Now showing items 115-134 of 560

 • Energeetiliselt isemajandav elamu 

  Born, Rauno (2013)
  Käesolevas töös on välja toodud võimalused elamu energeetiliselt isemajandavaks muutmiseks Eestis. Lõputöö koosneb kolmest osast. Esimeses osas uuritakse potensiaalseid energiaallikaid Eestis, vaatluse all on päikese ...
 • Energia lõpptarbimisest tulenevad CO2 heitkogused Tartu linna näitel 

  Uiga, Jaanus (2014)
  EL-i strateegiadokumentides ning direktiivides sätestatu põhjal võib järeldada, et Euroopa Liit on võtnud selge suundumuse vähese CO2 heitmega majanduse suunas, mille raames edendatakse ja soodustatakse ka tulevikus nii ...
 • Energiakasutuse õppe võimalikud arengusuunad bakalaureuse- ja magistriõppekavades EMÜ tehnikainstituudis 

  Pihlap, Heino (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev magistritöö keskendub Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis energiakasutust õpetavatele õppekavadele. Töö eesmärgiks on kaasajastada magistriõppes olevat Energiakasutuse õppekava ning bakalaureuseõppes oleva ...
 • Energiasäästlik pereelamu 

  Mäe, Janek (2012)
  Autor vormistas antud lõputöö teema kahes osas, kus põhiline probleemile keskendumine töö teises osas nõuab arusaamist esimeses osas välja toodud põhimõtete ja standarditega kokkupuutumise näol. Esimeses osas on esitatud ...
 • Energiasäästlik väikeelamu 

  Holtsmann, Siim (2013)
  Antud lõputöö on koostatud peamiselt kahes osas, kus esimeses osas tuuakse välja energiasäästmise vajalikkus ja tutvustatakse Eestis väikeelamutele kehtivaid energiatõhusus miinimumnõudeid ning teises osas pakutakse välja ...
 • Energiasäästliku pereelamu energiakasutuse analüüs 

  Merimaa, Mihkel (2014)
  Käesoleva bakalaureuse töö eesmärgiks oli analüüsida 1970. aastatel ehitatud pereelamu energia tarbimist ning pakkuda välja lahendusi energia kasutuse parendamiseks. Järgnevalt võib lühidalt välja tuua töö sisulisest ...
 • Energiatarbimise optimeerimine asula joogivee tootmisel 

  Pomerants, Indrek (2015)
  Valdavalt tagatakse linnade, asulate ja väiksemate üksuste joogivee varustus põhjavee sügavamatesse kihtidesse rajatud puurkaevudega. Magistritöö eesmärgiks on küla joogivee tootmise elektrienergia tarbimise optimeerimine. ...
 • Energiatehnoloogiate efektiivsuse võrdlus 

  Malinovski, Sergei (Eesti Maaülikool, 2017)
  Energiatarbe suurenemise tõttu on vaja inimkonnal suurendada energiatootmist, kuid selle suurendamiseks on vaja välja selgitada milline energiatehnoloogia on võimeline tagama energiat loodussäästlikult. Inimkond on ...
 • Energiatõhus ventilatsioon TOCI OÜ uue tootmishoone näitel 

  Jevtuševski, Andrei (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud magistritöö eesmärgiks on valida enegriatõhus ja samuti efektiivne ventilatsioonilahendus selleks, et projekteerida TOCI OÜ uuele tootmishoonele energiatõhusa ventilatsiooni. Eesmärgi saavutamiseks on koostatud ...
 • Eramaja elektrienergia kasutuse analüüs 

  Ustav, Mihkel (Eesti Maaülikool, 2019)
  Tänapäeval on väga aktuaalseks teemaks energiasäästlik ja roheline ühiskond. Bakalaureuse töö käsitleb eramaja elektrienergia tarbimist ning selle analüüsi. Antud majapidamise aastane elektritarbimine on autori hinnangul ...
 • Eramaja ja ühiskondliku hoone jahutuskoormuse analüüs 

