Recent Submissions

 • Skeleti-lihaskonna vaevuste levimus Eestis 2016–2018 töötervishoiuteenistuse andmebaasi näitel 

  Uiboleht, Anneli (Eesti Maaülikool, 2020)
  Uuringu eesmärgiks oli analüüsida Eesti töötajate skeleti-lihasvaevuste (SLV) seoseid individuaalsete ja tööga seotud teguritega töötervishoiuteenistuse andmebaasi näitel. Meetod. Andmed koguti perioodil 2016–2018 aastal ...
 • Taastuvenergiaallikate osakaal ja mõju elektrienergia kvaliteedile 

  Raudsepp, Urmas (Eesti Maaülikool, 2020)
  Magistritöös käsitletakse taastuvenergiaallikate osakaalu Eesti elektrienergia bilansis ning selle osakaalu mõjutegureid. Päikeseparkides läbiviidud katsemõõtmiste eesmärgiks on uurida päikeseparkide mõju elektrienergia ...
 • Membraanmootori projekt 

  Allmägi, Roland (Eesti Maaülikool, 2020)
  Nüüdisaegsed järjepidevalt rangemaks muutuvad keskkonnanormid survestavad mootoritootjaid, muutmaks traditsioonilist kolbmootorit kütust ja keskkonda säästvamaks. Traditsioonilise kolbmootori arendustöös on valdavalt ...
 • Fabrication of a Prototype Device for Photocurrent Generation Using HfO2-CNT Nanohybrids as the Active Layer 

  Viidalepp, Toivo (Eesti Maaülikool, 2020)
  The goal of this Master's thesis was to create a prototype setup in order to measure the photocurrent generated by hybrid nanocomposites like HfO2-carbon nanotube based (CNT). The specifications of the setup were to ...
 • Elektromüograaf-goniomeetri arendus 

  Gussev, Vitali (Eesti Maaülikool, 2020)
  Painutus-lõdvestus fenomeni kirjeldasid 1955. aastal Floyd ja Silver. Kirjelduse kohaselt kaob ülakeha ettepoole painutades ühel hetkel selgroosirgestajas (m. erectore spinae) elektriline aktiivsus ning edaspidine ...
 • Enefit Energiatootmine AS õlitehase elektrienergia tarbimise optimeerimise võimalused 

  Tihhomirov, Mihhail (Eesti Maaülikool, 2020)
  Vigade kordumise vältimiseks tulevikus ning ENEFIT 280 elektrivõrgu optimeerimiseks viidi läbi võrgu analüüs. ENEFIT 280 elektribilansi ja koormuskõverate analüüsi tulemusel selgus, et sektsioonidel ja trafodel on väga ...
 • Kompakttuulegeneraator 

  Tarum, Roland (Eesti Maaülikool, 2020)
  Kompakttuulegeneraatori projekti peaeesmärk oli vähendada loomapidajate koormust, kuid autor käsitles ka tuulikut koolide õppematerjalina. Eesmärgi saavutamiseks kasutas autor ära elektritõukeratta Gpad 5KS KV980L detaile ...
 • Aurukatlamajade projekteerimisvigade analüüsimine ja parandamine 

  Plaado, Martin (Eesti Maaülikool, 2020)
  Ülemaailmse tarbimise kiire kasvu tõttu on sunnitud mitmed tööstusharud sammu pidama kasvava nõudlusega. Selle tagamiseks peavad olema tööstuste aurukatlamajad töökindlad ja võimalikult ökonoomsed ööpäevaringseks tööks. ...
 • Elektrifrees 

  Mirk, Argo (Eesti Maaülikool, 2020)
  Aastaks 2050 on Euroopa Liit seadnud eesmärgiks kliimaneutraalse tootmise. Seetõttu on vajalik leida erinevaid lahendusi seadmete eletrifitseerimiseks. Antud magistritöö eesmärk on koostada 100% elektrienergiat kasutav ...
 • Töötervishoiu ja -ohutusalane õpe Eesti riiklikus kõrgharidussüsteemis 

  Vaher, Ragne (Eesti Maaülikool, 2020)
  Antud uurimistöös analüüsiti töötervishoidu ja -ohutust (TTO) puudutavat õpet Eesti riiklikus kõrgharidussüsteemis ning kirjeldati TTO temaatikat ja ainemahtusid sõltuvalt õppeasutuse tüübist ja õppetasemest. Kokku uuriti ...
 • Manuaalse formaatsaagimise töökoha robotiseerimine 

