Now showing items 286-305 of 600

 • Maakütte süsteemi efektiivsuse suurendamise võimalused päikeseenergia abil 

  Holtsmann, Siim (2015)
  Magistritöö eesmärk on välja pakkuda lahendused maakütte süsteemi efektiivsuse tõstmiseks päikesepaneelide abil. Lõputöö ülesande täitmiseks tutvustatakse soojuspumpasid, päikesepaneele ja soojusenergia salvesteid. ...
 • Maandus- ja potensiaaliühtlustuse tüüplahenduste väljatöötamine OÜ Elektrilevi kesk- ka madalpingevõrkude projekteerimisel 

  Luik, Liis (2013)
  Kesk- ja madalpinge välivõrkude maanduspaigaldiste projekteerimisel on oluline, et projekteerija saaks kasutada sellekohast abimaterjali. Materjalis peaks olema loetletud ja lahti seletatud nõudmised koos praktiliste ...
 • Maanteeameti Nõuetele vastav turvakaar Mitsubishi Colt CA0 näitel 

  Kaunis, Mirko (Eesti Maaülikool, 2018)
  Autosport võib olla ohtlik, kuna tegemist on mootorsõidukite ning suurte kiirustega. Rahvaspordis, tänavasõiduautodel toimuvatel kiirusvõistlustel osaleval sõidukil soovitakse tõsta sõitjate turvalisust. Töö eesmärk on ...
 • Maasikataime osade pinnatemperatuuri muutuste uurimine termokaamera abil 

  Tamm, Henri (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli mõõta maasikataime lehe pinnatemperatuuri öökülma tingimustes ning välja selgitada kui palju öine õhutemperatuuri langus seda mõjutab. Magistritöös kasutati FLIR P660 termokaamerat, et ...
 • Maastikukulgur masinalises mustikaviljelustehnoloogias 

  Toots, Martin (2014)
  Bakalaureusetöös uuriti maastikukulguri ja selle lisaseadmete kasutusvõimalusi kultuurmustikakasvatuse protsessides ning selle põhjal võib teha järgmisi kokkuvõtteid, järeldusi : 1. Käesolevas bakalaureusetöös oli ...
 • Madalpinge jaotusvõrgu mõõtesüsteemide võrdlus 

  Puis, Ardi (Eesti Maaülikool, 2019)
  Elektrilevi on Eesti suurim jaotusvõrgu ettevõte, enamik kliente tarbib elektrienergiat Elektrilevi jaotusvõrgust madalpingel. Tarbimispunktides on vajalik elektrienergia mõõtmine. Selle töö sisu on enimkasutatavate ...
 • Madalpinge liitumiskilpide paigaldusviiside võrdlus 

  Matt, Germo (Eesti Maaülikool, 2017)
  Enne elektrienergiaga liitumist on oluline teada peakaitsme suurust amprites ning erinevatest liitumiskilpide paigaldusviisidest. Kilpide asukoha valikut mõjutab olemasolev elektrivõrk, millega soovitakse liituda. Oluline ...
 • Magnetilise levitatsiooni jõul liikuv tool 

  Terve, Tauno (2016)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida erinevaid võimalusi tooli leviteerimiseks, et seeläbi suurendada liikumispiirangutega inimeste liikumisvabadust. Anti ülevaade erinevatest olemasolevatest ratastoolidest ...
 • Manuaalse formaatsaagimise töökoha robotiseerimine 

  Pihlakas, Peeter (Eesti Maaülikool, 2020)
  Statistika kohaselt ületab tööstusrobotite arv 10 000 töötaja kohta Põhjamaades maailma keskmist. Soomes kasutab 10% ettevõtetest teenindus või tööstusrobotit, Eestis on see näitaja 3%, millest saab järeldada, et meil ...
 • Marga 10/0,4 kV alajaama pingeprobleemi lahendus 

  Siil, Janno (2012)
  Töö eesmärk oli vastavalt lähteülesandele lahendada pingeprobleemid Marga 10/0,4 kV alajaama fiidritel F-2 ja F-3. Marga 10/0,4kV alajaama fiider F-2 liinilõpus asuvate Saaretare ja Soosaare kinnistute liitujate lühisvool ...
 • Masinaelementide labori arendus 

