Now showing items 518-537 of 560

 • Vaakumpaneelide kasutamine hoone soojusisolatsioonis 

  Toomemägi, Erik (2016)
  Hoonete energiakulud moodustavad arvestatava osa Euroopa Liidu koguenergia tarbimisest. Suuresti on see tingitud hoonete piirdetarindite kehvast isolatsioonist, sest Euroopa Komisjoni hinnangul paljud liidu liikmesriikide ...
 • Vaba tarkvaraliste SCADA-programmide võrdlus 

  Hellaste, Oliver (2016)
  SCADA-programme kasutatakse tööstuses, automaatikas, elektrisüsteemides ja paljudes teistes kohtades erinevate protsesside jälgimiseks, juhtimiseks ja andmehõiveks. Kuna väljatöötatud SCADA-programme on rohkelt, võib ...
 • Vahendid raskekaaluliste patsientide teisaldamiseks 

  Soop, Janor (2012)
  Kuna meditsiiniõdede ja hooldajate üheks peamiseks ülesandeks on abistada patsiente nende igapäevaste toimingute juures, siis üheks peamiseks toiminguks on patsientide teisaldamine. Tööst tingitud luu- ja lihaskonna vaevused ...
 • Valgustuslahendused avalikel üritustel ja esineja valgustamise tingimused 

  Himma, Markus (Eesti Maaülikool, 2019)
  Maailmas on palju uuritud erinevaid valgustuslahendusi ettevõtetes, kuid seni pole teostatud uuringuid erinevatel avalikel üritustel esinevate inimeste nägemiskomfordi uurimiseks. Esineja valgustamisel peab arvestama, ...
 • Valvesüsteemi komponendid FoxSec FS9000 näitel 

  Seli, Erko (2016)
  Aina enam pööratakse tähelepanu enda ja lähedaste turvalisusele. Turvalisuse mõiste pole enam oma vara kaitse, vaid ka tervise. Sellest tulenevalt oli bakalaureusetöö eesmärgiks tutvuda valvesüsteemi komponentidega. Töös ...
 • Vanglaametnike töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed tegurid ja tervis 

  Loorits, Marin (2016)
  Antud uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada vanglaametnike töökeskkonnast tulenevad psühho-sotsiaalsed tegurid, kirjeldada peamisi tervisekaebused ja analüüsida ohutegurite ohutegurite ja tervisekaebuste vahel. ...
 • Vasklattide avalõikestantsi projekteerimine 

  Birken, Rait (2012)
  Antud bakalaureusetöö käigus tutvuti esmalt metalli töötlemisel kasutatavate masinate ning tehnoloogiatega. Suuremas osas keskenduti lehtmetalli külmstantsimisele. Töö koostamisel tutvuti põhjalikult stantsimisega seotud ...
 • Väikeelamu energeetika analüüs 

  Veere, Maris (2015)
  Euroopa Liidu energiapoliitika näeb liikmesriikidele ette eesmärki vähendada energiatarbimist kõikides võimalikes sektorites – juhtnöörid ja standardid on seatud ka elamusektorile. Magistritöö eesmärgiks oli projekteeritava ...
 • Väikeelamu energiakasutus 

  Viia, Raul (2013)
  Lähtuvalt käesoleva töö peaeesmärgist on uuritud ja arvutatud ridaelamu energiakasutust. Projekti raames on ära lahendatud elamu pistikupesade, ja valgustuse valik. Elektriseadmed on valitud arvutustulemuste alusel. A ...
 • Väikeelamu Kütteseadmete Võrdlev Analüüs 

  Malberg, Teet (2013)
  Varasematel aastatel tehtud küttesüsteemide võrdlustest tuleb välja, et kõige odavam on kütta maasoojuspumbaga ning samas kõige kallim on soetada maasoojuspumba süsteemi. Maasoojuspumpa soovitati suurematele elamutele ...
 • Väikese töömahuga sisepõlemismootori katsestend 

  Leichter, Hando (2014)
  Antud magistritöö eesmärgiks on välja arendada väikese töömahuga kahetaktiliste mootorite katsestend. Katsestend on vajalik Eesti Maaülikooli mootorilaborisse kuna praegu vastav seade laboris puudub. Stendi olulisemad ...
 • Väikeste tuulegeneraatorite võrdlus 

  Kangro, Kunnar (2014)
  Bakalaurusetöö eesmärgi saavutamiseks hangiti vajalikud andmed ning töödeldi neid omavahel. Töö esimeses peatükis on pandud rõhku tuuleenergeetikale. Kirjeldatud on tuuleenergeetika omapärad ning välja toodud selle ...
 • Väiketalus ehitatud ratastraktor 

  Kukk, Allan (2013)
  Traktori konstrueerimine on keeruline ning see nõuab põhilisi inseneri teadmisi ja oskuseid. Enne traktori konstrueerimist uuriti erinevaid infoallikaid ja materjale, kus saadi erinevaid soovitusi traktori ehitamisel. ...
 • Väiketraktor 

  Lääne, Ardi (2012)
  Mõne põllulapi harimiseks on tavaline neljarattaline traktor liiga suur või kohmakas ja ei pääse igale poole, kuhu oleks tarvis. Maaharijate töö kergendamiseks on loodud väikeseid kaherattalisi traktoreid juba aastakümneid. ...
 • Väiketuulik linnakeskkonnas 

  Roon, Kaspar (2015)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida tuuleressurssi ning väiketuulikute töötamist ühes tihedalt asustatud näidispiirkonnas – Tartus. Väiketuulikuid kasutatakse eelkõige lokaalsete energiaallikatena. Kuna ...
 • Välise tugi-liikumisrakise mõju inimse töökoormatusele 

  Vaas, Peeter (2013)
  Bakalaureusetöö tulemused on järgmised: 1. Võrreldes eksoskeletiga ja ilma eksoskeletiga tehtud vaatluseid siseruumides tasasel pinnal, ei õigustanud rakise kasutamine inimese töö koormatuse vähendamiseks ühelgi juhul ...
 • Välistrenažööride arendus 

  Mänd, Andreas (Eesti Maaülikool, 2018)
  Välistrenažööride kasutamine on muutunud üha populaarsemaks. Turul pakutavad trenažööride funktsionaalsed omadused on kehvad, kuna treeningu koorms on liialt väike ja seadmed on liialt kallid. Sellest tulenevalt projekteeriti ...
 • Vedelkütuste katsetamine ja sertifitseerimine 

  Allik, Krista (Eesti Maaülikool, 2018)
  Vedelkütused on olulised energiaallikad riigi majandamisel. Eestis tarbitavast energiast kulub oluline osa soojusenergia saamiseks ja transpordis. Kütuste tarbimine on kiirelt kasvanud esmajärjekorras diislikütusega ...
 • Vedrustamata massi mõju mootorratta BMW f650gs sõiduomadusele 

  Lille, Priit (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on välja selgitada vedrustamata massi mõju mootorratta BMW f650gs sõidudünaamikale ning leida sobivad vedrustuse parameetrid suurenenud vedrustamata massi mõju leevendamiseks. Mõju hindamisel ...
 • Veekogu hooldusniidukite uurimus 

  Jõesaar, Janno (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on läbi viia uurimus erinevate lahendustega hooldusniidukite kohta. Uuritakse taimi, mille jaoks on vaja kavandada antud niiduk. Käidakse läbi erinevad lahendused parve ujuvuse kohta ja ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.