Now showing items 115-134 of 600

 • Elektrienergia tootmise ja ülekandmise väliskulude hindamise metoodika alused 

  Tuksam, Jaak (2012)
  Väliskulude hinnang uurib keskkonnaseisukohalisi ja sotsiaal- ehk ühiskonnapoliitilisi huve ja arvestab nendega seoses tekkivaid kaudseid, kuid mitte arvestamatuid kulusid. Kulude kokkuarvestamine, arvestades erinevaid ...
 • Elektrifrees 

  Mirk, Argo (Eesti Maaülikool, 2020)
  Aastaks 2050 on Euroopa Liit seadnud eesmärgiks kliimaneutraalse tootmise. Seetõttu on vajalik leida erinevaid lahendusi seadmete eletrifitseerimiseks. Antud magistritöö eesmärk on koostada 100% elektrienergiat kasutav ...
 • Elektrilevi OÜ 0,4 kV voolutrafodega mõõtesüsteemid, kontroll ja selle vajalikkus 

  Hunt, Madis (Eesti Maaülikool, 2018)
  Elektrilevi OÜ on oma süsteemis kasutanud juba pikka aega bilansi mõõtesüsteeme. Dokumente selle tööliigi teostamiseks on paigaldise omanikul väga palju. Nende erinevate dokumentide vahel on väga keeruline algajal ...
 • Elektrilise päikesekütte tehnoloogia eramule 

  Kooskora, Rivo (Eesti Maaülikool, 2020)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida elektrilise päikesekütte tehnoloogiaid eramule ja leida võimalusi, kuidas vähendada võrgust tarbitava elektrienergia hulka tarbevee soojendamiseks. Uurimustöö aktuaalsus seisneb ...
 • Elektrimasinate õppelabor 

  Aare, Priit (2012)
  Käesoleva töö eesmärk oli tutvustada Eesti Maaülikooli uuenenud elektrimasinate laborit. Bakalaureusetöö esimeses osas tutvustas autor vana labori puuduseid ning uue labori ehitamise vajadust. Vana labori suurimateks ...
 • Elektromobiilsuse areng Eestis 

  Viidalepp, Toivo (Eesti Maaülikool, 2018)
  Eestis loodi 2012. aastal tollal maailmas esimene kogu riiki kattev elektriautode laadimisvõrgustik ja tutvustus- ning toetusskeem. See projekt aga lõppes ja praeguseks on Eesti hakanud sellel alal maha jääma. Käesoleva ...
 • Elektromügraafia tagasisideseadme arendus 

  Štrik-Ott, Mari-Liis (Eesti Maaülikool, 2019)
  Elektromüograafia (EMG) on valdkond, mis on spetsialiseerunud elektrooniliste seadmete kasutamisele lihaste bioelektrilise aktiivsuse mõõtmiseks ja analüüsimiseks. Ergonoomikas kasutatakse lihasaktiivsuse mõõtmiseks ...
 • Elektromüograaf-goniomeetri arendus 

  Gussev, Vitali (Eesti Maaülikool, 2020)
  Painutus-lõdvestus fenomeni kirjeldasid 1955. aastal Floyd ja Silver. Kirjelduse kohaselt kaob ülakeha ettepoole painutades ühel hetkel selgroosirgestajas (m. erectore spinae) elektriline aktiivsus ning edaspidine ...
 • Eluhoone energeetika analüüs 

  Veskioja, Hando (2012)
  Töö käigus on lahendatud elektrisüsteemijuhtmestiku väljavahetmiseks projektide koostamine ning kontrollarvutuste teostamine. Arvutustulemuste põhjal vastavad kõik parameetrid nõuetele. Arvutuste käigus jõuti alljärgnevatele ...
 • Elva linna veetöötlusjaama pumpade energiatõhusus 

  Grigor, Andres (2013)
  Elva linna veetöötlusjaamas on võimalik saavutada pea kahe kordne rahaline kokkuhoid 1m3 vee pumpamiseks linna veevärki – hetkel on arvutuslik aastane energiakulu 4 493 EUR, kuid see võiks olla 2 251 EUR – üsna märkimisväärne ...
 • EMÜ taastuvenergeetika laboratooriumi andmebaasi rakendusvõimaluste laiendamine 

