Now showing items 135-154 of 561

 • Ettevõtte traktoripargi keskmiste korrashoiukulude sõltuvus aastast 

  Khokkonen, Artur (2012)
  Antud uurimustöö andis ülevaate kahest tegutsevast põllumajandusettevõtte traktoripargist, traktoripargi suurusest, koosseisust ning kulutustest kogu traktoripargi tööshoidmiseks. Uurimustöö käigus koguti palju materjale ...
 • Ettevõtte Trump Metall OÜ töötajate töökeskkond ja töövõime 

  Raudnagel, Eleri (2013)
  Maailmas on suureks probleemiks tööga seotud tervisekahjustused, mis tulenevad mitmete riskitegurite koosmõjust. Tööinspektsiooni andmetel on töötlev tööstus kõige ohtlikum töövaldkond Eestis. Eesti statistikale tuginedes ...
 • Ettevõtte UPM-Kymmene Otepää Rekreatsioonikeskus 

  Kangro, Kersti (2012)
  Käesoleva magistritöö alusel võib teha järgnevad kokkuvõtted ja järeldused: 1. Rekreatiivse tegevuse sihiks on inimese tervise tugevdamine, sh töövõime ja enesetunde parandamine. Tagatiseks on terved eluviisid, mille ...
 • Factors affecting biochemical composition of lignocellulosic biomass and its effect on selection of pretreatment method and on bioethanol production potential 

  Tutt, Marti (Eesti Maaülikool, 2015)
  European Union has set a target of reaching 20% share of renewable energy in the overall energy production for the year 2020. This also includes that 10% of fuel used in transportation sector has to be produced from ...
 • FIA WTCC tehniliste määruste analüüs ja muudatusettepanekud võistluskulude vähendamise eesmärgil 

  Hanson, Martin (2012)
  Maailmas populaarsuselt kolmas mootorispordi sari – turismiautode maailmameistrivõistlused – on üle elanud mitmeid tõuse ja mõõnu oma viiekümne aastase ajaloo jooksul. Et tegu on suuruselt maailmameistrivõistlustega ning ...
 • Ford Fiesta E10 klassi ralliauto kuulliigendtüüpi esisilla kinemaatika analüüs 

  Paavel, Mikk (2012)
  Ford Fiesta E10 klassi ralliauto esisilla projekti eesmärgiks oli muuta juhitavus stabiilsemaks ning parandada peamisi parameetreid esisilla konstruktsioonis. Käesoleva töö saavutatud tulemused: 1. uuritud erinevaid ...
 • Ford N7A-tüüpi sädesüütega mootori ümberehitus võistlusautole 

  Trükmann, Martin (2013)
  Autosport ning sellega seoses võistlusautode ehitus ja täiustamine on Eestis väga populaarsed. Käesolev töö keskendub autoralli E-rühma ralliautode E10 võistlusklassi kuuluva sõiduki jõuallika kohandamisele võistlemiseks. ...
 • Fotobioreaktori tugiraami projekteerimine 

  Komp, Rauno (2015)
  Käesoleva bakalaureuse töö eesmärk oli projekteerida ja praktiliselt valmis teha fotobioreaktori tugiraam ja anda sellele hinnang. Hinnati autori ja töö läbiviija praktilisi oskusi ning oskust SolidWorks keskkonnas ...
 • Fotoelektrilise-soojuskollektori kavandamine ja ehitus 

  Tiits, Tarmo (2015)
  Nüüdisajal paigaldatakse üha rohkem päikese energia seadeldisi, et vähendada fossiilsete kütuste kasutamist. Päikeseenergia kasutamise levikule on kaasa aidanud komponentide hinna langused ja seadmete efektiivsuse kasv. ...
 • Freesimise mõju materjali pinnale AISI 316L näitel 

  Polma, Mailis (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida freesimise mõju materjali pinnale AISI316L näitel. Selleks töötati välja katsemetoodika lõikeparameetrite ning materjali pinnakvaliteedi näitajate vahelisi seoseid hindamiseks. ...
 • Fuel Supply System of Piston Engine Working on Liquid Biofuels 

