Now showing items 429-448 of 560

 • Taastuvenergia kasutuse analüüs Eestis 

  Jõe, Erik (Eesti Maaülikool, 2019)
  Energeetiline iseseisvus on oluline komponent riigi iseseisvuses ning julgeolekus. Siiani on selle Eestis taganud põlevkivi, kuid oma kahjuliku mõju tõttu keskkonnale tõrjub seda aina enam välja taastuvenergia. Sellest ...
 • Taastuvenergia lahendus bussipeatuse energiavajaduse katmiseks 

  Pikk, Tiit (2012)
  Kuna energiahinnad tõusevad nii sooja- kui elektrimajanduses, siis täna tehtud investeeringud tasuvad end kiiresti. Päikeseenergia lahenduse puhul on võimalik kasutada tasuta energiat kas osaliselt või täielikult. Selline ...
 • Taastuvenergia lahendusel põhinev tarbevee soojendamise juhtseade 

  Põldsam, Karl Martin (2015)
  Käesoleva töö eesmärk on tõsta majapidamises taastuva energia kasutust läbi boileri juhtseadme. Töös uuriti kui palju kasutab üks majapidamine sooja vett ning kui palju kulub kasutatud vee soojendamiseks energiat. Töö ...
 • Taastuvenergia lahenduste kasutamise võimalikkus mobiilsidemastidel 

  Leesment, Madis (2013)
  Töö eesmärk oli uurida erinevate taastuvenergiaallikate kasutamist mobiilsidemastidel ja jaamade toiteks. Selleks käsitleti erinevaid probleeme ja puudujääke, mis kaasneda võivad. Võrreldi erinevate tehnoloogiatega ...
 • Taastuvenergial põhinev kuumaveeboileri mudel 

  Vitsut, Madis (2016)
  Energeetikasektori jätkusuutliku arengu tagamise üheks aluseks on taastuvenergia tehnoloogiate arendamine. Käesolevas töös keskendutakse fotoelektriliste päikesepaneelide abil muundatud elektrienergia kasutamisele. ...
 • Taastuvressursside kasutamine talu autonoomse energiavarustuse korraldamiseks 

  Lüüs, Toomas (2015)
  Tänapäeval on taastuvenergiaallikate kasutamine muutunud väga populaarseks. Mikrotootjatel on suur huvi OFF-grid lahenduste vastu, mille korral ei olda sõltuvuses üldvõrgust. Käesoleva töö eesmärgiks on leida optimaalseim ...
 • Tagaroopsaha projekt 

  Otsatalo, Toomas (Eesti Maaülikool, 2019)
  Koostatud bakalaureusetöö on masinaehituslik projekt, mille eesmärgiks on töötada välja põllumajandusliku väiketraktori tagarippsüsteemile haagitav tagaroopsahk. Olulisteks alameesmärkideks on tagaroopsaha hõlma optimaalseima ...
 • Tahavaatepeeglite puhastuse süsteem veokile 

  Laanemets, Rainis (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on luua veokile (eelkõige kaugsõiduautodele) tahavaatepeegli puhastuse ja kuivatamise süsteemi prototüüp. Töö käigus uuriti sarnaseid olemasolevaid lahendusi ja neile taotletud patente. ...
 • Tahvelarvuti ja e-lugeri ergonoomika 

  Tamm, Rauno (2012)
  Poelettidele tuleb iga päev uusi seadmeid, millest tarbijad veel kuulnud ei ole. Tahvelarvutid ja elugerid on järjest rohkem igapäevaelus kasutatavad seadmed ja sõnad. Antud seadmete populaarsus on tingitud e-raamatute ...
 • Talu Energiavarustus PV paneelidega 

  Pärnik, Piret (Eesti Maaülikool, 2018)
  Bakalaureusetöös on uuritud päikeseelektrijaama, mis on paigaldatud Uus-Kõngi talu maadele 2014. aastal. Päikeseelektrijaama toodetud elektrienergiat kasutab talu nii oma majapidamise tarbeks kui ka võrku müümiseks. ...
 • Tarkmaja energiavarustus 