  Hellaste, Oliver (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eesti Maaülikooli Tehnikamajas asuv taastuvenergeetika õppelaboratoorium on rajatud 2014. aastal ettevõtte Energiatehnika OÜ poolt. Laboratooriumi kasutuse põhiülesandeks on uurida energiasalvestitest, energia tarvitajatest ...
 • EMÜ Tehnikamaja elektripaigaldise käidukava 

  Reismann, Marko (2015)
  Seadusandlusest tulenevalt vajavad elektripaigaldised talituses hoidmiseks hooldust ja kontrollimist, selleks et nende töö oleks veatu ja ei tekiks elektrisüsteemi rikkest tulevaid kahjustusi inimestele, loomadele ja ...
 • Enefit Energiatootmine AS õlitehase elektrienergia tarbimise optimeerimise võimalused 

  Tihhomirov, Mihhail (Eesti Maaülikool, 2020)
  Vigade kordumise vältimiseks tulevikus ning ENEFIT 280 elektrivõrgu optimeerimiseks viidi läbi võrgu analüüs. ENEFIT 280 elektribilansi ja koormuskõverate analüüsi tulemusel selgus, et sektsioonidel ja trafodel on väga ...
 • Energeetilised lahendused OÜ Kõverjärve Puhkemaja näitel 

  Kalder, Janar (2013)
  Magistritöö eemärk on käsitleda hoones kasutatavaid energeetika liike. Põhilised energia liigid on soojus- ja elektrienergia. Soojusenergia käsitlus koosneb soojuskadude arvutusest ja soojusenergeetilisest mudelist. ...
 • Energeetiliselt isemajandav elamu 

  Born, Rauno (2013)
  Käesolevas töös on välja toodud võimalused elamu energeetiliselt isemajandavaks muutmiseks Eestis. Lõputöö koosneb kolmest osast. Esimeses osas uuritakse potensiaalseid energiaallikaid Eestis, vaatluse all on päikese ...
 • Energia lõpptarbimisest tulenevad CO2 heitkogused Tartu linna näitel 

  Uiga, Jaanus (2014)
  EL-i strateegiadokumentides ning direktiivides sätestatu põhjal võib järeldada, et Euroopa Liit on võtnud selge suundumuse vähese CO2 heitmega majanduse suunas, mille raames edendatakse ja soodustatakse ka tulevikus nii ...
 • Energiakasutuse õppe võimalikud arengusuunad bakalaureuse- ja magistriõppekavades EMÜ tehnikainstituudis 

  Pihlap, Heino (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev magistritöö keskendub Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis energiakasutust õpetavatele õppekavadele. Töö eesmärgiks on kaasajastada magistriõppes olevat Energiakasutuse õppekava ning bakalaureuseõppes oleva ...
 • Energiasäästlik pereelamu 

  Mäe, Janek (2012)
  Autor vormistas antud lõputöö teema kahes osas, kus põhiline probleemile keskendumine töö teises osas nõuab arusaamist esimeses osas välja toodud põhimõtete ja standarditega kokkupuutumise näol. Esimeses osas on esitatud ...
 • Energiasäästlik väikeelamu 

  Holtsmann, Siim (2013)
  Antud lõputöö on koostatud peamiselt kahes osas, kus esimeses osas tuuakse välja energiasäästmise vajalikkus ja tutvustatakse Eestis väikeelamutele kehtivaid energiatõhusus miinimumnõudeid ning teises osas pakutakse välja ...
 • Energiasäästliku pereelamu energiakasutuse analüüs 

  Merimaa, Mihkel (2014)
  Käesoleva bakalaureuse töö eesmärgiks oli analüüsida 1970. aastatel ehitatud pereelamu energia tarbimist ning pakkuda välja lahendusi energia kasutuse parendamiseks. Järgnevalt võib lühidalt välja tuua töö sisulisest ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.