Now showing items 1-20 of 383

 • Computer-aided Optimization of Pig Farming Technologies and Machinery Use 

  Vettik, Raivo (2009-05-19)
  Väitekirja kirjanduse analüüsi osas on kirjeldatud seakasvatustehnoloogiaid, seakasvatusega kaasnevaid keskonnakaitse nõudeid, “parimat võimalikku tehnikat” (PVT) seakasvatuses ning on esitatud ülevaade seakasvatuses ...
 • The Dependence on the Structure of Machinery and the Locality of Plots on Cereal Farm Work Activities 

  Tamm, Kalvi (2009-06-15)
  Põllumees teab, et mida suurem on tootmismaht ehk haritava maa pindala või loomade arv, seda paremini on võimalik oma tootmisvahendeid koormata ja seega vähendada püsikulude osakaalu toodangu omahinnas. Lisaks annab ...
 • Indoor Climate and Animal Keeping Technologies Valuation by Factors of Working Environment of Pigsties 

  Sada, Oliver (2010-03-30)
  Uurimistöö eesmärgiks oli sigalate töökeskkonna mitmepara-meetrilise uurimise kaudu täiendada andmeid, mis võimaldavad hinnata ja valida sisekliima, tööajakulu ja töö raskusastme tegurite kaudu otstarbekamaid loomapidamisviise ...
 • Compatibility of Energy Consumption with the Capacity of Wind Generators 

  Põder, Vahur (2011-06-21)
  Taastuvenergia osatahtsus Eestis peab erinevate arengukavade alusel kasvama. Erinevatest taastuvenergia liikidest on koige kiiremini kasvanud tuule osatahtsus ja toodetud energia hulk. Tuulegeneraatorite valjundvoimsus ...
 • Kõrgepinge (110 kV) seadmete juhtimine ja kaitse 

  Raidma, Marten (2012-05-24)
  Käesolevas magistritöös anti ülevaade Eesti kõrgepingevõrgu toimimise põhimõtetest. Uurimustöö raames selgitati välja 110 kV elektriseadmete juhtimise ja kaitse vahendid ning parema ülevaate andmiseks toodi ka käsitletud ...
 • Nopri Talu masinakeskus 

  Lepasaar, Indrek (2012-05-30)
  Paljud töökojad ei vasta neile kehtestatud nõuetele ja on seega ohuks seal töötavatele inimestele, kes peavad viibima töökoja ruumides enamuse oma tööajast. Töökojad peavad vastama valgustus, müra ja mikrokliima ...
 • Ohutustegevus- seiklus ja vabaajakeskuses 

  Laur, Andres (2012-05-31)
  Seiklusparkide külastamine on muutumas üha populaarsemaks Euroopas sealhulgas ka Eestis. Seikluspark oma populaaruse kasvuga on arvestatav kehaliselt aktiivse aja veetmise võimaluseks. Külastajad, kes tulevad oma vaba aega ...
 • Diislikütuse kvaliteediomadused ja nende mõju mootori väljundparameetritele 

  Rossner, Argo (2012-05-31)
  Uurimistöö läbiviimisel saadud labori- ja mootorikatsete tulemused võimaldavad hinnata diislikütuste kvaliteeti ning nende mõju mootori väljundparameetritele. Läbiviidud laborikatsetest selgus, et viiest uuritud ...
 • Autode katselabori ohutuseeskiri 

  Pedosk, Priit (2012-05-31)
  Antud töös on esitatud ülevaade dünamomeetrilisest stendist Dynojet 224xLC ja selle tarkvarast WinPep7. Teiseks on välja selgitatud ja analüüsitud peamisi riskitegureid autode katselaboris. Kolmandaks on koostatud autode ...
 • Bioetanoolkütuste mõju kolbmootori heitgaaside koostisele 

  Saar, Erki (2012-05-31)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli hinnata heitgaasides esinevaid muutusi erineva etanooli kontsentratsiooniga bioetanooli kasutamisel sisepõlemismootori kütusena. Hinnati heitgaasides sisalduvate ainete osakaalu ...
 • Külviku Juko K2 rekonstruktsioon maheviljeluses kasutamiseks 

