Now showing items 401-420 of 560

 • Sassi talu elektrienergiatarbe optimeerimine 

  Koppel, Martin (2013)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli saavutada Sassi Talu elektritarbes 20 % kokkuhoid. Eesmärgi saavutamiseks otsiti optimeerimise võimalusi, et säästa energiat valgustuselt, elekterküttelt ja vee soojendamiselt. Töös saavuti ...
 • Seade kaabliisolatsiooni eemaldamiseks 

  Hallik, Adrian (2012)
  Käesoleva bakalaureusetöö käigus tutvuti esmalt olemasolevate seadmetega ja tehnoloogiatega kaabliisolatsiooni eemaldamiseks. Seejärel viidi läbi patendiotsing, et selgitada välja olemasolevate kaabliisolatsiooni eemaldamise ...
 • Seadme Airmodus A20 kohandamine tahmaosakeste arvu mõõtmiseks sisepõlemismootorite heitgaasides 

  Allmägi, Roland (Eesti Maaülikool, 2018)
  Aina suurenev sisepõlemismootoritega sõidukite arv üle maailma tähendab samaaegselt suurenevat heitgaaside kogust meie atmosfääris. Viimastel aastakümnetel on aina rohkem uuritud heitgaase ning nende tekke põhjuseid. ...
 • Seemnekasvatustalu sorteerla modifitseerimine 

  Ohu, Elari-Eser (Eesti Maaülikool, 2019)
  Teravilja koristusjärgne töötlemine moodustab suure ning väga olulise osa seemnekasvatusest. Juhul kui koristusjärgse töötlemise tehnoloogilised lahendused on algelised ning vähese efektiivsusega, siis on tegemist väga ...
 • Seinale paigaldatavad gaasikatlad 

  Belõi, Aleksandr (2013)
  Bakalaureusetöö tulemusena on tehtud järgnevad järeldused: 1. Enamik gaasikatlaid töötab väga lihtsa põhimõtte järgi: süütepõletisse juhitud gaas süttib piesosüüte abil. Gaasikatla süütepõleti põleb küünlaleegi sarnase ...
 • Siemens Masterdrives MC õppevahendi rakendus elektriajamite laboris 

  Malinovski, Sergei (2014)
  Laboritöö tegemisel saab servoajamit seadistada juhtimaks läbi juhtpuldi OP1S või võib seda teha läbi arvuti programmi DriveMonitor. Seadistada saab arvuti kaudu, kasutades selleks mooduleid, või sisestades parameetreid ...
 • SIEMENS Masterdrives MC programmeerimisvõimalused ja õppeotstarbelised rakendused 

  Neumann, Andres (2015)
  Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on anda ülevaade servoajami Siemens Masterdrives MC ehitusest, programmeerimisvõimalustest ning kasutamisvõimalustest õppetöös. Töös tutvustatakse servoajami komponente, antakse ülevaade ...
 • Siirdesüsteemi konstrueerimine korstnagaasis leiduva süsihappegaasi sidumiseks mikrovetikate biomassi fotobioreaktoris 

  Avarand, Albert (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on konstrueerida siirdesüsteem, mis võimaldab siduda korstnagaasis leiduva süsihappegaasi mikrovetika biomassi. Töös antakse ülevaade biokütuste liikidest, korstnagaasi koostisest ja ...
 • Silindriline fotobioreaktor mikrovetikate kasvatamiseks 

  Siht, Tõnis (2015)
  Magistritöö „Silindriline fotobioreaktor mikrovetikate kasvatamiseks“ eesmärgiks on projekteerida sisemise valgustusega silindriline fotobioreaktor, mis võimaldab kasvatuskeskkonna tegurite jälgimist ja muutmist ning ...
 • Sisekeskkonna hindamine koolieelses lasteasutuses 

  Teras, Evelin (2015)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida koolieelse lasteasutuse sisekeskkonna tegureid, kontrollida nende vastavust õigusaktide poolt kehtestatud normidele ja nõuetele ning anda soovitusi parema keskkonna loomiseks. ...
 • Sisekliima metodoloogia 

