Now showing items 509-528 of 560

 • Ujuva ekskavaatori lisapontoonide lahendus 

  Kikkas, Kait (2016)
  Käesolev bakalaureusetöö uuris Palmet OÜ kogemuste põhjal ehitatud ujuva ekskavaatori lisapontoone, nende parameetreid ja vastupidavust. Palmet OÜ poolt läbi viidud projekt teostati ilma tehniliste joonisteta ning läheneti ...
 • Ukse avamismehhanism elektrilisele ratastoolile 

  Terve, Tauno (Eesti Maaülikool, 2018)
  Töös antakse ülevaade ratastooli kasutajate probleemist, milleks on uste avamine ratastoolis ning sellele otsitakse lahendust. Varasemalt on välja pakutud mitmeid lahendusi uste avamiseks, aga vähem on uuritud elektrilise ...
 • Ultraheli meetodil liposoomse mikrokapsuleerimise seadme tehniline lahendus 

  Muiste, Siim (Eesti Maaülikool, 2019)
  Liposoomide kasutamise juures on üheks olulisemaks karakteristikuks nende läbimõõt. Vajalik läbimõõt sõltub eelkõige liposoomide kasutusvaldkonnast. Ultrahelitöötlus on väikeseläbimõõduliste liposoomide valmistamiseks ...
 • Universaalsed ronimisrauad madal- ja keskpingeliinidel 

  Lembke, Ülar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Eestis on elektriliinide ehitusel kasutatud puidust poste ja raudbetoonposte. Empower OÜ töölistega diskusseerides ilmnes probleem, et puuduvad sellised ronimisrauad mis sobiksid ronimiseks nii puidust kui ka raudbetoon ...
 • Ühe ja kahe pööramisteljega PV-paneelide asendi muutmise juhtimissüsteemide töö tulemuste võrdlus 

  Birjuk, Jefim (Eesti Maaülikool, 2019)
  Päikese energia on taastuvenergiaallikatest kõige võimsam ning tänapäeval selle kasutusvõimalused on suure tähelepanu all tänu päikesekiirgust muundavate tehnoloogiate arenemisega. Vaadeldava töö eesmärgiks on kahe, ...
 • Ühepereelamu maasoojuspumba küttesüsteemi töö analüüs 

  Metsamärt, Indrek (2016)
  Käesolev bakalaureusetöö kirjeldab maasoojuspumba tööd kümne aasta jooksul ühes Harjumaal asuva eramu küttesüsteemis. Töö eesmärgiks on avardada maasoojuspumpadest huvitatute silmaringi ja näidata, kui efektiivselt seadmed ...
 • Ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuri kestuskatsestend 

  Küüt, Keio (2014)
  Bakalaureusetöö eesmärk on projekteerida ja konstrueerida ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuride kestuskatsestend, mis on vajalik teadustöö läbiviimiseks Eesti Maaülikooli mootorite katselaboris. Kestuskatsestendi peab ...
 • Üleminek fossiilsetelt kütustelt puitkütustele - Elva linna keskküttevõrgu juhtumiuuring 

  Uiga, Jaanus (2012)
  Antud bakalaureusetöös võeti eesmärgiks leida kaugküttevõrgus teostavate tööde mahtu, tähtsust ning elanikkonnale avaldatava mõju kirjeldavad indikaatorid. Lisaks sellele analüüsitakse energiatarbimise vähenemise efekti ...
 • Üliõpilaste skeletilihaste elektromüograafilise aktiivsuse ja toereaktsioonide hindamine sõltuvalt tooli disainist ning arvutitöö eripärast 

  Ülper, Sigrit (2016)
  Tudengite hulgas esineb üha enam erinevaid luulihaskonna vaevusi, mis võivad olla tingitud pikaajalisest istumisest, staatilistest asenditest ja sülearvuti kasutamisest. Uuringu eesmärgiks oli hinnata üliõpilaste ...
 • Vaakumpaneelide kasutamine hoone soojusisolatsioonis 

