Now showing items 415-434 of 560

 • Soojussalvesti energiabilanss 

  Koger, Margus (2015)
  Soojussalvestussüsteemides, kus soojusenergiat tootvaid ja kasutavaid seadmeid on palju ning soovitakse ülevaadet kogu energiabilansist, tuleb paigaldada mõõteseadmed kõikidele akumulaatori sisenditele ja väljunditele. ...
 • Soojussalvesti Viljandi linna soojusenergia varustussüsteemis 

  Müllerson, Hans (2012)
  Kokkuvõtteks võib öelda, et antud töös on esmalt tutvutud Viljandi linna soojusvarustuse hetkeolukorraga ning soojussalvesti vajalikkusega. Edasiselt on uuritud soojuse salvestamist erinevate materjalidega ning soojussalvestis ...
 • Soolveetehnoloogial põhineva kütuseelemendi karakteristikud 

  Pall, Karl Valter (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töö annab kirjanduse põhjal ülevaate kütuselemendist, selle ajaloost, arendustest, kütuseelemendi erinevatest tüüpidest ja kasutusvaldkondadest. Töö eesmärgiks on anda ülevaade soolveetehnoloogial põhineva kütuseelemendi ...
 • Sõiduauto veokarakteristikute analüüs 

  Truup, Tarmo (2012)
  Antud magistritöö peamiseks eesmärgiks on koostada sõiduki veokarakteristik ning hiljem seda analüüsida. Selle koostamiseks on mitmeid võimalusi, siinses töös on algparameetrite väärtuste leidmiseks kasutatud dünamomeetrilist ...
 • Sõiduki mootori programmeeritava juhtmooduli seadistamise metoodika dünamomeetrilises stendis 

  Ütt-Ütti, Ago (2016)
  Sõiduki mootori võimsusparameetreid mõjutavad nii mehhaanilised mootori osad kui ka vastavad seadistused mootori juhtmoodulis, näiteks kütuse sissepritse aeg, kogus ja süütenurk. Mootorsõiduki dünamomeetriline stend ehk ...
 • Sõiduki soojussalvesti projekt 

  Lember, Andri (2014)
  Enamik sisepõlemismootori põletatud kütuseenergiast väljub soojuse kujul. Väike osa kulub talvel salongi soojendamiseks. Käesolevas töös uuriti üleliigse soojusenergia salvestusvõimalusi autos. Töö esimeses osas kirjeldati ...
 • Sõnniku sammskreeperi laborseade 

  Ütt-Ütti, Ago (2012)
  Tänapäeva põllumajanduseriala üliõpilasel on vaja lisaks teoreetilistele teadmistele näha õpitu kasutamist reaalses elus ja võimalust seda ise proovida. Sellisel puhul on palju abiks erinevad laboratoorsed tööd. Antud ...
 • Sõnnikuhoidlate ehitamine 

  Leola, Arvo; Leola, Taavi; Luts, Vello; Luts, Vello (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2006)
  Käesolev trükis on valminud EV Põllumajandusministeeriumi tellimisel. “Sõnnikuhoidlate ehitamise” trükis on mõeldud kasutamiseks abivahendina sõnnikuhoidlate planeerimisel ja ehitamisel põllumajandusettevõtjate, konsulentide, ...
 • Spordihoone sisekliima ja ohutusnõuded 

  Kattai, Kertu (2016)
  Spordihoonete sportimistingimused ja sisekliima ei tohiks vähendada treenivate inimeste sooritusvõimet. Varasematest uuringutest selgub, et spordihoonete halb õhu kvaliteet suurendab terviseprobleemide teket ning vähendab ...
 • Standardi ISO-3834 juurutamine ettevõttes Nordic Metal Works OÜ keevise kvaliteedi parendamise eesmärgil 

  Laurits, Hardi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolev bakalaureusetöö keskendus ettevõttele Nordic Metal Works OÜ keeviste kvaliteedi parendamiseks vajalike tegevuste välja selgitamisele. Töö eesmärgiks oli uurida keevitusega ja kvaliteedijuhtimisega seonduvaid ISO ...
 • Surface Quality Improvement of Hard-to-Cut Materials With Modified Cutting Tool at Finishing Turning 