  Pomerants, Targo (2013)
  Magistritöö eesmärgiks oli koostada Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis õpetatava ergonoomika eriala jaoks sisekliimaalase õppetöö edendamiseks õppemetoodiline materjal teemal "Sisekliima metodoloogia". Aktuaalsus seisneb ...
 • SolaRoad tehnoloogia rakendamis teostatavuse uuring Eesti tingimustes 

  Pitsi, Maarja (2016)
  SolaRoad lahenduse näol on tegemist uudse kontseptsiooniga taastuvenergeetika kasutamises ühendades endas kergliiklustee ja päikesekiirgusest elektri tootmise. Kuna tegemist on prototüübiga, mille esmapaigaldamine Hollandis ...
 • Soojuspumba kasutamine koos tuulegeneraatoriga energiavarustuses 

  Koger, Margus (2012)
  Käesolevas bakalaureusetöös analüüsiti, kas õhk-õhksoojuspumpa Fuji Electric POLARIS RSB09LDC oleks võimalik toita tuulegeneraatorist saadava elektrienergiaga. Selleks koguti andmeid antud soojupumba töö analüüsimiseks ...
 • Soojussalvesti energiaarvestina 

  Reier, Andrus (2016)
  Küttesüsteemides on soojusenergia mõõtmiseks kasutusel soojusarvestid. Tegemist on seadmetega, mis mõõdavad soojust kandva vedeliku hulka ning vedeliku temperatuuri enne soojust tarbivasse süsteemi sisenemist ning pärast ...
 • Soojussalvesti energiabilanss 

  Koger, Margus (2015)
  Soojussalvestussüsteemides, kus soojusenergiat tootvaid ja kasutavaid seadmeid on palju ning soovitakse ülevaadet kogu energiabilansist, tuleb paigaldada mõõteseadmed kõikidele akumulaatori sisenditele ja väljunditele. ...
 • Soojussalvesti Viljandi linna soojusenergia varustussüsteemis 

  Müllerson, Hans (2012)
  Kokkuvõtteks võib öelda, et antud töös on esmalt tutvutud Viljandi linna soojusvarustuse hetkeolukorraga ning soojussalvesti vajalikkusega. Edasiselt on uuritud soojuse salvestamist erinevate materjalidega ning soojussalvestis ...
 • Soolveetehnoloogial põhineva kütuseelemendi karakteristikud 

  Pall, Karl Valter (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töö annab kirjanduse põhjal ülevaate kütuselemendist, selle ajaloost, arendustest, kütuseelemendi erinevatest tüüpidest ja kasutusvaldkondadest. Töö eesmärgiks on anda ülevaade soolveetehnoloogial põhineva kütuseelemendi ...
 • Sõiduauto veokarakteristikute analüüs 

  Truup, Tarmo (2012)
  Antud magistritöö peamiseks eesmärgiks on koostada sõiduki veokarakteristik ning hiljem seda analüüsida. Selle koostamiseks on mitmeid võimalusi, siinses töös on algparameetrite väärtuste leidmiseks kasutatud dünamomeetrilist ...
 • Sõiduki mootori programmeeritava juhtmooduli seadistamise metoodika dünamomeetrilises stendis 

  Ütt-Ütti, Ago (2016)
  Sõiduki mootori võimsusparameetreid mõjutavad nii mehhaanilised mootori osad kui ka vastavad seadistused mootori juhtmoodulis, näiteks kütuse sissepritse aeg, kogus ja süütenurk. Mootorsõiduki dünamomeetriline stend ehk ...
 • Sõiduki soojussalvesti projekt 

  Lember, Andri (2014)
  Enamik sisepõlemismootori põletatud kütuseenergiast väljub soojuse kujul. Väike osa kulub talvel salongi soojendamiseks. Käesolevas töös uuriti üleliigse soojusenergia salvestusvõimalusi autos. Töö esimeses osas kirjeldati ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.