Now showing items 361-380 of 560

 • Põllumajandusmasinate katsestend 

  Kelgo, Kaspar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Tänapäeva põllumajandus- ja metsandusvaldkond on väga mitmekesise tehnikatasemega ning igapäevaga toodetakse üha rohkem eriseadmeid ning töömasinaid, mis aitavad kaasa valdkondade arengule. Suurenevate tootmismahtude ...
 • Põllumajandusmasinate rataste teisalduse ja paigalduse seadme eskiisprojekt teleskooplaadurile 

  Kaaver, Siim (Eesti Maaülikool, 2017)
  Lõputöö eesmärgiks on projekteerida seadeldis Caterpillari ja Manitou teleskooplaaduriga, millega on võimalik teisaldada ja paigaldada põllumajandusmasina rattaid ja topeltrattaid. Seadeldis tagab töötaja ohutuse ning ...
 • Põllutöömasinate juhtimise õppestend 

  Kaus, Taavi (2015)
  Lõputöö eesmärk on tõsta õppeaine „Põllundusmasinad“ atraktiivsust üliõpilaste jaoks, lisades Eesti Maaülikooli põllundustehnika laborisse kaasaegsete elektrooniliselt seadistatavate ning elektromehaaniliselt ja ...
 • Pöördadra Kverneland ES85-100-2 modifitseerimine võistluskünniks 

  Inginen, Alvar (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eestis korraldatakse traditsiooniliselt igal aastal künnimeistrivõistlusi. Võistlusplatsi kündmine toimub rangete reeglite kohaselt ning piiratud aja jooksul. Kündmise lihtsustamiseks on lubatud võistlejatel reeglitekohaselt ...
 • Pöörlev biokile-reaktor mikrovetikate kasvatamiseks reoveepuhastuses 

  Sein, Martin (2015)
  Käesoleva töö eesmärk on uurida võimalust reoveekäitlusjaamade energiakulude kokku hoidmiseks. Tavalises reoveekäitlusjaamas kasutatakse aktiivmuda protsessi, et eemaldada reoveest liigsed orgaanilised ühendid. Sellest ...
 • Programmeeritav aktiivkoormus 

  Sulamägi, Siim (2016)
  Antud teema sai alguse õppeainest „Mõõtmised ja andmetöötlus.“ Antud aine raames oli labortöö, mille uuritavaks objektiks oli lampide patarei, mille koormust pidi muutma lampide sisse- ja väljalülitamise abil. Töö ...
 • Pruulikoja asutamine Hiiumaale Hiiu valda 

  Kanarbik, Marko (2015)
  Õlu on olnud populaarne jook läbi aegade. Õlleoder ja sellest valmistatud linnas on õlle pruulimise aluseks. Selle tõttu on õlle valmistamine seotud ka teraviljakasvatamisega. Nii õlleodrale kui linnasele on esitatud ...
 • Pruulikoja töökeskkond 

  Lapp, Martin (2016)
  Bakalaureusetöö uurimisobjektiks on Harjumaal asuv mikropruulikoda. Uurimistöö eesmärgiks on uurida pruulikojas esinevaid ohutegureid ja võrrelda sisekliima parameetrite vastavust standardite ja normidega. Pruulikoja ...
 • Psühhosotsiaalsed ohutegurid meditsiiniõdede töökeskkonnas 

  Mihkra, Kaie (2012)
  Käesoleva magistritöö alusel võib teha järgmised kokkuvõtted ja järeldused: 1. Meditsiiniõed puutuvad igapäevaselt kokku mitmete osapooltega (arstid, patsiendid, ülejäänud kliiniku personal jmt), mistõttu on nad kõige ...
 • Puidu kuivatamise ja kuumtöötluse seade 

  Lukin, Erki (2015)
  Antud magistritöö eesmärgiks oli planeerida puidu kuivatamise ja kuumtöötluse seade merekonteinerist selliselt, et planeeritav kamber täidaks ISPM – 15 rahvusvahelise standardi nõudeid. Esiteks selgitati välja ISPM – 15 ...
 • Puidutööstuse töötajate töökeskkond ja tervis 