  Niinepuu, Karel (Eesti Maaülikool, 2020)
  Masinaelementide valdkond on pidevalt arenev. Pidevalt arendatakse ja leiutatakse uusi tehnoloogiaid eesmärgiga saavutada efektiivsus ning ökonoomsus. Eesti Maaülikooli masinaelementide laborit uuendati viimati 2011. ...
 • Masinatööstusettevõtte tootmistöötaja töökeskkond ja töövõime 

  Juhanson, Leila (Eesti Maaülikool, 2018)
  Metallitööstus on suurima tööõnnetuste arvuga tegevusala Eestis ning tööõnnetuste arv on viimastel aastatel tõusvas trendis. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peab tööandja kujundama ja sisustama töökoha nii, ...
 • Masinõmblejate individuaalsed ja tööst tulenevad tegurid, luu-lihasvaevused ning tugiliikumisaparaadi funktsionaalne seisund enne ja pärast sekkumist 

  Männaste, Mona (2016)
  Masinõmbleja töö hõlmab pidevat sundasendi säilitamist ja ühetüübilisi randme, sõrmede ja küünarliigese korduvliigutusi, mistõttu esineb tööeripärast tingituna rohkelt vaevusi valdavalt kaela-, õlgade ja ülajäsemete ...
 • Masinõmblejate luu-lihaskonna vaevuste levimus, funktsionaalne seisund ja töövõime enne ning pärast sekkumistegevusi 

  Hiir, Kadi (2016)
  Masinõmbleja töö on monotoonne, tööd tehakse istudes ja sundasendis, korratakse pidevalt ühekülgseid liigutusi küünarvarre, randmete, sõrmede ja jalgadega. Sundasendis ja korduvliigutustega tööülesannete täitmine suurendab ...
 • Materjali soojusjuhtivuse ekspressmõõtur 

  Kändla, Ronald (Eesti Maaülikool, 2019)
  Soojusjuhtivuse mõõturid on raskesti kättesaadavad ning soojusjuhtivust mõõdetakse üldjuhul statsionaarse mõõtmeseadmega varustatud laboris. Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli konstrueerida materjali soojusjuhtivuse ...
 • Materjalide lõiketugevuse analüsaatori juhtkontroller 

  Tooming, Allan (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eesti Maaülikooli teadlased on välja töötanud laialt levinud lihatoodete lõiketugevuse määramise Warner-Bratzler meetodile alternatiivse gravitatsioonilise impulssmeetodi (GIM). GIM meetod on uudne ja lõppkasutajatele ...
 • Meevurri automatiseerimine 

  Aavik, Mihkel (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolevas bakalaureusetöös on käsitletud käsiajamiga meevurri automatiseerimist. See on ajendatud autori kodus paiknevast mõne-perelisest mesilast, kelle kärgedesse kogutud mett on vaja vurritamise teel kätte saada. Töö ...
 • Membraanmootori projekt 

  Allmägi, Roland (Eesti Maaülikool, 2020)
  Nüüdisaegsed järjepidevalt rangemaks muutuvad keskkonnanormid survestavad mootoritootjaid, muutmaks traditsioonilist kolbmootorit kütust ja keskkonda säästvamaks. Traditsioonilise kolbmootori arendustöös on valdavalt ...
 • Metallitöötlusettevõtte metallitsehhi pingitöötaja töökeskkond ja töövõime 

  Joost, Ksenia (2012)
  Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada riskianalüüsi meetodil pingitöötaja ja keevitaja töökeskkonnas esinevaid ohutegureid, neid hinnata ning määrata töötaja töö raskusaste, energeetiline koormatus ja ...
 • Metoodilised võimalused manipulaatori kasutamiseks õppetöös 

  Kallissaar, Sander (Eesti Maaülikool, 2019)
  Magistritöö raames käsitleti metoodilisi võimalusi manipulaatori kasutamiseks õppetöös. Robotitehnika arengu tulemusena on toimunud hüppeline areng õppeseadmete valdkonnas. Järjest rohkem ettevõtteid pöörab ressurssi ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.