Recent Submissions

 • Applicability of low-cost electromyographs in ergonomic assessment 

  Reinvee, Märt (Eesti Maaülikool, 2020)
  Every year a considerable amount of gross domestic product in several countries is lost due to work-related musculoskeletal disorders (WMSDs). Thus, one of the goals of ergonomics is to prevent WMSDs. A body of knowledge ...
 • Taastuvenergia kasutuse analüüs Eestis 

  Jõe, Erik (Eesti Maaülikool, 2019)
  Energeetiline iseseisvus on oluline komponent riigi iseseisvuses ning julgeolekus. Siiani on selle Eestis taganud põlevkivi, kuid oma kahjuliku mõju tõttu keskkonnale tõrjub seda aina enam välja taastuvenergia. Sellest ...
 • PV paneelide elektrienergia tootlus ja akupanga mahutavus 

  Alto, Kenneth (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eestis kasutatavatest päikesepaneelide tüüpidest on kaks enimkasutatavamat polükristallilised ja monokristallilised päiksepaneelid. Võimsus on päikesepaneelidel erinev, polükristallilistel päikesepaneelidel jääb võimsus ...
 • Plastmasside eelkuivatamise energiatõhusus 

  Paurson, Kaarel (Eesti Maaülikool, 2019)
  Tänapäeva tihe konkurents autotööstuses esitab survevaluettevõttes toodetavate plastikdetailide kvaliteedile väga kõrgeid nõudmisi. Plastikmaterjali korrektne eelkuivatamine annab olulise panuse kvaliteetse toodangu ...
 • Autonoomne katkematu energiavarustus väikeelamule 

  Kaljuste, Andres (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töö on ajendatud soovist aidata kaasa üha suurenevale taastuvenergia osakaalule Eesti energiamajanduses. Tänu taastuvenergia tehnoloogiate arengule on nende maksumus järjest langemas ja on võimalik, et jõudnud tasemele, ...
 • Elektromügraafia tagasisideseadme arendus 

  Štrik-Ott, Mari-Liis (Eesti Maaülikool, 2019)
  Elektromüograafia (EMG) on valdkond, mis on spetsialiseerunud elektrooniliste seadmete kasutamisele lihaste bioelektrilise aktiivsuse mõõtmiseks ja analüüsimiseks. Ergonoomikas kasutatakse lihasaktiivsuse mõõtmiseks ...
 • Võrguteenuse kvaliteedi analüüs keskpinge elektrivõrgus 

  Prüüs, Evelin (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev magistritöö on koostatud teemal „Võrguteenuse kvaliteedi analüüs keskpinge elektrivõrgus“. Võrguettevõttel on kasutada detailne statistiline andmestik kogu jaotusvõrgu opereerimisnäitajate kohta, kuid uute ...
 • Materjali soojusjuhtivuse ekspressmõõtur 

  Kändla, Ronald (Eesti Maaülikool, 2019)
  Soojusjuhtivuse mõõturid on raskesti kättesaadavad ning soojusjuhtivust mõõdetakse üldjuhul statsionaarse mõõtmeseadmega varustatud laboris. Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli konstrueerida materjali soojusjuhtivuse ...
 • Energiakasutuse õppe võimalikud arengusuunad bakalaureuse- ja magistriõppekavades EMÜ tehnikainstituudis 

  Pihlap, Heino (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev magistritöö keskendub Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis energiakasutust õpetavatele õppekavadele. Töö eesmärgiks on kaasajastada magistriõppes olevat Energiakasutuse õppekava ning bakalaureuseõppes oleva ...
 • Madalpinge jaotusvõrgu mõõtesüsteemide võrdlus 

  Puis, Ardi (Eesti Maaülikool, 2019)
  Elektrilevi on Eesti suurim jaotusvõrgu ettevõte, enamik kliente tarbib elektrienergiat Elektrilevi jaotusvõrgust madalpingel. Tarbimispunktides on vajalik elektrienergia mõõtmine. Selle töö sisu on enimkasutatavate ...
 • Küttepuude toormaterjali etteande estakaadi projekt 