  Kikas, Käti (Eesti Maaülikool, 2018)
  2014. aastal töötas puidutööstuses 3,3 miljonit inimest üle Euroopa Liidu ehk 11% kogu tootmisest. Uurimistöö eesmärk on uurida puidutööstuse töötajate tööst ja töökeskkonnast tulenevaid ohutegureid ning analüüsida ...
 • Puksiirautojuhi töökeskkond ning kokkupuude müra ja vibratsiooniga 

  Kattai, Karl Madis (Eesti Maaülikool, 2018)
  Puksiirautojuht puutub töökeskkonnas kokku mitmesuguste ohuteguritega. Töötades sõidukitega on müra ja vibratsiooni esinemine töökeskkonnas paratamatu. Töö eesmärgiks on anda ülevaade puksiirautojuhi töökeskkonnast ja ...
 • Pulverisaatortoitesüsteem sädesüütega mootorile 

  Põri, Taavi (2012)
  Kütuse tootmine taastuvast toorainest on saanud oluliseks märksõnaks, kui on juttu kütuse turust ning tulevikus ähvardava kütusekriisi vältimisest. Alternatiivkütuste kasutuselevõtt kahandaks sõltuvust maailma naftavarudest ...
 • Pulverisaatortoitesüsteem survesüütega mootoril 

  Varik, Leho (2013)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli pulverisaatortoitesüsteemi seadistamine bioetanooli kasutamiseks survesüütega mootoris. Eesmärgi täitmisel oli töö tulemuseks pulverisaatortoiteseadmega varustatud survesüütega ...
 • Pulverisaatortoitesüsteemi mõju sädesüütega mootori põlemisprotsessile 

  Teras, Tauri (2015)
  Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on hinnata hargpritsena töötava pulverisaatortoite-süsteemi mõju sädesüütega mootori põlemisprotsessile. Selle hargpritse lahenduse töötas 2014. aastal välja Eesti Maaülikooli magistrant ...
 • Pulverisaatortoitesüsteemi pihustusjugade uurimine fotograafilisel meetodil 

  Kasar, Karla (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida pulverisaatortoitesüsteemi pihustusjugasid, kasutades fotograafilist meetodit. Pihustusjugade uurimiseks tuleb teostada katsed kiirsalvestuskaameraga ja jäädvustada ...
 • Puulõhkuri PLH-100 edasiarendus 

  Englas, Karl (2014)
  Käesoleva magistritöö tulemusel valmis puulõhkur PLH-100 edasiarendusprojekt graafiliste joonistega (45, A4 formaadis; 6, A3 formaadis), mis asuvad töö teiseosa köites. Graafiliste joonistele vastavalt valmistati Estre ...
 • Puurmani 110/15 kV alajaam 

  Merelaine, Jekaterina (2013)
  Käesolevas magistritöös vaadetakse Puurmani alajaam. AJ «Puurmani» on kaks trafo T1T - TM-1800/35 ja T2M - T-4000/35. Trafode mudelid olid asendatud TMH-6300/110-Y1 vast. Magistritöös arvutatakse trafo võimsuskadude, ...
 • PV paneelide elektrienergia tootlus ja akupanga mahutavus 

  Alto, Kenneth (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eestis kasutatavatest päikesepaneelide tüüpidest on kaks enimkasutatavamat polükristallilised ja monokristallilised päiksepaneelid. Võimsus on päikesepaneelidel erinev, polükristallilistel päikesepaneelidel jääb võimsus ...
 • PV paneelide ja akupanga süsteemi tasuvusanalüüs eramule 

  Loite, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töö keskendub päikeseenergiale ja selle ühele rakendusviisile, fotoelektrilisele päikesepaneelile. Töö annab ülevaate fotoelektrilistel päikesepaneelidel põhinevatest päikeseelektrijaamade tüüpidest ning neis kasutatavate ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.