Now showing items 332-351 of 603

 • Neljanda vahutootmisliini rekonstrueerimine 

  Ilumäe, Veiko (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva magistritöö eesmärk oli parandada aerosoolvahtude tootmisliini suutlikkust ja tootlikkust. Töös muudeti ümber tootmisliini layout ja lisatakse juurde vajalikke seadmeid. Täiendavalt keskendus autor Jaapani ...
 • Nopri Talu masinakeskus 

  Lepasaar, Indrek (2012)
  Paljud töökojad ei vasta neile kehtestatud nõuetele ja on seega ohuks seal töötavatele inimestele, kes peavad viibima töökoja ruumides enamuse oma tööajast. Töökojad peavad vastama valgustus, müra ja mikrokliima ...
 • Nõuded velobussile ja selle võimalikud marsruudid 

  Ula, Egon (2012)
  Velobussi konstrueerimisel ja ehitamisel tuleb järgida palju erinevaid nõudeid ja direktiive. Lihtsaim moodus on konstrueerida sõiduk standardsetest osadest ja seadmetest, kuna vastasel juhul tuleb osadele ning seadmetele ...
 • Nutitehnika majapidamistes ning selle mõju elektritarbimise ühtlustamisele 

  Müller, Jane (2016)
  Seoses elektritarbimise jätkuva tugeva kasvamisega on nõudluse rahuldamiseks vaja leida tarkasid ja jätkusuutlikumaid lahendusi. Tehnoloogia areng võimaldab tänapäeval elektritarbimist üha paremini analüüsida ning juhtida. ...
 • Ohutustegevus- seiklus ja vabaajakeskuses 

  Laur, Andres (2012)
  Seiklusparkide külastamine on muutumas üha populaarsemaks Euroopas sealhulgas ka Eestis. Seikluspark oma populaaruse kasvuga on arvestatav kehaliselt aktiivse aja veetmise võimaluseks. Külastajad, kes tulevad oma vaba aega ...
 • Ojamaa kaevanduse rikastusvabriku energiakasutuse analüüs 

  Birjuk, Jefim (2014)
  Bakalaureusetöö tulemusena on tehtud järgmised järeldused: 1. VKG Kaevandused on uus ja edukas ettevõtte, mis tegeleb põlevkivi kaevandusega Ida-Virumaal. Praegu ettevõtte omandis on ainult Ojamaa Kaevandus. Kaevanduse ...
 • On Using Mathcad Software for Modelling, Visualization and Simulation in Mechanics 

  Aan, Aare (2015)
  Learning and research are becoming increasingly more computerbased, which is supported by both the development of computing technology and better results in studying, teaching and research into engineering problems. ...
 • Open UAV drooni tiiva ja saba kinnitused 

  Juss, Janar (Eesti Maaülikool, 2020)
  Open UAV projekti algatas Eesti Lennuakadeemia, kus soovitakse avatud platvormina koostada mehitamata õhusõiduk ning seda järk-järgult edasi arendada ja optimeerida. Droonide tiiva ja saba kinnituste kohta on raske ...
 • Optimeeritud klapisüsteemi projekt pneumaatilise ajamiga mootorile projekti "Pneumobiil 2018" raames 

  Türk, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2018)
  MTÜ Tehnikaüliõpialste Seltsi projekti „Pneumobiil 2018“ projekteeritava suruõhusõiduki Technics 4 mootori efektiivsuse ning jõudluse tõstmist piiravateks teguriteks on madal maksimaalne vooluhulk läbi klapi ning suur ...
 • Õmblusettevõtte töökeskkonna parameetrite hindamine 

  Tiimann, Tairi (2016)
  Uurimistöö eesmärgiks oli mõõta ettevõtte köökeskkonna parameetreid, hinnata nende vastavust piirnormidele ning analüüsida ettevõtte töötajate hinnanguid töökeskkonnale ja tervisele. Uurimistöös püstitati hüpotees: töötaja ...
 • Õppevahend pöördlaua kasutamisest CNC-töötlemiskeskuses 

