Now showing items 326-345 of 560

 • Päikeseenergia kasutamine väikeelamu näitel 

  Feldman, Regina (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud töös on uuritavaks objektiks Pärnumaal Suurejõe külas asuv 94-aastane hoone, kus soovitakse kasutata päikeseenergiat. Hoone ja selle asukoha suhtes kaalutakse mitmeid päikeseenergial toimivaid lahendusi ja tulemuste ...
 • Päikeseenergiaga käitatav elektriajam kompostisegistile väikemajapidamises 

  Rjurikov, Vladimir (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käsiajamiga kompostisegistiga on tülikas opereerida. Väikemajapidamistes visatakse toidujäätmed lihtsalt hunnikusse või prügikasti, peamiselt sellepärast, et see ei vaja palju tööd. Turul pakutavad elektrienergial töötavad ...
 • Päikeseküttesüsteemi tööparameetreid mõõtev süsteem mikroarvuti baasil 

  Loog, Raul (Eesti Maaülikool, 2018)
  Eesti Maaülikool omab alates 2008. aastast päikeseküttesüsteemi TiSUN SWS 2,5W/BE200. Mainitud päikeseküttesüsteemi tööparameetreid on mõõdetud alates aastast 2009 kuni praeguseni. Aja möödudes on mitmed kasutatavad ...
 • Päikesepaneeli pööramisseadme mudel 

  Lüpsik, Urmas (2016)
  Töö eesmärgiks oli luua mikrokontrolleri baasil juhitav automaatne päikesejälgimis-süsteemi mudel. Uurimistöö käigus leiti, et sobivaimaks kontrolleriks antud projekti jaoks on Arduino Uno platvorm. Arduino Uno osutus ...
 • Päikesepaneelide erinevate paigaldusviiside eelised ja puudused 

  Kangro, Kunnar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud lõputöös tutvustab autor erinevaid tehnoloogiaid, mille abil muundatakse päikeseenergia elektrienergiaks. Tuuakse välja nendega seotud eelised ja puudused ning antakse ülevaade turu olukorrast. Töö eesmärk on uurida ...
 • Päikesepaneelide paigaldamise võimalikkusest ja tasuvusest Tartu linnas 6 kW nimivõimsusega süsteemi näitel 

  Mändlo, Matheas (2014)
  Ajakirjanduses silma jäänud väited, et päikesepaneelid tasuvad ennast ära 10 aastaga [7] sai ümber lükatud. Töös käsitletud võrguühendusega jaam sai majapidamisele valitud eelneva energiakasutamise järgi. 6kW süsteem ...
 • Päikest järgiva vahasulatusseadme juhtimissüsteemi riistvara valik ning tarkvara 

  Lillemäe, Marten (2015)
  Mesindus on üks põllumajanduse valdkond, millega tegeletakse nii Eestis kui ka mitmetest teistes riikides. Üheks võimaluseks vähestest, kuidas vaha kärgedelt sulatada, on seda kuumutada. Nii on antud bakalaureusetöö ...
 • Päikest järgiva vahasulatusseadme konstruktsiooni valik ja ehitus 

  Mitt, Rando (2015)
  Käesoleva töö eesmärk on päikest järgiva vahasulatusseadme ehitamine ja ehitamiseks kuluvate materjalide valiku tegemine. Automaatne vahasulatusseade ehitati kahe energiakasutuse eriala üliõpilase poolt: bakalaureusetöö ...
 • Pärnu kesklinna keskpinge elektrivõrgu analüüs 

  Virveste, Risto (2013)
  Käesolev magistritöö järeldab, et Pärnu kesklinna piirkonda varustavad elektrienergiaga 10 kV toitefiidrid, millede osad kaablilõigud on vanemad kui 50 aastat. Toitefiidrid on koormatud ja kesklinna piirkonnas liituvad ...
 • Pärsti valla Puiatu küla Farmi alajaama rekonstruktsiooni lähteülesanne 