  Madissoo, Marten (Eesti Maaülikool, 2016)
  One important challenge in engineering is the setting of dimensions and tolerances of the machine elements’ surfaces, which work together. The shape and position tolerances may increase the occurrence of failures and can ...
 • Suvila autonoomne energiavarustuse lahendus PV paneelidega 

  Antso, Timmo (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö uuritavaks objektiks on Pärnumaal, Tori vallas, Muraka külas paiknev suvila, kus puudub elektrivõrgu ühendus. Peale suvila suuremaks ehitamist soovitakse hoones kasutada päikeseenergial põhinevat ...
 • Süsinikfiiberelemendiga tugevdatud sisetreiterahoidik 

  Raudsepp, Rauno (Eesti Maaülikool, 2019)
  Lõiketöötlemisel esinev vibratsioon on üks peamisi takistusi tootlikuse tõstmisel. Antud töö eesmärgiks on välja töötada sisetreiterahoidik, mis oleks töötlemisel vibratsioonikindlam, kui tavapärane sisetreiterahoidik. ...
 • Süsinikterase tsementiitimine tehnikainstituudi termika laboris 

  Kukk, Sander (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on valmistada ette laboratoorne töö tsementiitimise läbiviimiseks tehnikainstituudi termika laboris. Tsementiitimine on termokeemilise töötlemise protsess, mille käigus rikastatakse ...
 • Taastuvenergia kasutuse analüüs Eestis 

  Jõe, Erik (Eesti Maaülikool, 2019)
  Energeetiline iseseisvus on oluline komponent riigi iseseisvuses ning julgeolekus. Siiani on selle Eestis taganud põlevkivi, kuid oma kahjuliku mõju tõttu keskkonnale tõrjub seda aina enam välja taastuvenergia. Sellest ...
 • Taastuvenergia lahendus bussipeatuse energiavajaduse katmiseks 

  Pikk, Tiit (2012)
  Kuna energiahinnad tõusevad nii sooja- kui elektrimajanduses, siis täna tehtud investeeringud tasuvad end kiiresti. Päikeseenergia lahenduse puhul on võimalik kasutada tasuta energiat kas osaliselt või täielikult. Selline ...
 • Taastuvenergia lahendusel põhinev tarbevee soojendamise juhtseade 

  Põldsam, Karl Martin (2015)
  Käesoleva töö eesmärk on tõsta majapidamises taastuva energia kasutust läbi boileri juhtseadme. Töös uuriti kui palju kasutab üks majapidamine sooja vett ning kui palju kulub kasutatud vee soojendamiseks energiat. Töö ...
 • Taastuvenergia lahenduste kasutamise võimalikkus mobiilsidemastidel 

  Leesment, Madis (2013)
  Töö eesmärk oli uurida erinevate taastuvenergiaallikate kasutamist mobiilsidemastidel ja jaamade toiteks. Selleks käsitleti erinevaid probleeme ja puudujääke, mis kaasneda võivad. Võrreldi erinevate tehnoloogiatega ...
 • Taastuvenergial põhinev kuumaveeboileri mudel 

  Vitsut, Madis (2016)
  Energeetikasektori jätkusuutliku arengu tagamise üheks aluseks on taastuvenergia tehnoloogiate arendamine. Käesolevas töös keskendutakse fotoelektriliste päikesepaneelide abil muundatud elektrienergia kasutamisele. ...
 • Taastuvressursside kasutamine talu autonoomse energiavarustuse korraldamiseks 

  Lüüs, Toomas (2015)
  Tänapäeval on taastuvenergiaallikate kasutamine muutunud väga populaarseks. Mikrotootjatel on suur huvi OFF-grid lahenduste vastu, mille korral ei olda sõltuvuses üldvõrgust. Käesoleva töö eesmärgiks on leida optimaalseim ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.