Now showing items 538-557 of 560

 • Velomobiili arendus 

  Strandmann, Ralf (2015)
  Lõputöö eesmärk oli arendada velomobiili, parandades tema kurvisõidu stabiilsust, nähtavust ja kaalujaotust. Seletuskirja osas antakse ülevaade velomobiilidest ja nende ajaloost. Võrreldakse velomobiili traditsioonilise ...
 • Ventilatsiooniseadme kasuteguri määramise metoodikate võrdlus 

  Randmaa, Karl (2014)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli leida erinevaid viise kuidas hinnata soojustagastusega ventilatsiooniseadme efektiivsuse hindamist. Efektiivsuse hindamiseks kasutati kasuteguri mõistet. Bakalaureusetöös esitati kolm viisi ...
 • Veoauto diagnostika stendil Dynojet 224xLC 

  Hirsnik, Veiko (2013)
  Tutvuti dünamomeetrilise stendi tööpõhimõtetega ja tehti reaalset tööd stendiga. Tutvuti tarkvaraprogrammiga Winpep7, mida kasutati katsetamisel kui ka andmete analüüsimisel. Koostatud arvutuslik mudel veoauto veoparameetrite ...
 • Vertikaalne fotobioreaktor Spirulina kasvatamiseks koduse kasutamise eesmärgil 

  Leheveer, Rikko (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töö eesmärgiks on konstrueerida vertikaalne fotobioreaktor koduseks Spirulina kasvatamiseks. Töö on jaotatud kuueks peatükiks, kus esimeses peatükis kirjeldatakse mikrovetikaid ning nende kasutusvaldkondi. Teises peatükis ...
 • Vertikaalselt koormatud sõiduki rehvi katsestendi väljatöötamine 

  Liimask, Kevin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli projekteerida katsestend, millega on võimalik mõõta vertikaalselt koormatud rehvi läbipainet. Seadele seatud nõuded olid kompaktsus, täpsus ning vastupidavus. Samuti pidi katsestendiga ...
 • Vesinikgeneraatori mõju uurimine mootori tööparameetritele 

  Tross, Kalle (2016)
  Erinevad bio- ja alternatiivkütused on järjest rohkem käsitlust saavad teemad. Seda seetõttu, et palju räägitakse fossiilkütuste kahjulikkusest loodusele ning nende varude kiirest vähenemisest. Fossiilkütuste tarbimist ...
 • Vesinikkolbmootori toitesüsteem 

  Kukumägi, Peeter (2014)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on anda ülevaade vesinikuga töötavate mootorite toitesüsteemidest ning pakkuda uudseid lahendusi olemasolevate süsteemide täiustamiseks. Aina enam uuritakse erinevate alternatiivkütuste ...
 • Veterinaarmeditsiini tudengite käelise vilumuse parendamine laparoskoopia simulatsiooni abil 

  Loorits, Marin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Laparoskoopiline kirurgia on meditsiinis hästi arenenud ja pakub avatud kirurgia ees eeliseid. Selleks, et üliõpilased saaksid varakult harjutada täpseid töövõtteid ja erialaseid oskusi, on ehitatud mitmeid simulatsioone. ...
 • Vibroteraapia mõju funktsionaalsele seisundile masinõmblejatel 

  Doronina, Hanna (2015)
  Õmblustöö toimub valdavalt istuvas asendis ja sageli on masinõmbleja töö seotud ühetüübiliste liigutustega. Sellest tingituna on masinõmblejatel täheldatud osalist töövõime kaotust juba noorematel kui neljakümne aastastel ...
 • Videosüsteem Haas Minimill töötlemiskeskusele 

  Zimbrot, Hans (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli leida ning valida sobiv videosüsteem Haas Minimill töötlemiskeskusele. Eesmärgini jõudmiseks lahendati järgmised ülesanded: analüüsiti erinevaid valvekaameraid, valiti sobiv kaamera ning ...
 • VII Magistrantide teaduskonverents Inimene ja tehnoloogiad 

  Eesti Maaülikool. Tehnikainstituut (Eesti Maaülikool, 2013)
  Hea lugeja! Käesolev kogumik sisaldab Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi korraldatud VII magistrantide teaduskonverentsi ettekannete tekste. Head lugemist soovides Erkki Jõgi, korraldustoimkonna esimees
 • VIII Magistrantide teaduskonverents Inimene ja tehnoloogiad 

  Eesti Maaülikool. Tehnikainstituut (Eesti Maaülikool, 2014)
  Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi VIII Magistrantide teaduskonverents 17.04.2014
 • Viilkatuse puhastusseade 

  Kadaja, Karl (2014)
  Käesolevas bakalaureusetöös on jõutud alljärgnevatele tulemustele: 1. Viilkatuse puhastusseade on universaalne seade katuse aastaringseks puhastamiseks, sest seade on mõeldud erinevate puhastusoperatsioonise jaoks. ...
 • Viljandi linna 6 kV elektrivõrgu üleviimine 10 kV pingele 

  Guhse, Erki (2013)
  Viljandi linna varustamise elektrienergiaga tagavad kolm alajaama – Viljandi, Reinu ja Valuoja alajaamad. Neist esimesed kaks on ülempinge poolelt nimipingega 110 kV ja Valuoja alajaam toimib ülepinge poolel nimipingel ...
 • VKG Elektrivõrgud OÜ õhuliinide käit 

  Raal, Erik (2013)
  Käesolev töö selgitab esmalt õhuliinide olulisust jaotusvõrgu ja kogu elektrivarustuse seisukohast ning võrdleb maakaabelliinidega, andes selgitust nende vajalikkusest elanikkonna igapäevaelus. Nagu kõik insenertehnilised ...
 • VKG Energia OÜ alajaamade kaugjuhtimissüsteem 

  Putan, Olga (2012)
  Magistritöös uuriti VKG Energia OÜ alajaamade kaugjuhtimissüsteemi ning selle probleeme. Hetkel kasutab ettevõte SCADA dispetšisüsteemi, ent selle kasutamisega on seotud teatud takistused. Neljas osas esitati probleemide ...
 • Voolavlaastu murdik 

  Lehtveer, Theimo (2014)
  Käesolev magistritöö on arendus eelnevatele uurimus -ja magistritöödele. Antud töös on välja toodud metallide töötlemise alused ja treimise üldiseloomustus. Seatud on töö eesmärk ja voolavlaastu tekkimisel tulenevad ...
 • Võistlusautoks ümberehitatud tänavasõiduk 

  Vesselov, Alar (2013)
  Antud bakalaureuse töö käigus ehitati tavalisest seeria toodanguna valminud sõiduautost Vaz 21061 jääraja võistlussõiduk. Antud sõiduki võimekusparameetreid mõõdeti Eesti maaülikoolis paikneva dünamomeetrilise katsestendi ...
 • Võrguteenuse kvaliteedi analüüs keskpinge elektrivõrgus 

  Prüüs, Evelin (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev magistritöö on koostatud teemal „Võrguteenuse kvaliteedi analüüs keskpinge elektrivõrgus“. Võrguettevõttel on kasutada detailne statistiline andmestik kogu jaotusvõrgu opereerimisnäitajate kohta, kuid uute ...
 • X Magistrantide teaduskonverents Inimene ja tehnoloogiad 

  Eesti Maaülikool. Tehnikainstituut (Eesti Maaülikool, 2016)
  X Magistrantide teaduskonverents & I Rahvusvaheline Magistrantide teaduskonverents Inimene ja tehnoloogiad. The 10th Master students conference & 1st International Master students conference Human and engineering 21.04.2016

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.