Now showing items 498-517 of 560

 • Traktorijuhi töökeskkonna ergonoomilisus 

  Müürsepp, Rauno (2013)
  1. Uurimistöös kasutati foto- ja ankeetmeetodit, mõõtmis – ja andmetöötlusmeetodit ning riskianalüüsi. 2. Traktorites uuriti müra ja vibratsiooni. 3. Fotomeetodi ankeettulemustest selgus, et John Deere sai tulemuseks ...
 • Traktorite karakteristikute võrdlus 

  Kelner, Marko (2013)
  Traktoreid katsetatakse peamiselt saamaks infot nende sobivuse kohta antud töötingimustesse. Uute traktorite puhul teostatakse peamiselt katseid selleks, et võrrelda tulemusi tehase poolt väljastatud parameetritega. Samuti ...
 • Traktorite kütusekulu karakteristikute võrdlus 

  Paltsar, Sten (2015)
  Käesoleva töö põhieesmärgiks oli seatud traktori Valtra N101 kütuse ökonoomia hindamine traktori katsetamisel dünamomeetriga ning saadud kütusekulu karakteristikute võrdlemine teiste sama võimsusklassi traktorite kütusekulu ...
 • Tulekindlate toodete otstarve ja nende võrdlev analüüs 

  Korotkov, Aleksandr (2012)
  1. Tehes antud diplomitööd selgus, et tänapäeva maailmas tulekindlus on suureks probleemiks, kuna nii ehitised kui ka ehitiste konstruktsioonid, materjalid, millest on tehtud need ehitised, ventilatsioon, nendes ehitistes ...
 • Turismitalu energiakasutuse analüüs 

  Kärmas, Matti (Eesti Maaülikool, 2018)
  Euroopa Liit koos Eestiga liiguvad jõudsalt energiatõhususe tõstmise ja kasvuhoonegaaside vähendamise suuna, et tagada hea ja säästlik keskkond meile kõigile. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on analüüsida võimalusi ...
 • Tuule - ja päikese energiatehnoloogiate sobitamine tarbija ja võrguga 

  Susi, Taavi (2012)
  Töö eesmärk oli välja selgitada tuule- ja päikeseenergia osakaalu suurendamise võimalusi elektrienergia tootmises ja tarbimises. Töö analüütilises osas koosatati tarkvara HOMER abil hübriidenergiasüsteemide mudelid tuginedes ...
 • Tuule- ja päikeseenergia rakendusviisid tööstuses 

  Müür, Karl-Martin (2013)
  This masters’ thesis has been created to have a look at the possibilities of using wind and solar applications in Estonian industries. Renewables have become an important part in the energy production of the present ...
 • Tuuleenergeetika Euroopas 

  Valgma, Rait (Eesti Maaülikool, 2018)
  Töö keskendub Euroopa tuuleenergeetika olukorra välja selgitamisele. Eesmärk on anda ülevaade sellest, milline on tuuleenergia kasutamine. Töös kasutati avalikke andmeid erinevate ametlike Euroopa organisatsioonide poolt. ...
 • Tuuleenergeetika kasutamise võimalused Puhja alevi kütteks 

  Sonn, Priit (2012)
  Käesolev bakalaureusetöö koostati uurimaks tuuleenergeetika kasutamise võimalusi Puhja alevi kütmiseks. Töö põhiideeks on näidata, et mandri – Eesti tingimustes on tuule tugevamad puhangud piisava tugevuse ja kestusega ...
 • Tuuleenergeetika perspektiive Võrtsjärve idakaldal 

  Henrikson, Martin (2012)
  Käesolev bakalaureusetöö koostati uurimaks tuuleenergeetika perspektiive Võrtsjärve idakaldal. Töö eesmargiks seati tuuleenergeetilise väärtuse leidmine Võrtsjärve idakaldal, kasutades selleks Võrtsjärve kirdeosas asuva ...
 • Tuuleenergia integreerimine energiasüsteemi 

