Now showing items 29-48 of 560

 • AS Valio Laeva katlamaja üleminek põlevkiviõlilt veeldatud maagaasile 

  Moltsar, Jüri (2014)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on määratleda, kuivõrd tasuv võiks olla üleminek põlevkiviõli kasutamiselt LNG-le Valio Laeva katlamaja kütusena. Arvestades seda, et tänapäeval on LNG-ga seonduv valdkond küllaltki ...
 • Atrade kinemaatika katsestendi eskiisprojekt 

  Prost, Hendrik (2012)
  Saha kinemaatika ja kivikaitse katsetamiseks ning tulemuste mõõtmiseks on erinevaid võimalusi. Antud töös käsitletakse kahte võimalikku lahendust: kett-taliga ning hüdroajamiga. Hüdroajam tagab parema saha liikumise ...
 • Aulepa Tuulepark 

  Lillemäe, Indrek (2013)
  Käesoleva bakalaureuse lõputöö tulemusena on: 1. Projekteeritud Aulepa Tuulepark asukohaga Läänemaal Noarootsi vallas Aulepa ja Dirslätt külas Suure-Põllu, Põlluste, Põllu, Tuuleiili, Kasetuka, Timuti, Kraavisoo, Jüri-Tooma ...
 • Auto ja mootorratta mootoriõli omaduste ning töötingimuste võrdlemine 

  Raudnagel, Marken (Eesti Maaülikool, 2017)
  Valminud bakalaureusetöö üks tähtsamaid eesmärke oli välja selgitada, miks ei saa kasutada automootoriõli mootorratta mootoriõlina. Selle eesmärgi saavutamiseks koguti kirjanduslikku materjali ja tehti Eesti Maaülikooli ...
 • Auto katsestendi mürataseme uurimine 

  Jens, Tarvi-Karlos (Eesti Maaülikool, 2017)
  Aina enam püütakse leida lahendusi, kuidas parandada elukeskkonda meie ümber. Igapäevane liiklusmüra ehk olmemüra on väsitav ja mõjutab tugevalt meie füüsilist ja psüühilist tervist. Eriti oluline on öine uni ilma, et ...
 • Auto lisavarustuse katsestendi projekt 

  Järvala, Jan (2014)
  Käesoleva lõputöö teema valik lähtub OÜ Tarmetec vajadusest katsetada oma toodangu vastupidavust vibratsioonile. OÜ Tarmetec on 1992. aastal asutatud masinaehitus ja metallitööstusettevõte. OÜ Tarmetec projekteerib ja ...
 • Autode katselabori ohutuseeskiri 

  Pedosk, Priit (2012)
  Antud töös on esitatud ülevaade dünamomeetrilisest stendist Dynojet 224xLC ja selle tarkvarast WinPep7. Teiseks on välja selgitatud ja analüüsitud peamisi riskitegureid autode katselaboris. Kolmandaks on koostatud autode ...
 • Autoklaaside tootmisettevõtte töötajate töökeskkond, funktsionaalne seisund ja ohutuskäitumine 

  Tennokese, Annika (2015)
  Magistritöö eesmärgiks on selgitada välja autoklaaside tootmisettevõtte tootmishoone töökeskkonnas esinevaid ohutegureid, mõõta ja kontrollida neid iseloomustavate parameetrite arvväärtuste vastavust seadusega määratud ...
 • Autoklaavide jahutusprotsessi käigus vabaneva heitsoojuse kasutamise võimalused soojuspumbaga 

  Grigor, Andres (Eesti Maaülikool, 2019)
  Euroopa Liidu toimimise lepingu üks energiapoliitika eesmärke on taastuvate energiaallikate edendamine. Seda püütakse soodustada Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/2001, 11. detsember 2018. Direktiivis ...
 • Automaatlüpsiseadme jõudluse sõltuvus lehmade liiklussüsteemist 

