Viimati lisatud

 • Loomade heaolu : õpik kõrgkoolidele 

  Arney, David; Kass, Marko; Leming, Ragnar; Ariko, Tiia; Tummeleht, Lea; Õkva, Kai; Kiiroja, Laura; Maran, Tiit; Randveer, Tiit; Päkk, Priit; Zõbin, Tiina; Jalakas, Sirje (Eesti Maaülikool, 2018)
  Kui ma 1993. aasta jaanuaris esimest korda Eestisse tulin ja rääkisin toona peamiselt piimalehmade heaolust, siis leiti, et see teema ei vääri tähelepanu. Inimesed ütlesid mulle, et see on küll kena mõte, kuid mitte eriti ...
 • Toiduainete tehnoloogia 

  Poikalainen, Väino; Laikoja, Katrin; Traksmaa, Anna; Laos, Katrin; Lepasalu, Lembit; Soidla, Riina; Andreson, Helena; Veri, Kristiina; Mahla, Tauno; Tatar, Vilma (Audiomeister, 2017)
  Toiduainetööstus annab suure osa Eesti rahvuslikust koguproduktist ja on toidu tooteahelas (toore-töötlemine-turustus) kõige olulisemaks lisandväärtuse loojaks. Sellele vaatamata puudub senini eestikeelne toiduainete ...
 • Nodulaarse dermatiidi riskiprofiil Eestis 

  Must, Külli (koostaja); Saar, Tiiu (koostaja); Tummeleht, Lea (koostaja); Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (Eesti Maaülikool, 2016)
  Käesolev riskiprofiil on koostatud Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis Maaeluministeeriumi tellimusel Maaeluministeeriumi ja Eesti Maaülikooli vahelise ekspertarvamuste ja riskihinnangute ...
 • Expression of BMP and Pax Proteins in the Central Nervous System of Human and Rat Embryos at Early Stages of Development 

  Namm, Aimar (Eesti Maaülikool, 2017)
  The roles of BMP and Pax in the embryonic development have been extensively studied in recent years and the formation of the neural tube is usually described as a self-evident process, but formation of nervous system in ...
 • Vesiviljeluse eesti-inglise seletav sõnaraamat 

  Paaver, Tiit (Kalanduse teabekeskus, 2017)
  Vesiviljelus (aquaculture) on kiiresti laienev ja arenev kalanduse haru, kus pidevalt lisandub uusi tehnoloogiaid ja nendega seotud termineid. Selle valdkonna eestikeelset oskussõnavara võib laialipillatult leida ...
 • Kalakasvatus : perspektiivsed liigid 

  Ginter, Kai; Gross, Riho; Järvalt, Ain; Kruusamägi, Ats; Paaver, Tiit; Päkk, Priit (Kalanduse Teabekeskus, 2015)
  2013. aastal valminud Eesti vesiviljeluse sektori arengustrateegia aastateks 2014–2020 sisuline osa keskendub muuhulgas sektori tegevuse analüüsile, tulevikuvisioonidele ja eesmärkide väljatoomisele. Koostatud ...
 • Kalade tervishoiu käsiraamat 

  Päkk, Priit (Kalanduse Teabekeskus, 2013)
  Loodusest püütud veeloomad on ürgajast alates olnud inimeste oluline toit. Paralleelselt püügiga on paari tuhande aasta jooksul arendatud ka vesiviljelust, kuigi vaid väheseid kalaliike on kasvatatud üle saja aasta. ...
 • Lactose Clustering and Crystallisation - Experimental Investigation of Pure Solution and Ricotta Cheese Whey 

  Pisponen, Anna (Eesti Maaülikool, 2017)
  Crystallisation is the main process in lactose production technology. It consists of several steps including formation of primary clusters of molecules, nucleation, growth of nuclei, and further formation of crystals. The ...
 • Kasvatatavate kalade haigused : õpik kõrgkoolidele 

  Päkk, Priit; Must, Külli; Kass, Marko; Tuvike, Arvo (Eesti Maaülikool : Eesti Loodusfoto, 2016)
  Eesti keeles on kalade haigusi, peamiselt küll parasitaarhaigusi, käsitlevaid väljaandeid ilmunud võrdlemisi palju. Näiteks Viktor Pihti brošüür „Kalade haigused“ (ilmunud 1964), O. Baueri jt koostatud „Ihtüopatoloogia“ ...
 • Eesti vutikasvatuse ja eesti vutitõu aretuse ajalugu : Eesti vutikasvatuse 40. ja eesti vutitõu 30. juubeliks 