  Roos, Marko (2012)
  Töö eesmärgiks oli uurida tuuleenergia integreerimisel energiasüsteemi tekkivaid probleeme. Samuti uuriti kuidas muutuvad tuulekiirused seoses kõrguste muutumisega ja kas tuulekiirused on aastate lõikes sarnased ...
 • Ujuva ekskavaatori lisapontoonide lahendus 

  Kikkas, Kait (2016)
  Käesolev bakalaureusetöö uuris Palmet OÜ kogemuste põhjal ehitatud ujuva ekskavaatori lisapontoone, nende parameetreid ja vastupidavust. Palmet OÜ poolt läbi viidud projekt teostati ilma tehniliste joonisteta ning läheneti ...
 • Ukse avamismehhanism elektrilisele ratastoolile 

  Terve, Tauno (Eesti Maaülikool, 2018)
  Töös antakse ülevaade ratastooli kasutajate probleemist, milleks on uste avamine ratastoolis ning sellele otsitakse lahendust. Varasemalt on välja pakutud mitmeid lahendusi uste avamiseks, aga vähem on uuritud elektrilise ...
 • Ultraheli meetodil liposoomse mikrokapsuleerimise seadme tehniline lahendus 

  Muiste, Siim (Eesti Maaülikool, 2019)
  Liposoomide kasutamise juures on üheks olulisemaks karakteristikuks nende läbimõõt. Vajalik läbimõõt sõltub eelkõige liposoomide kasutusvaldkonnast. Ultrahelitöötlus on väikeseläbimõõduliste liposoomide valmistamiseks ...
 • Universaalsed ronimisrauad madal- ja keskpingeliinidel 

  Lembke, Ülar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Eestis on elektriliinide ehitusel kasutatud puidust poste ja raudbetoonposte. Empower OÜ töölistega diskusseerides ilmnes probleem, et puuduvad sellised ronimisrauad mis sobiksid ronimiseks nii puidust kui ka raudbetoon ...
 • Ühe ja kahe pööramisteljega PV-paneelide asendi muutmise juhtimissüsteemide töö tulemuste võrdlus 

  Birjuk, Jefim (Eesti Maaülikool, 2019)
  Päikese energia on taastuvenergiaallikatest kõige võimsam ning tänapäeval selle kasutusvõimalused on suure tähelepanu all tänu päikesekiirgust muundavate tehnoloogiate arenemisega. Vaadeldava töö eesmärgiks on kahe, ...
 • Ühepereelamu maasoojuspumba küttesüsteemi töö analüüs 

  Metsamärt, Indrek (2016)
  Käesolev bakalaureusetöö kirjeldab maasoojuspumba tööd kümne aasta jooksul ühes Harjumaal asuva eramu küttesüsteemis. Töö eesmärgiks on avardada maasoojuspumpadest huvitatute silmaringi ja näidata, kui efektiivselt seadmed ...
 • Ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuri kestuskatsestend 

  Küüt, Keio (2014)
  Bakalaureusetöö eesmärk on projekteerida ja konstrueerida ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuride kestuskatsestend, mis on vajalik teadustöö läbiviimiseks Eesti Maaülikooli mootorite katselaboris. Kestuskatsestendi peab ...
 • Üleminek fossiilsetelt kütustelt puitkütustele - Elva linna keskküttevõrgu juhtumiuuring 

  Uiga, Jaanus (2012)
  Antud bakalaureusetöös võeti eesmärgiks leida kaugküttevõrgus teostavate tööde mahtu, tähtsust ning elanikkonnale avaldatava mõju kirjeldavad indikaatorid. Lisaks sellele analüüsitakse energiatarbimise vähenemise efekti ...
 • Üliõpilaste skeletilihaste elektromüograafilise aktiivsuse ja toereaktsioonide hindamine sõltuvalt tooli disainist ning arvutitöö eripärast 

  Ülper, Sigrit (2016)
  Tudengite hulgas esineb üha enam erinevaid luulihaskonna vaevusi, mis võivad olla tingitud pikaajalisest istumisest, staatilistest asenditest ja sülearvuti kasutamisest. Uuringu eesmärgiks oli hinnata üliõpilaste ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.