  Kaaver, Siim (Eesti Maaülikool, 2019)
  Lõputöö eesmärgiks on projekteerida küttepuude toormaterjali etteande estakaad, mis tagab efektiivse toormaterjali etteande halumasinale ning hoiab kokku tööjõu kulusid. Hetkel töös oleval estakaadil puuduvad etteanded. ...
 • Õppevahend pöördlaua kasutamisest CNC-töötlemiskeskuses 

  Kukk, Alari (Eesti Maaülikool, 2019)
  EMÜ TI õppekavades pakutava õppe sisu peab olema tehnoloogiliselt võimalikult mitmekülgne. Senini puudub Tehnikainstituudi õppetöös 3+1 töötluse pöördlaua osa. Päevakorda kerkis vajadus ja võimalus koostada õppevahend, ...
 • Tegevusjuhendajate kognitiivne töövõime, tervis ja läbipõlemine sõltuvalt töökoormusest 

  Alas, Alli (Eesti Maaülikool, 2019)
  Uuringu eesmärgiks oli analüüsida tegevusjuhendajate töö eripära ja selle mõju töötajate tervisele sõltuvalt tööalasest kognitiivsest ülekoormusest ning selgitada vaimse töövõime muutuseid ja läbipõlemise näitajaid antud ...
 • Autoklaavide jahutusprotsessi käigus vabaneva heitsoojuse kasutamise võimalused soojuspumbaga 

  Grigor, Andres (Eesti Maaülikool, 2019)
  Euroopa Liidu toimimise lepingu üks energiapoliitika eesmärke on taastuvate energiaallikate edendamine. Seda püütakse soodustada Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/2001, 11. detsember 2018. Direktiivis ...
 • Ultraheli meetodil liposoomse mikrokapsuleerimise seadme tehniline lahendus 

  Muiste, Siim (Eesti Maaülikool, 2019)
  Liposoomide kasutamise juures on üheks olulisemaks karakteristikuks nende läbimõõt. Vajalik läbimõõt sõltub eelkõige liposoomide kasutusvaldkonnast. Ultrahelitöötlus on väikeseläbimõõduliste liposoomide valmistamiseks ...
 • Kestev töötamine ja tervena vananemine tootmisettevõttes Ensto Ensek AS 

  Org, Evelin (Eesti Maaülikool, 2019)
  Vanemaealine töötaja on ettevõttes oluline väärtus, keda tuleb õpetada, tunnustada ja tagada igakülgsed arenguvõimalused ning seda ka tehnoloogiliste uuenduste puhul. Eesti riiklik poliitika näeb ette tööelu pikenemist. ...
 • Materjalide lõiketugevuse analüsaatori juhtkontroller 

  Tooming, Allan (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eesti Maaülikooli teadlased on välja töötanud laialt levinud lihatoodete lõiketugevuse määramise Warner-Bratzler meetodile alternatiivse gravitatsioonilise impulssmeetodi (GIM). GIM meetod on uudne ja lõppkasutajatele ...
 • PV paneelide ja akupanga süsteemi tasuvusanalüüs eramule 

  Loite, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töö keskendub päikeseenergiale ja selle ühele rakendusviisile, fotoelektrilisele päikesepaneelile. Töö annab ülevaate fotoelektrilistel päikesepaneelidel põhinevatest päikeseelektrijaamade tüüpidest ning neis kasutatavate ...
 • Elektrienergia salvestustehnoloogiate hetkeseis 

  Heinmets, Tõnu (Eesti Maaülikool, 2019)
  Elektrienergia tarbimise, taastuvenergiaallikate kasutamise ja elektriautode tootmise tõusev trend on peamised põhjused, mis on teinud elektrienergia salvestustehnoloogiate kasutamise ja arendustöö oluliseks teemaks ...
 • Suvila autonoomne energiavarustuse lahendus PV paneelidega 

  Antso, Timmo (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö uuritavaks objektiks on Pärnumaal, Tori vallas, Muraka külas paiknev suvila, kus puudub elektrivõrgu ühendus. Peale suvila suuremaks ehitamist soovitakse hoones kasutada päikeseenergial põhinevat ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.