  Tikk, Harald (Coifield ja Kalmare, 2017)
  Eesti vutikasvatuses saab käesoleval aastal täis 40 aastat. 1977. a. asutati Kaiavere vutifarm ja alustati tööstuslikku vutimunade ja vutiliha tootmist. 1977. aastat tuleb lugeda ka eesti vutitõu aretamise algaastaks. Eesti ...
 • Või mikrobioloogilise kvaliteedi hindamine 

  Kaidma, Kai (Eesti Maaülikool, 2017)
  Või mikrobioloogiline kvaliteet sõltub mitmetest teguritest – tooraine kvaliteedist, töötlemisviisidest, kasutatud lisanditest, aga ka pakendamisest. Lisandite lisamisega parandatakse toote maitsekvaliteeti, kuid nende ...
 • Nuumsigade selja pikima lihase tehnoloogiline kvaliteet ja koostis 

  Margens, Kadi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Ebaühtlase kvaliteediga sealiha on üks põhilisi probleeme, millega lihatöötlejad kokku puutuvad. Tänapäeval on sealihatootjate peamine eesmärk suurendada rümba tailiha ja vähendada peki osakaalu. Kuna sealiha tarbitakse ...
 • Maheveisekasvatusse sobivate kaunviljade keemiline koostis, lõhustuvus vatsas ja kuumtöötlemise mõju lõhustusnäitajatele 

  Viksi, Innar (Eesti Maaülikool, 2017)
  Eestis üheks enamkasutavamaks proteiinsöödaks loomakasvatuses on kuumtöödeldud rapsikook. Mahelehmade söötmisel kehtivad aga teatavad reeglid ja muu hulgas tuleb maheloomakasvatusettevõtetes loomade söötmisel eelistada ...
 • Ülevaade koerte piimanäärme uudismoodustistest Eestis 

  Karindi, Martin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Piimanäärme kasvajad on kõige sagedamini esinevad neoplaasiad emastel koertel, kellel on munasarjad eemaldamata. Piimanäärme vähi tagajärjel sureb hinnanguliselt 20−55% tabandunud koertest. Käesoleva retrospektiivse ...
 • Praakimispõhjustest eesti holsteini ja eesti punast tõugu piimaveisekarjades 

  Pihlapuu, Maris (Eesti Maaülikool, 2017)
  Magistritöö eesmärk oli uurida eesti holsteini (EHF) ja eesti punast (EPK) tõugu lehmade praakimispõhjuseid ja nende seoseid erinevate faktoritega nagu farmi suurus, aastaaeg, lehmade vanus, ööpäevane lüpsikordade arv, ...
 • Kaugloetava vatsasensori kasutamise võimalused veiste söötmisgrupi vatsa keskkonna monitoorimisel 

  Siiman, Siim (Eesti Maaülikool, 2017)
  Toodangunäitajate kasv lüpsilehmadel on sageli seotud ainevahetushaiguste esinemise suurenenud riskiga. Vatsa atsidoos on üks olulisemaid ainevahetushaigusi veistel, mis põhjustab igal aastal piimakarjakasvatajatele ...
 • Efektiivse kiu allika mõju piima jõudlusnäitajatele ja vatsakeskkonnale 

  Jairus, Piia (Eesti Maaülikool, 2017)
  Efektiivne kiud kirjeldab optimaalse vatsakeskkonna tagamiseks vajaliku füüsilise kiu osakaalu söödas. Vatsakeskkond omakorda mõjutab otseselt veiste tervist ning toodanguvõimet. Magistritöö ülesanneteks oli anda ülevaade ...
 • Kõrgetoodangulise eesti holsteini tõugu karja aretus- ja sigimisalane analüüs 

  Uib, Kerli (Eesti Maaülikool, 2017)
  Töö eesmärk oli hinnata ühe Eesti kõrgetoodangulise holsteini tõugu karja toodangu, poegimise, sigimise, välimiku ja tootliku ea andmeid ja nende muutumist, ning kuivõrd on isade aretusväärtused avaldunud tütardel aastatel ...
 • Pidamistingimuste mõju lüpsilehmade praakimisele 

  Jairus, Tõnis (Eesti Maaülikool, 2017)
  Eestis on kasutusel mitmeid erinevaid lehmade pidamissüsteeme. Aastate jooksul on suurenenud vabapidamislautade arv ja vähenenud lõaspidamislautade osakaal. Kõikidel lahendustel on oma plussid ja miinused. Vabapidamislautades ...
 • Koore kuumutamise mõju või omadustele säilitamise ajal 

  Lepman, Edgar (Eesti Maaülikool, 2017)
  Või kvaliteet on tihedalt seotud tootmistehnoloogiaga ja säilitamistingimustega. Magistritöö eesmärk oli uurida erineva kestvusega kuumutatud koore kokkulöömisel saadud või kvaliteedinäitajaid kindla ajaperioodi jooksul ...

Vaata veel


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.