Now showing items 292-311 of 560

 • Mootoribensiini ja biokütuste segude mõju sädesüütega mootori heitgaaside emissioonile 

  Leheveer, Rikko (Eesti Maaülikool, 2017)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida mootoribensiini ja biokütuste segude mõju sädesüütega mootori heitgaaside emissioonile. Antud lõputöö käigus teostati segunemiskatsed, mille tulemusena valiti välja 5 kütust, mida ...
 • Mootoribensiinide kvaliteedi võrdlus 

  Kotelevski, Dmitri (2015)
  Lõpuöö eesmärgiks on jaemüügivõrgu mootoribensiinide kvaliteedinäitajate määramine EMÜ katselaborites ning nende näitajate võrdlemine Vastavussertifikaatidega ja kehtivate standardite nõuetega. Uuringuks olid valitud ...
 • Mootorsõiduki valgustusseadmes kasutatavate lampide valgusvoo hindamine 

  Põldaru, Rauno (2016)
  Tänapäeval toimub palju liiklusõnnetusi ning üheks põhjuseks on see, et näiteks pimeda ajal ei suudeta märgata kõiki ohtusid. Tänu kehvale nähtavusele sõidetakse otsa jalakäijatele või muudele teedel asetsevatele ...
 • Mootorsõidukis kasutatava laste turvavarustuse koolituse vajalikkus Eestis 

  Pabo, Elen (2016)
  Antud uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada mootorsõidukis kasutatava laste turvavarustuse koolituse vajalikkus Eestis. Uuringud näitavad, et turvavarustuse kasutamisel tehakse sageli vigu. Kõige enam vigu esineb ...
 • Mõnuvere alajaama võrgupiirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon 

  Põldsam, Karl Martin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Mõnuvere alajaama fiider 1 ja fiider 3 tarbijatel on probleemid liialt suure pingekaoga ning liialt väikese lühisvooluga. Käesoleva töö eesmärgiks on kirjeldatud probleemide lahendamine Mõnuvere alajaama rekonstruktsiooni ...
 • Mööblitehase nahakontrolöri ergonoomilise töökoha projekt 

  Gussev, Vitali (2015)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida naha juurdelõikus tootmistsehhi, pindalaga 302,15 m2, töökeskkonna tegureid, võrrelda neid õigusaktide poolt kehtestatud normidega ning vajadusel anda soovitusi keskkonna ...
 • Mugavusmoodul Volvole 

  Visla, Steven (Eesti Maaülikool, 2018)
  Töö eesmärk on luua mugavusmooduli 1999-2014 aasta Volvo mudelitele, mis on ehitatud P2 platvormile. Kuigi moodul on suunatud kindlale platvormile, töötab seade ka uuematel platvormidel väikeste muudatustega. Töös antakse ...
 • Muldade liigtihenemine raskete masinate toimel 

  Saar, Erki (2014)
  Antud magistritöö eesmärgiks oli uurida põllu reljeefsel tasapinnal liikuva põllutöömasina rehvi poolt tekitatud survet mullale, millega kaasneb tihenemine. Põllu ebatasasustest tingituna käsitleti rehvide survet kui ...
 • Mulla pindharimismasina tööseadiste abrasiivse kulumise analüüs 

  Aasa, Risto (2012)
  Töös tekkinud probleemid: 1) kõvaduse HRC mõõtmistulemuste usaldatavus; 2) piiotsad, mis asusid traktori jäljes, kulusid rohkem. Seda aspekti oleks pidanud märkama detailide monteerimisel lauskultivaatori külge. Viimast ...
 • Mustikasorteer 

  Riisalo, Ilmar (2013)
  The aim of the Bachelor´s thesis is to construct the first prototype of blueberry sorter with fluently adjustable fractionating slot. In this Bachelor´s thesis, the author has analyzed previous Master´s and Bachelor´s ...
 • Mustikasorteeri konstruktsiooni täiendamine 

  Heering, Tanel (Eesti Maaülikool, 2017)
  Varasemalt Eesti Maaülikoolis valmistatud mustikasorteeri esimese prototüübiga läbiviidud katsete käigus selgus, et antud mustikasorteer ei taga sorteeritud marjade piisavat täpsust. Täpsuse suurendamiseks otsustati ...
 • Mustikate teisaldatava töötlemiskeskuse projekteerimine 

  Pilliroog, Mikk (2016)
  Kultuurmustikate kasvatus on Eestis arenev haru, eriti areneb see väikese ja keskmise suurusega talude seas. Järjest arenev kasvatus nõuab paremaid ja lihtsamaid süsteeme marjade koristusjärgseks töötlemiseks. Praegusel ...
 • Müra ekspositsioon suuruluki laskekatsetel ja selle mõju jahimehe kuulmisfunktsioonile 

  Mõttus, Aksel (Eesti Maaülikool, 2016)
  Iga jahimees, kes soovib küttida suurulukeid, peab selleks omandama suuruluki laskekatsete tunnistuse. Selleks tuleb edukalt sooritada suuruluki laskekatsed. Kui soovitakse küttimisel kasutada erinevat tüüpi relvi, siis ...
 • Müraergonoomika alane koolituskava 

  Kliimak, Piret (2012)
  Lähtudes magistritöö eesmärgist ja püstitatud ülesannete lahendamisest on saadud järgnevad tulemused. 1. Müraalase koolituse läbiviimine on vajalik, kuna mürast põhjustatud kuulmislanguse esinemise sagedus noorte seas ...
 • Narva linna tänavavalgustus 

  Siil, Janno (2014)
  Käesoleva magistritööga on analüüsitud Narva linna olemasolevat tänavavalgustust ning välja pakutud võimalik tänavavalgustuse arenduse suund. Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ülesanded: • selgitada ...
 • Nelja vabadusastmega arvjuhtimisega freespingi projekt 

  Kändla, Ronald (Eesti Maaülikool, 2017)
  Keerulise kujuga detailide tootmine on väike-ettevõttele manuaalsete tööriistadega aeganõudev ja keeruline protsess. Reprodutseerimisel on täpsus kõikuv ning tootlikus väike. Automatiseeritud seadme kasutamine parandab ...
 • Neljanda vahutootmisliini rekonstrueerimine 

  Ilumäe, Veiko (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva magistritöö eesmärk oli parandada aerosoolvahtude tootmisliini suutlikkust ja tootlikkust. Töös muudeti ümber tootmisliini layout ja lisatakse juurde vajalikke seadmeid. Täiendavalt keskendus autor Jaapani ...
 • Nopri Talu masinakeskus 

  Lepasaar, Indrek (2012)
  Paljud töökojad ei vasta neile kehtestatud nõuetele ja on seega ohuks seal töötavatele inimestele, kes peavad viibima töökoja ruumides enamuse oma tööajast. Töökojad peavad vastama valgustus, müra ja mikrokliima ...
 • Nõuded velobussile ja selle võimalikud marsruudid 

  Ula, Egon (2012)
  Velobussi konstrueerimisel ja ehitamisel tuleb järgida palju erinevaid nõudeid ja direktiive. Lihtsaim moodus on konstrueerida sõiduk standardsetest osadest ja seadmetest, kuna vastasel juhul tuleb osadele ning seadmetele ...
 • Nutitehnika majapidamistes ning selle mõju elektritarbimise ühtlustamisele 

  Müller, Jane (2016)
  Seoses elektritarbimise jätkuva tugeva kasvamisega on nõudluse rahuldamiseks vaja leida tarkasid ja jätkusuutlikumaid lahendusi. Tehnoloogia areng võimaldab tänapäeval elektritarbimist üha paremini analüüsida ning juhtida. ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.