  Kuld, Kuldar (2012-05-31)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli parendada ja rekonstrueerida mahepõllumajandusega tegeleva ettevõtte kasutuses olev tavaviljeluse külvik Juko K2. Kaheks peamiseks probleemiks olemasoleva külviku puhul on seemnekasti väike ...
 • Kütusekulu mõõteseadme AVL 7351 CME tugiraam 

  Veeber, Priit (2012-05-31)
  Kütusekulu mõõteseadme AVL 7351 CME tugiraami projekteerimine ja ehitamine oli praktiline ja rakendusliku väärtusega töö. Käesoleva töö käigus on teostatud järgnevad teoreetilised ja praktilised tööd: 1. Tutvutud kütusekulu ...
 • Kütusekulu mõõteseadme AVL 7351 CME kasutamise metoodika 

  Pühvel, Siim (2012-05-31)
  Sõiduki mootorite kütusekulu mõõtmiseks laboratoorsetes tingimustes kasutatakse spetsiaalselt selleks ette nähtud seadmeid. Mõõtmistulemuste põhjal on võimalik välja selgitada katsetava mootori kütusekulu muutumine ...
 • Töökeskkond Jaagumäe Talu sigalas 

  Varrik, Toivo (2012-05-31)
  Seakasvatuses on töökeskkonnast lähtuvalt mõeldud ikkagi võimalikult suure kasumi saavutamisele. Kõik sigade tootmisrühmad (emised, tiined emised, kuldid, võõrdepõrsad, nuumikud) asuvad erladi sigala hoonetes, ning igale ...
 • Birketeerimise tehnoloogiad ja tahkete biokütuste standardid 

  Rooni, Vahur (2012-05-31)
  Töös on käsitletud erinevaid tehnoloogiaid muundamaks tootmises tekkivaid jäätmeid kasutuskõlbulikuks kütuseks tavatarbijatele. Töö käigus sooritatud katsete järgi on arvutatud MWh-i soojusenergia maksumus. Esitatud on ...
 • Passiivmaja ja nullenergiamaja kasutusvõimalused Eestis 

  Tamm, Helari (2012-05-31)
  Antud töös kirjeldatavate passiiv- ja nullenergiamaja komponente ja energia võimalusi uuriti detailselt, kajastades võrdlusi Eesti kliimaga sobitamises. Ettekujutlust passiivmaja ehitamisest Eesti kliimas näitasid erinevad ...
 • Nõuded velobussile ja selle võimalikud marsruudid 

  Ula, Egon (2012-05-31)
  Velobussi konstrueerimisel ja ehitamisel tuleb järgida palju erinevaid nõudeid ja direktiive. Lihtsaim moodus on konstrueerida sõiduk standardsetest osadest ja seadmetest, kuna vastasel juhul tuleb osadele ning seadmetele ...
 • Sõnniku sammskreeperi laborseade 

  Ütt-Ütti, Ago (2012-05-31)
  Tänapäeva põllumajanduseriala üliõpilasel on vaja lisaks teoreetilistele teadmistele näha õpitu kasutamist reaalses elus ja võimalust seda ise proovida. Sellisel puhul on palju abiks erinevad laboratoorsed tööd. Antud ...
 • Tuuleenergia integreerimine energiasüsteemi 

  Roos, Marko (2012-05-31)
  Töö eesmärgiks oli uurida tuuleenergia integreerimisel energiasüsteemi tekkivaid probleeme. Samuti uuriti kuidas muutuvad tuulekiirused seoses kõrguste muutumisega ja kas tuulekiirused on aastate lõikes sarnased ...
 • Mulla pindharimismasina tööseadiste abrasiivse kulumise analüüs 

  Aasa, Risto (2012-05-31)
  Töös tekkinud probleemid: 1) kõvaduse HRC mõõtmistulemuste usaldatavus; 2) piiotsad, mis asusid traktori jäljes, kulusid rohkem. Seda aspekti oleks pidanud märkama detailide monteerimisel lauskultivaatori külge. Viimast ...