Now showing items 149-168 of 560

 • Helioelekter 

  Koger, Janno (2013)
  1. Bakalaureusetöös selgus, et Päikese mass võrreldes Maaga ligikaudu on 333 tuhat korda raskem. 2. Päikest võib vaadata kui punktikiirgusallikat, mille kiirgavaks energiavooks on 1367 W/m2. 3. Aktinomeetria on meteoroloogia ...
 • Hiiumaa põllumulla füüsikalise seisundi hindamine uudsete indikaatorite abil 

  Laun, Toomas (2015)
  Antud uurimusliku magistritöö eesmärgiks on uudsete indikaatorite abil hinnangu andmine tihenemisele, niiskusele ja struktuursusele, et määrata põllumulla füüsikaline seisund. Töö raames antakse lühike ülevaade erinevatest ...
 • Hinsa alajaama ja selle jaotusvõrgu rekonstruktsioon 

  Tanilsoo, Andres (2014)
  Vastavalt Elektrilevi OÜ poolt tellitud projekteerimisülesandele projekteeriti ja ehitati valmis objekt, mis võimaldab hetkel parema pingekvaliteedi tagamist 23 kliendil kogu energia tarbimisega ca. 40,5 MW·h aasta ...
 • Hoone sisekliimast sõltuvad soojusparameetrid 

  Heinsoo, Joel (2013)
  Antud lõputöös selgub, et soojuslik sisekliima on tihedas seoses hoone energiatõhususega. Inimese mugavustunde tagamiseks on välja töötatud vastavad standardid ja määrused, mille järgimine hoiab kokku kulutusi energiatarbele ...
 • Hoone tarbevee soojendamine taastuvenergiaallikatest 

  Rohula, Ivo (2015)
  Käesoleva töö eesmärk oli uurida taastuvate energiaallikate, päikese- ja tuuleenergia kasutust sooja tarbevee soojendamisel. Töös uuriti vajaminevat elektrienergia hulka soojaveeboileri püsivaks toiteks. Töö autor uuris, ...
 • Hoonete valgustuse juhtimise automaatikasüsteemide võrdlus 

  Osis, Anton (2015)
  Käesoleva töö eesmärgiks on põhiliste süsteemide, protokollide ja seadmiste väljaselgitamine, mis töötavad ainult valgustusjuhtimiseks ja selle automatiseerimiseks. Antud süsteemide võrdlus kajastab nende põhiomadusi, ...
 • Ida-Tallinna Keskhaigla Patoloogiakeskuse töökeskkonna riskihinnang ja ergonoomilisuse tase 

  Tamm, Tiia (2014)
  Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada patoloogiakeskuses, sealhulgas lahkamissaalis esinevad ohutegurid, neid hinnata ning määrata töökeskkonna ergonoomilisuse tase. Uurimistöö alusel võib teha järgmise kokkuvõtte: ...
 • Indoor Climate and Animal Keeping Technologies Valuation by Factors of Working Environment of Pigsties 

  Sada, Oliver (Eesti Maaülikool, 2010)
  Uurimistöö eesmärgiks oli sigalate töökeskkonna mitmepara-meetrilise uurimise kaudu täiendada andmeid, mis võimaldavad hinnata ja valida sisekliima, tööajakulu ja töö raskusastme tegurite kaudu otstarbekamaid loomapidamisviise ...
 • Infrapuna-vaakumkuivati soojustehniline mudel 

  Laur, Leo (2016)
  Soojuskuivatamine on oma olemuselt väga energiamahukas tehnoloogiline protsess. Rakendades kõige optimaalsemat kuivatustehnoloogiat lähtudes kuivatatava materjali iseärasustest ja soovitud lõpptoote omadustest saavutatakse ...
 • Instrumentaalmuusiku töökeskkond ja töövõime 

  Välja, Janno (2014)
  Inimesed puutuvad igapäevaselt kokku erinevate heliloojate loominguga, mida esitavad professionaalsed instrumentaalmuusikud. Samas ei pruugi muusika kuulajad mõista orkestrandi töö ja töökeskkonna sisekliima, füsioloogiliste ...
 • Integreeritud energiatehnoloogiate kasutamine hoone kütteks 