  Kukk, Alari (Eesti Maaülikool, 2019)
  EMÜ TI õppekavades pakutava õppe sisu peab olema tehnoloogiliselt võimalikult mitmekülgne. Senini puudub Tehnikainstituudi õppetöös 3+1 töötluse pöördlaua osa. Päevakorda kerkis vajadus ja võimalus koostada õppevahend, ...
 • Õuna RLE alajaamapiirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon 

  Kajander, Vitali (2013)
  Pinge probleeme esineb üle Eesti. Põhjuseid võib olla mitu, näiteks asub tarbija alajaamast väga kaugel, kaabelliin on amortiseerunud, tarbijaid on lisandunud või on tatrbimine liinil ebaühtlase koormusega. Sellest ...
 • Paekivikillustiku tehase seadmed 

  Prommik, Kaarel (2012)
  Antud magistritöö eesmärk oli projekteerida paekivikillustiku tehase seadmed: sõelumis- ja purustusjaam. Sõelumisjaam koosnes kaldsõelast, raamist, vibraatorist, jaoturist, platvormidest ja koludest. Purustusjaama põhilised ...
 • Paralleel- ja karusselllüpsiplatside jõudlus 

  Kõlli, Hardi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolevas töös uuritakse paralleel- ja karusselllüpsiplatside jõudlust. Töö koostamisel kogutakse andmeid kolmest erinevast farmist. Vaadeldakse kahte paralleel- ja kahte karussellplatsi. Võrreldakse erinevaid lüpsiplatse ...
 • Passiivmaja ja nullenergiamaja kasutusvõimalused Eestis 

  Tamm, Helari (2012)
  Antud töös kirjeldatavate passiiv- ja nullenergiamaja komponente ja energia võimalusi uuriti detailselt, kajastades võrdlusi Eesti kliimaga sobitamises. Ettekujutlust passiivmaja ehitamisest Eesti kliimas näitasid erinevad ...
 • Päikese fotoelektriliste paneelide automaatse positsioneerimise juhtseade 

  Rehtla, Renno (2015)
  Edaspidi nimetuse „fotoelektrilised paneelid“ asemel kasutatakse rahvusvaheliselt tuntud lühendit PV-paneelid. Projekteeritud päikese PV-paneelide positsioneerimise juhtseadmega on võimalik juhtida PVpaneelid vastavalt ...
 • Päikeseelektrijaama dimensioneerimise tehnoloogilised võimalused ja majanduslik efekt 

  Kolberg, Lauri (Eesti Maaülikool, 2020)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida päikeseelektrijaama dimensioneerimise tehnoloogilisi võimalusi ja majanduslikku efekti, analüüsides esmalt selleks olemasolevate süsteemide reaalseid majanduslikke ja tehnoloogilisis ...
 • Päikeseelektrijaama kaabelduse kao analüüs 

  Roosik, Margus (2013)
  Antud töö käigus koostati päikeseelektrijaama kaabelduse kadude arvutusmudel. Arvutusmudel koosneb kahest osast: esiteks on arvutused maksimaalse võimsuse ja väljundpinge juures, teiseks on arvutused kahel erineval ...
 • Päikeseelektripaneelid energiavarustuses 

  Mändlo, Matheas (Eesti Maaülikool, 2017)
  Rahvastiku kiire kasvu tõttu seisab ühiskond silmitsi probleemiga - kuidas tagada kõigi elanike energiavajadus. Eelnevatel aastakümnetel on selleks kasutatud fossiilseid maavarasid, milledest energia tootmine võib ammenduda ...
 • Päikeseenergia kasutamine soojuspumba efektiivsuse tõstmiseks 

  Lukin, Erki (2013)
  Soojaveekollektorite poolt toodetakse suvekuudel intensiivse päikeselt tuleneva kiirguse tõttu sooja vett rohkem, kui seda jõutakse ära tarbida. Samuti puudub suvekuudel ka hoonete kütmise vajadus ja seega vältimaks energiast ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.