  Toomemägi, Erik (2016)
  Hoonete energiakulud moodustavad arvestatava osa Euroopa Liidu koguenergia tarbimisest. Suuresti on see tingitud hoonete piirdetarindite kehvast isolatsioonist, sest Euroopa Komisjoni hinnangul paljud liidu liikmesriikide ...
 • Vaba tarkvaraliste SCADA-programmide võrdlus 

  Hellaste, Oliver (2016)
  SCADA-programme kasutatakse tööstuses, automaatikas, elektrisüsteemides ja paljudes teistes kohtades erinevate protsesside jälgimiseks, juhtimiseks ja andmehõiveks. Kuna väljatöötatud SCADA-programme on rohkelt, võib ...
 • Vahendid raskekaaluliste patsientide teisaldamiseks 

  Soop, Janor (2012)
  Kuna meditsiiniõdede ja hooldajate üheks peamiseks ülesandeks on abistada patsiente nende igapäevaste toimingute juures, siis üheks peamiseks toiminguks on patsientide teisaldamine. Tööst tingitud luu- ja lihaskonna vaevused ...
 • Valgustuslahendused avalikel üritustel ja esineja valgustamise tingimused 

  Himma, Markus (Eesti Maaülikool, 2019)
  Maailmas on palju uuritud erinevaid valgustuslahendusi ettevõtetes, kuid seni pole teostatud uuringuid erinevatel avalikel üritustel esinevate inimeste nägemiskomfordi uurimiseks. Esineja valgustamisel peab arvestama, ...
 • Valvesüsteemi komponendid FoxSec FS9000 näitel 

  Seli, Erko (2016)
  Aina enam pööratakse tähelepanu enda ja lähedaste turvalisusele. Turvalisuse mõiste pole enam oma vara kaitse, vaid ka tervise. Sellest tulenevalt oli bakalaureusetöö eesmärgiks tutvuda valvesüsteemi komponentidega. Töös ...
 • Vanglaametnike töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed tegurid ja tervis 

  Loorits, Marin (2016)
  Antud uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada vanglaametnike töökeskkonnast tulenevad psühho-sotsiaalsed tegurid, kirjeldada peamisi tervisekaebused ja analüüsida ohutegurite ohutegurite ja tervisekaebuste vahel. ...
 • Vasklattide avalõikestantsi projekteerimine 

  Birken, Rait (2012)
  Antud bakalaureusetöö käigus tutvuti esmalt metalli töötlemisel kasutatavate masinate ning tehnoloogiatega. Suuremas osas keskenduti lehtmetalli külmstantsimisele. Töö koostamisel tutvuti põhjalikult stantsimisega seotud ...
 • Väikeelamu energeetika analüüs 

  Veere, Maris (2015)
  Euroopa Liidu energiapoliitika näeb liikmesriikidele ette eesmärki vähendada energiatarbimist kõikides võimalikes sektorites – juhtnöörid ja standardid on seatud ka elamusektorile. Magistritöö eesmärgiks oli projekteeritava ...
 • Väikeelamu energiakasutus 

  Viia, Raul (2013)
  Lähtuvalt käesoleva töö peaeesmärgist on uuritud ja arvutatud ridaelamu energiakasutust. Projekti raames on ära lahendatud elamu pistikupesade, ja valgustuse valik. Elektriseadmed on valitud arvutustulemuste alusel. A ...
 • Väikeelamu Kütteseadmete Võrdlev Analüüs 

  Malberg, Teet (2013)
  Varasematel aastatel tehtud küttesüsteemide võrdlustest tuleb välja, et kõige odavam on kütta maasoojuspumbaga ning samas kõige kallim on soetada maasoojuspumba süsteemi. Maasoojuspumpa soovitati suurematele elamutele ...
 • Väikese töömahuga sisepõlemismootori katsestend 

  Leichter, Hando (2014)
  Antud magistritöö eesmärgiks on välja arendada väikese töömahuga kahetaktiliste mootorite katsestend. Katsestend on vajalik Eesti Maaülikooli mootorilaborisse kuna praegu vastav seade laboris puudub. Stendi olulisemad ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.