  Vitsut, Madis (2013)
  Käesoleva bakalaureusetöö tulemusena saadi ülevaade elektriprojekteerimise aluseks olevatest põhilistest nõuetest, standarditest ning põhimõtetest. Tutvuti Farmi alajaama F4 tarbijate elektrivarustuse praeguse lahendusega ...
 • Peedi taluelamu liginullenergiahooneks muutmise võimalused 

  Mölter, Mihkel (2016)
  Käesolev töö on ajendatud praktilisest soovist saada teadma 114 aasta vanuse talumaja energiatõhusus ja selle parendamise võimalustest niivõrd, et see vastaks tänapäevastele liginullenergia normidele, tootes ise lokaalsetest ...
 • Pereelamu energiakasutuse analüüs 

  Tamm, Henri (2015)
  Kodumajapidamised moodustavad 2010. aasta seisuga kogu maailma energiatarbimisest 27%, mis on märkimisväärne osa. Et vähendada kodumajapidamistes tarbitava energiahulga osakaalu, peaksid pereelamud olema energiasäästlikumad. ...
 • Pereelamu energiakasutuse analüüs 

  Elstrok, Allar (2016)
  Euroopa Liit ja Eesti liiguvad jõudsalt energiatõhususe tõstmise ja kasvuhoonegaaside vähendamise suunas. Eestis, asudes jahedas kliimavööndis, kulub suur osa energiast hoonetes sobiliku sisekliima tagamiseks, seega on ...
 • Piimatööstusettevõtte tootmistöötaja töökeskkond ning töövõime 

  Šott, Nele (2016)
  Piimatööstusettevõtete töötajad puutuvad kokku nii raskuste käsitsi teisaldamise, korduvate liigutuste kui ka vaimse pingega. Sellest lähtuvalt on oluline hinnata töötajate töökoormust ning -korraldust. Käesoleva uurimistöö ...
 • Piksekaitse projekteerimise nõuded ja seadmed 

  Erman, Allar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Välgulöök ehitisse või ehitise lähedale on ohtlik ehitistele ja inimestele. Kaitseks välgulöögi ohtlike mõjude eest kasutatakse erinevaid kaitsemeetmeid. Et kaitsemeetmed oleksid efektiivsed, peavad need vastama teatud ...
 • Pilukolde töö ja suitsugaasi analüüs 

  Aru, Mart (2016)
  Käesoleva bakalaureusetöö peamiseks eesmärgiks on võrrelda Eesti klassikalist ahju- ja pilukollet ning tuua välja viimase eelised. Täiendav eesmärk on uurida pilukolde tööd. 2020. aastaks soovib Euroopa Liit võtta ...
 • Pinnasepuur Echo EA-410 eskiisprojekt 

  Pahla, Kristo (Eesti Maaülikool, 2017)
  Ehitusregistri andmetel lubati 2016.aastal kasutusse 4732 uut eluruumi, see on 763 eluruumi rohkem kui aasta varem. Eesti ehitusettevõtted ehitasid 3% rohkem kui eelneval aastal. Viiendat aastat järjest kasvas uute eluruumide ...
 • Plahvatuslehtvormimise seade 

  Samsonov, Anti (Eesti Maaülikool, 2018)
  Lehtvormimine on tänapäeval metallitööstuse üks lahutamatu osa. Lehtvormimise käigus saadakse tasapinnalisest lehtmaterjalist ruumiline detail. Lehtvormimisel on erinevaid viise - nendest levinumad on vormimine pressidel, ...
 • Plastide lõiketöödeldavus 

  Saul, Andrus (2012)
  Käesolevas töös uuriti mõningaid enamlevinud lõiketöötlemise viise eesmärgiga saada teavet, kuidas sõltub töödeldud pinna kvaliteet lõikerežiimi parameetritest ning lõikuri tüübist. Antud töö raames uuriti plastide ...
 • Plastjäätmete taaskasutuse tehnoloogiate uurimus 

  Laks, Elina (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida erinevate plastjäätmete taaskasutuse tehnoloogiaid. Uuritakse erinevaid plaste ja nende uudseid olemasolevaid ümbertöötluse võimalusi maailmas. Leitud tehnoloogiad kirjeldatakse ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.