  Simonov, Aleksandr (2014)
  Käesoleva töö jooksul on valminud eramaja ja ühiskondliku hoone soojustehniliste parameetrite analüüs, mille põhjal sai võimalikuks kujundada hoonete soojusprotsesse erinevatel välistingimustel ja hinnata hoonete ...
 • Eramaja taastuvenergiapõhine energiavarustus 

  Vainamäe, Venno (2013)
  Taastuvenergiapõhine energiavarustus on praegusel ajal üha enam populaarsust koguv teema. Seda tänu pidevalt kasvavale elektrienergia vajadusele ja fossiilkütuste tarbimisele, mille tõttu on fossiilkütuste kättesaamine ...
 • Eramu keskküttekatel 

  Pärnat, Üllar (2013)
  Tehtud töös oli vaatluse alla võetud autori isa poolt konstrueeritud ja kokkupandud keskküttekatel. Kuigi tegu on tahkekütusekatlaga, köetakse katelt õliga. Töö eesmärgiks oli nimiandmeteta katla kirjeldamine ning katla ...
 • Eramu päikeseküttega ORC mikrotootmisseade 

  Vellamäe, Maido (2016)
  ORC tootmisseadmeid kasutatakse tööstuslikuks otstarbeks, kuid eramutes leiavad nad kasutust harva, kuna eramu tarbeks mikrotootmisseadmed levinud pole. Töö eesmärgiks on välja selgitada, kas päikeseküttel ORC mikrotootmisseade ...
 • Ergonoomika metodoloogiline käsitlus 

  Teder, Dagmar (2012)
  Magistritöö eesmärgiks oli töötada välja uuendatud eesti keelset õppe-metoodilist materjali, mida saab kasutada, näiteks Eesti Maaülikooli ergonoomika eriala ainete õppekavas ja ka teistes ülikoolides. Uurimistööst võib ...
 • Ergonoomiline töökeskkond ettevõttes Rauduks 

  Leeben, Jane (2013)
  1. Bakalaureusetöö uurimisobjektiks oli ettevõte Rauduks tootmistsehh. Uuriti ettevõte 15 töötajat koos nende tööruumide ja –kohtadega. 2. Bakalaureusetööks kasutati ankeetmeetodit, mõõtmis- ja andmetöötlusmeetodit ning ...
 • Eri tüüpi teraviljakülvikute võrdlev analüüs 

  Pärsik, Siim (2014)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli võrrelda eri tüüpi teraviljakülvikuid – mehaanilist teraviljakülvikut, pneumokülvikut ning täppispneumokülvikut. Valik oli täiesti juhuslik, ainuke standard oli see, et täidetud ...
 • Etanoolkütuste kasutamine kahetaktilistes mootorites 

  Manglus, Marko (2015)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida etanoolkütuste kasutusvõimalusi kahetaktilistes mootorites. Uurimuse käigus pakutakse valikukriteeriumid kahetaktilises mootoris kasutatavatele bioetanoolkütuste komponentidele, ...
 • Ettevõtte Elme Metall töötaja töökeskkond ja töövõime 

  Galaganova, Svetlana (2012)
  Uurimistöö eesmärgiks oli mõõtmiste abil välja selgitada mikrokliima parameetrite mõju inimese termilise heaolule ja töövõimele. Selleks tuli uurida metalli hulgilao töötajate energeetilist koormatust ja nende töövõime ...
 • Ettevõtte traktoripargi keskmiste korrashoiukulude sõltuvus aastast 

  Khokkonen, Artur (2012)
  Antud uurimustöö andis ülevaate kahest tegutsevast põllumajandusettevõtte traktoripargist, traktoripargi suurusest, koosseisust ning kulutustest kogu traktoripargi tööshoidmiseks. Uurimustöö käigus koguti palju materjale ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.