  Sahku, Raivo (2013)
  Tark maja ei pea ilmtingimata olema väga energiatõhus maja, kuid väga energiatõhusa maja sertifikaati ei ole võimalik saada ilma hoonesse tarkust lisamata. Targaks majaks nimetatakse maja, milles kasutatakse automatiseeritud ...
 • Tarkmaja juhtimissüsteemi seadmete arendus ja katsetamine 

  Veenpere, Alo (2016)
  Projekti alguses defineeriti tarkmaja juhtimissüsteemi seadmete omadused ja funktsionaalsuse lähtuvalt seadmete rakendusvõimalusest. Töös kirjeldatakse vabavaralisel tark- ja riistvaral baseeruvat prototüüpseadmete ...
 • Tartu aeroobika- ja rühmatreeningsaalide sisekliima kvaliteet ja treenerite terviseseisund 

  Raimla, Riin (2015)
  Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada Tartu suuremate spordiklubide aeroobika- ja rühmatreeningsaalide sisekliima parameetrid ja füüsikalised ohutegurid ning sellest tulenevad terviseriskid, mõõta treenerite ...
 • Tartu linna Veeriku ja Ülejõe piirkonna elektrivõrgu rikete analüüs 

  Saarepuu, Valmar (Eesti Maaülikool, 2019)
  Elektrivõrk on üks olulisem osa elektrisüsteemis. Elektrienergia edastamiseks kasutatakse erinevaid ülekandeliine ja –kaableid. Tänapäeval on võimalik elektrivõrku ehitada väga töökindlate ja hooldusvabade seadmetega, ...
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõudude ja üliõpilaste töökeskkond ja töövõime 

  Haidak, Maarika (2013)
  Sisekliima on meid ruumis ümbritsev keskkond. Ruumi sisekliimal on tervise seisukohalt oluline roll, sest inimene viibib siseruumides olenevalt aastaajast kuni 90% ööpäevast. Uurimistöö on keskendunud Tartu Tervishoiu ...
 • Tartu Vangla valgustuse LED lahendus 

  Lill, Heiki (2013)
  Antud töö eesmärgiks oli uurida võimalusi Tartu Vangla energiatarbe vähendamiseks, töötajate töökeskkonna parendamiseks ja vangla julgeoleku tõstmiseks. Tartu Vangla energiatarvet on võimalik valgustuse arvelt vähendada, ...
 • Täiustatud pulverisaatortoitesüsteem ottomootoril 

  Pilvet, Hardi (2013)
  Nowadays people are more aware about the ecological effects of our current energy resources. Using fuels produced from renewable materials helps to reduce the negatiive effects that fuel production and consumption has on ...
 • Tänavapuhastusmasina juhi töökeskkond ja terviseriskid 

  Kurrikoff, Kristjan (2016)
  Tänavapuhastajate töö võib oma iseloomult olla küllaltki tervistkahjustav. Enamus tööst tehakse öösiti ning töötajad on ka ohustatud masinate poolt tekitatud mürast ja vibratsioonist. Samuti masinatega töö tõttu on ...
 • Täppishaarde jõuparameetrite uurimisstend 

  Luik, Vahur (2016)
  Täppishaare tähistab olukorda, kus objekt on haaratud pöidla ja sõrme(de) vahele ning on jõuhaardest väikse lihasjõu potentsiaaliga, seetõttu võib ülemäärase jõu kasutamine põhjustada kätes väsimust, ebamugavustunnet ja ...
 • Tegevusjuhendajate kognitiivne töövõime, tervis ja läbipõlemine sõltuvalt töökoormusest 

  Alas, Alli (Eesti Maaülikool, 2019)
  Uuringu eesmärgiks oli analüüsida tegevusjuhendajate töö eripära ja selle mõju töötajate tervisele sõltuvalt tööalasest kognitiivsest ülekoormusest ning selgitada vaimse töövõime muutuseid ja läbipõlemise näitajaid antud ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.