  Pihlakas, Peeter (Eesti Maaülikool, 2020)
  Statistika kohaselt ületab tööstusrobotite arv 10 000 töötaja kohta Põhjamaades maailma keskmist. Soomes kasutab 10% ettevõtetest teenindus või tööstusrobotit, Eestis on see näitaja 3%, millest saab järeldada, et meil ...
 • Päikeseelektrijaama dimensioneerimise tehnoloogilised võimalused ja majanduslik efekt 

  Kolberg, Lauri (Eesti Maaülikool, 2020)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida päikeseelektrijaama dimensioneerimise tehnoloogilisi võimalusi ja majanduslikku efekti, analüüsides esmalt selleks olemasolevate süsteemide reaalseid majanduslikke ja tehnoloogilisis ...
 • Pilliroost joogikõrte tootmisliini automatiseerimine 

  Rammo, Tanel (Eesti Maaülikool, 2020)
  Great OÜ toodab käsitööna pilliroost joogikõrsi. Nende eesmärgiks on lahenduse leidmine tootmise automatiseerimiseks. Käesoleva bakalaureuse tööga pakutakse välja üks võimalik tootmisliini tehniline lahendus. See koosneb ...
 • Teravilja koppelevaatori pöördjaoturi motoriseerimine 

  Kurgpõld, Hannes (Eesti Maaülikool, 2020)
  Teraviljakuivati koppelevaatori manuaalselt juhitavate pöördjaoturite kasutamine on operaatorile ebaergonoomiline. Kiirel kuivatusperioodil ka ajakulukas ning ei anna töötajale pöördjaoturi asendist korrektset ülevaadet. ...
 • Biolagunevate ja komposteeruvate lauanõude tootmistehnoloogia 

  Kütt, Valmar (Eesti Maaülikool, 2020)
  Ühekordsed plasttooted avaldavad keskkonnale suurt mõju ja nende massiline kasutamine on põhjustanud tänaseks loodusele tohutut kahju. Plastik on kõikjal meie ümber ja ka meie sees. Plastiknõud, söögiriistad, kõrred, ...
 • Elektrienergia salvestuse maksumus 

  Rusnak, Vladislav (Eesti Maaülikool, 2020)
  Energia salvestamine on säästva energeetika oluline komponent. Energiasalvestus tehnoloogiad võimaldavad energiat aja jooksul paindlikult juhtida, tasakaalustada pakkumist ja nõudlust ning kasutust erinevates rakendustes. ...
 • PV pargi inverteri dimensioneerimise tehnilised võimalused 

  Milter, Maarja-Liis (Eesti Maaülikool, 2020)
  Lõputöö teema valiti seoses päikeseenergia populaarsemaks muutumisega. Töö käsitleb paneelide koguvõimsuse suurendamise tehnilisi võimalusi stringi kohta inverteri suhtes. Lõputöös simuleeritakse selleks erinevaid ...
 • Diiselmootori toitesüsteemi pihustusrõhu mõju tahma moodustumisele 

  Hazov, Juri (Eesti Maaülikool, 2020)
  Tahma moodustumine diiselmootoris on suureks probleemiks keskkonnale ja inimeste tervisele. Seetõttu on oluline uurida erinevate mootori juhtparameetrite mõju tahma osakalule diiselmootori heitgaasides. Töö eesmärgiks ...
 • 3D prinditud detailide järeltöötlemise tehnoloogia 

  Pedassaar, Egert (Eesti Maaülikool, 2020)
  FDM ja FFF tehnoloogiat kasutatavate printeritega prinditud detailide pind jääb krobeline. Siinse töö eesmärk on projekteerida järeltöötlusseade ABS-materjalist 3D prinditud detailide pinnakvaliteedi parandmiseks. Töö ...
 • Loona kuivati energiatõhususe parendamise kava 

  Saun, Mart (Eesti Maaülikool, 2020)
  Antud bakalaureusetöö uurib võimalusi kuidas on võimalik vähendada teraviljakuivatusega seotud kulusid. Töö jaotatud kolmeks osaks. Esimeses osas vaadatakse kui suur on teraviljakuivatamisele kuluv energiakogus Eestis. ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.