  Liiv, Risto (2015)
  Antud töös uuriti DeLaval VMS lüpsisüsteemiga farme. Antud töö eesmärgiks on uurida Eestis DeLaval VMS lüpsiroboti jõudlust sõltuvalt lehmade liiklussüsteemist ning uurimusega kaasnenud tulemustest välja selgitada, ...
 • Automatiseeritud ettenihkega kettsaeraami eskiisprojekt 

  Lond, Martin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on koostada automaatse ettenihkega kettsaeraami eskiisprojekt. Projekteeritaval saeraamil on jaekaubanduses müüdavatest kettsaeraamidest suurem keti joonkiirus, mis suurendab saeraami ...
 • Automootori juhtploki signaalid CAN-võrgus 

  Külaots, Lembit (2015)
  Antud uurimustöö eesmärk on CAN-võrgu ehituse ja talitluse tundma õppimine. CAN-võrgu ehituse uurimisel õpitakse tundma võrgu struktuuri ja selle erinevaid komponente. CANvõrgu funktsioneerimise uurimisel tutvutakse ...
 • Autonoomne katkematu energiavarustus väikeelamule 

  Kaljuste, Andres (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töö on ajendatud soovist aidata kaasa üha suurenevale taastuvenergia osakaalule Eesti energiamajanduses. Tänu taastuvenergia tehnoloogiate arengule on nende maksumus järjest langemas ja on võimalik, et jõudnud tasemele, ...
 • Autoremondi ja –hoolduse töökoja elektriseadmed 

  Pabusk, Martin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli koostada elektriprojekt ja valgustuse projekt autoremondi ja -hoolduse töökoja alusel. Ehitusobjekt asub Tartumaal, Kambja vallas, Reola külas. Hoone on amortiseeriunud, mistõttu ...
 • Bandvagn 206 alusraamile hüdroajami projekt 

  Raudsepp, Raido (Eesti Maaülikool, 2019)
  Metsade kuivendamine muudab meie elukeskkonna kliimat ja liigniiskete metsade kuivendamise vastu on vaja lahendust, et säilitada elamiskõlblik kliima. Turul olemas olevad metsamasinad on väikese efektiivsusega või lõhuvad ...
 • Basseinivee jääksoojuse kasutamine Värska Veekeskuses 

  Saareoks, Marten (2016)
  Veekeskustes basseinivett puhastavate filtrite pesemisel väljutatakse märgatav hulk vett, mille jääksoojust saaks kasutada tagastuva vee eelsoojendamiseks. Sellest tulenevalt oli magistritöö eesmärgiks uurida basseinivee ...
 • Betoontoodete ettevõtte töökeskkond ja töötajate tervis 

  Roogsoo, Agne (Eesti Maaülikool, 2019)
  Betoonitööstus on maailmas laialt levinud tööstusharu, kus töötab palju töötajaid. Betooni tootmisega kaasneb palju tõsiseid terviseriske ja haigusi. Betoonitööstuse töökeskkond on üks mürarikkamaid ning õhus leidub palju ...
 • Biodiisli tootmine mikrovetikatest 

  Sein, Martin (2013)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli uurida nii biodiisli tootmise võimalusi mikrovetikatest kui ka biodiisli tootmise olukorda hetkel. Lisaks valmis lõputöö käigus fotobioreaktor, millega on võimalik mõõta mikrovetikate kasvuks ...
 • Bioetanool 2-taktilise L-kategooria mootorsõiduki kütusena 

  Loodus, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2017)
  Üha enam liikleb meie ümber kahetaktilisi mootorsõidukeid, mille väljalaskegaasid reostavad keskkonda ja kahjustavad inimeste tervist. Eelnevalt on küll uuritud teoreetiliselt bioetanooli kasutamist kahetaktilistes ...
 • Bioetanooli läbivooluseadme fermentatsiooni üksuse konstrueerimine 

  Paluvee, Alar (2013)
  Käesolev magistritöö on valminud Eesti Maaülikooli tootmistehnika eriala lõputööna. Antud projekt käsitleb bioetanooli läbivooluseadme fermentatsiooni üksuse konstrueerimist. Eesmärgiks on koostada patendiuuring ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.