  Koort, Kaupo (2012)
  Hoone küttesüsteemide integreerimise aluseks võeti Mooste vallas, Põlvamaal asuv individuaalelamu netopinnaga 189,6 m2. Elamu soojusvajadusteks saadi arvutuste alusel 23,2 MW·h aastas. Konvektorküte võeti aluseks, et luua ...
 • Isejuhtivate sõidukite kasutamise võimalustest Tartu linna ühistranspordis 

  Lopato, Oliver (Eesti Maaülikool, 2017)
  Eesti on loonud soodsad tingimused uute keskkonnasäästlike tehnoloogiate kasutuselevõtuks ühistranspordis. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade ja analüüsida olemasolevat ühistranspordisüsteemi Tartus ning ...
 • Istumisasendite ergonoomika 

  Mohhareva, Svetlana (2013)
  Käesoleva bakalaureusetöö alusel võib teha järgmise kokkuvõtte: 1. Tänapäeval veedavad enamik töötajatest ja õpilastest oma tööpäeva istudes. 2. Arusaamine istumisasendite ergonoomika uurimise vajadusest-, võimaldab ...
 • IX Magistrantide teaduskonverents Inimene ja tehnoloogiad 

  Eesti Maaülikool. Tehnikainstituut (Eesti Maaülikool, 2015)
  Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi IX Magistrantide teaduskonverents 22.04.2015
 • Jaoturlaaduri TZK-30 arendus 

  Olev, Tanel (2014)
  Autor vormistas antud lõputöö selliselt, kus töö esimeses pooles tutvustati laaduri ajalugu ja vajalikkust inimestele. Teises pooles keskenduti probleemile, kuidas muuta objekt tänapäevaste laaduritega sama uuenduslikuks. ...
 • Jaotusvõrgu elektrimontööri töökeskkonna riskianalüüs Empower AS näitel 

  Zimmermann, Guido (2014)
  Käesolevas bakalaureusetöös käsitleti jaotusvõrgu elektrimontööride töökeskkonna ohutegureid, nendest tulenevat riski töötajate tervisele ja heaolule ning võimalusi töökeskkonna meeldivamaks ja ohutumaks muutmiseks. Tööandja ...
 • Jõumuundurite maatriksmati kalibreerimisseade 

  Brutus, Allan (2014)
  2011. aastal soetas Tehnikainstituut endale 2 jõumuundur maatriksmatti Tekscan WalkWay 5400D. Firma poolt, kes antud toodet müüb ei pakkunud esmalt piisavalt palju informatsiooni, et mattide korraliku ja täpse töö jaoks ...
 • Juhtimisseade traktori jõuülekandemehhanismile 

  Kelgo, Kaspar (2016)
  Tänapäeva põllumajandustehnika on väga kiiresti arenev ning elektroonikakeskne. Erinevaid seadmeid ja masinaosasid juhib ning kontrollib elektrooniline terviksüsteem. Sellest tulenevalt on üha suurenev vajadus ka seadmete ...
 • Juhtprogrammi koostamine marjasorteeri reguleeritava rihmarulliku tootmiseks arvjuhtimispingiga 

  Salu, Argo (2016)
  Reguleeritavaid rihmarullikuid on võimalik kasutada marjasorteeridena kasutatavates rihmsorteerides. See annab võimaluse muuta rihmade vahekaugust ja seega annab võimaluse kasutada ühte rihmsorteeri erinevate marjasortide ...
 • Jüri talu energiavarustus taastuvatest energiaallikatest - võimaluste analüüs 

  Juhanson, Tauri (2016)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida võimalusi, varustamaks Jüri talu taastuvatest energiaallikatest. Töös tutvustatakse hetkel Eestis enimlevinumaid taastuvenergialiike ning nende plusse ja miinuseid. Hetkel on ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.