  Ilves, Risto (Eesti Maaülikool, 2014)
  Most commonly, standard biofuels, e.g. bioethanol E85, biodiesel, biogas, are used. The use of nonstandard biofuels in engines is not widely spread since their physicochemical properties bring about several issues in ...
 • Füsioloogilised ja keemilised ohutegurid ehitustöödel 

  Nautras, Arles (2013)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli süsteemselt käsitleda füsioloogilisi ja keemilisi ohutegureid ehitustöödel ja uurida, millised tervist kahjustavad mõjud võivad olla ehitustööde käigus kemikaalidel ja valede töövõtete ...
 • Gaasiseadme paigaldamine GAZ 21 mootorile 

  Nool, Danno (Eesti Maaülikool, 2019)
  Kütus aina kallineb ja Eesti keskmine autode vanus on umbes 12.a, siis üha enam peavad inimesed mõtlema alternatiivide peale. Teoreetilises osas on kirjeldatud heitgaaside kahjulikkust, LPG mootoreid ning erinevaid LPG ...
 • Haigla taastusravi osakonna töötajate töökeskkond ja skeleti-lihaskonna funktsionaalne seisund 

  Peedosaar, Pirgit (Eesti Maaülikool, 2017)
  Uurimistöö eesmärk. Analüüsida taastusravi osakonna töötajate skeleti-lihaskonna vaevuste levimust ja põhjuseid, üldist terviseseisundit, mõõta töökeskkonna füüsikalisi ohutegureid ja kontrollida nende vastavust piirnormidele ...
 • Hammaslattajamiga halupuu lõhkuri arendus 

  Mänd, Andreas (2016)
  Eesti turul olevad puulõhkurid on enamasti hüdraulilised. Energia kasutuse seisukohalt on hüdrauliline ülekanne efektiivsuselt võrreldes mehaanilise ülekandega kehvem. Lõputöö eesmärgiks on uurida olemasoleva prototüüp ...
 • Helioelekter 

  Koger, Janno (2013)
  1. Bakalaureusetöös selgus, et Päikese mass võrreldes Maaga ligikaudu on 333 tuhat korda raskem. 2. Päikest võib vaadata kui punktikiirgusallikat, mille kiirgavaks energiavooks on 1367 W/m2. 3. Aktinomeetria on meteoroloogia ...
 • Hiiumaa põllumulla füüsikalise seisundi hindamine uudsete indikaatorite abil 

  Laun, Toomas (2015)
  Antud uurimusliku magistritöö eesmärgiks on uudsete indikaatorite abil hinnangu andmine tihenemisele, niiskusele ja struktuursusele, et määrata põllumulla füüsikaline seisund. Töö raames antakse lühike ülevaade erinevatest ...
 • Hinsa alajaama ja selle jaotusvõrgu rekonstruktsioon 

  Tanilsoo, Andres (2014)
  Vastavalt Elektrilevi OÜ poolt tellitud projekteerimisülesandele projekteeriti ja ehitati valmis objekt, mis võimaldab hetkel parema pingekvaliteedi tagamist 23 kliendil kogu energia tarbimisega ca. 40,5 MW·h aasta ...
 • Hoone sisekliimast sõltuvad soojusparameetrid 

  Heinsoo, Joel (2013)
  Antud lõputöös selgub, et soojuslik sisekliima on tihedas seoses hoone energiatõhususega. Inimese mugavustunde tagamiseks on välja töötatud vastavad standardid ja määrused, mille järgimine hoiab kokku kulutusi energiatarbele ...
 • Hoone tarbevee soojendamine taastuvenergiaallikatest 

  Rohula, Ivo (2015)
  Käesoleva töö eesmärk oli uurida taastuvate energiaallikate, päikese- ja tuuleenergia kasutust sooja tarbevee soojendamisel. Töös uuriti vajaminevat elektrienergia hulka soojaveeboileri püsivaks toiteks. Töö autor uuris, ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.