-31)
  Kütusekulu mõõteseadme AVL 7351 CME tugiraami projekteerimine ja ehitamine oli praktiline ja rakendusliku väärtusega töö. Käesoleva töö käigus on teostatud järgnevad teoreetilised ja praktilised tööd: 1. Tutvutud kütusekulu ...
 • Diislikütuse kvaliteediomadused ja nende mõju mootori väljundparameetritele 

  Rossner, Argo (2012-05-31)
  Uurimistöö läbiviimisel saadud labori- ja mootorikatsete tulemused võimaldavad hinnata diislikütuste kvaliteeti ning nende mõju mootori väljundparameetritele. Läbiviidud laborikatsetest selgus, et viiest uuritud ...
 • Elektriautode akude laadimine ja nende eluiga 

  Altement, Margus (2012-05-31)
  Elektriauto on hakanud meie ühiskonda tasapisi sisse sulanduma. Praegusel hetkel võib küll paljuski olla elektriautode teemal negatiivset diskussiooni, kuid tõsiasi on see, et maailmapilt vajab alternatiivi hetkesele ...
 • Eluhoone energeetika analüüs 

  Veskioja, Hando (2012-05-31)
  Töö käigus on lahendatud elektrisüsteemijuhtmestiku väljavahetmiseks projektide koostamine ning kontrollarvutuste teostamine. Arvutustulemuste põhjal vastavad kõik parameetrid nõuetele. Arvutuste käigus jõuti alljärgnevatele ...
 • Üleminek fossiilsetelt kütustelt puitkütustele - Elva linna keskküttevõrgu juhtumiuuring 

  Uiga, Jaanus (2012-05-31)
  Antud bakalaureusetöös võeti eesmärgiks leida kaugküttevõrgus teostavate tööde mahtu, tähtsust ning elanikkonnale avaldatava mõju kirjeldavad indikaatorid. Lisaks sellele analüüsitakse energiatarbimise vähenemise efekti ...