Now showing items 395-414 of 560

 • Saepuru ärastussüsteemi energiakao vähendamine 

  Raudsepp, Urmas (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolevas töös analüüsiti puidutöötlemistehase aspiratsioonisüsteemi tehnoloogilist ja tehnilist olukorda ning võimalikke puudusi sellega seonduvalt. Uurimistöös käsitleti saepuru aspiratsioonisüsteemi energiakadude ...
 • Sagedusjuhtimisel kaskaadajamite katsestend 

  Pomerants, Indrek (2013)
  Kaskaadajamid on tööstustes erinevates protsessides laialt kasutusel nagu näiteks õhu või vee pumpamine. Töös rakendatakse pumpade astmelist juhtimist. Käesoleva bakalaureusetöö teema välja pakkunud Entronik OÜ. Töös on ...
 • Sagedusmuunduri ABB ACS550 rakendus elektriajamite laboris 

  Reier, Andrus (2014)
  Labori käigus saab seadistada sagedusmuundurit ABB ACS550 kasutatavale mootorile. Seadistada saab proovida automaatse sisseehitatud seadistamise funktsiooniga ning käsitsi parameetreid sisestades. Pärast automaatset ...
 • Sagedusmuunduri seadeparameetrite mõju elektriajami energiatarbimisele 

  Kerge, Henry (Eesti Maaülikool, 2018)
  Kasvava tarbimisühiskonna tõttu on suurenemas ka energiatarve. Üha suurenev tarbimisühiskond survestab tehaseid ja tootmisi enda tegevust laiendama. Suure nõudluse tõttu tuleb toota rohkelt energiat. See, et energiat ei ...
 • Sajuvee kasutamine elektrienergia saamiseks Tehnikamaja näitel 

  Jõgeva, Taavi (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida võimalust kasutada sajuvett elektrienergia saamiseks Eesti Maaülikooli Tehnikamaja näitel. Uurimistöös kirjeldatakse hüdroakumulatsioonijaamade levikut maailmas, tööpõhimõtet ...
 • Saku Õlletehas AS jahutusmahutite soojusbilanss 

  Ilumäe, Veiko (2016)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on arvutada jahutusmahutite soojusbilanss ja leida võimalus energia efektiivsemaks kasutamiseks või kokkuhoiuks. Töös on jahutusprotsess jagatud osadeks ja arvutused on tehtud soojusläbikande ...
 • Sassi talu elektrienergiatarbe optimeerimine 

  Koppel, Martin (2013)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli saavutada Sassi Talu elektritarbes 20 % kokkuhoid. Eesmärgi saavutamiseks otsiti optimeerimise võimalusi, et säästa energiat valgustuselt, elekterküttelt ja vee soojendamiselt. Töös saavuti ...
 • Seade kaabliisolatsiooni eemaldamiseks 

  Hallik, Adrian (2012)
  Käesoleva bakalaureusetöö käigus tutvuti esmalt olemasolevate seadmetega ja tehnoloogiatega kaabliisolatsiooni eemaldamiseks. Seejärel viidi läbi patendiotsing, et selgitada välja olemasolevate kaabliisolatsiooni eemaldamise ...
 • Seadme Airmodus A20 kohandamine tahmaosakeste arvu mõõtmiseks sisepõlemismootorite heitgaasides 

  Allmägi, Roland (Eesti Maaülikool, 2018)
  Aina suurenev sisepõlemismootoritega sõidukite arv üle maailma tähendab samaaegselt suurenevat heitgaaside kogust meie atmosfääris. Viimastel aastakümnetel on aina rohkem uuritud heitgaase ning nende tekke põhjuseid. ...
 • Seemnekasvatustalu sorteerla modifitseerimine 

  Ohu, Elari-Eser (Eesti Maaülikool, 2019)
  Teravilja koristusjärgne töötlemine moodustab suure ning väga olulise osa seemnekasvatusest. Juhul kui koristusjärgse töötlemise tehnoloogilised lahendused on algelised ning vähese efektiivsusega, siis on tegemist väga ...
 • Seinale paigaldatavad gaasikatlad 

  Belõi, Aleksandr (2013)
  Bakalaureusetöö tulemusena on tehtud järgnevad järeldused: 1. Enamik gaasikatlaid töötab väga lihtsa põhimõtte järgi: süütepõletisse juhitud gaas süttib piesosüüte abil. Gaasikatla süütepõleti põleb küünlaleegi sarnase ...
 • Siemens Masterdrives MC õppevahendi rakendus elektriajamite laboris 

  Malinovski, Sergei (2014)
  Laboritöö tegemisel saab servoajamit seadistada juhtimaks läbi juhtpuldi OP1S või võib seda teha läbi arvuti programmi DriveMonitor. Seadistada saab arvuti kaudu, kasutades selleks mooduleid, või sisestades parameetreid ...
 • SIEMENS Masterdrives MC programmeerimisvõimalused ja õppeotstarbelised rakendused 

  Neumann, Andres (2015)
  Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on anda ülevaade servoajami Siemens Masterdrives MC ehitusest, programmeerimisvõimalustest ning kasutamisvõimalustest õppetöös. Töös tutvustatakse servoajami komponente, antakse ülevaade ...
 • Siirdesüsteemi konstrueerimine korstnagaasis leiduva süsihappegaasi sidumiseks mikrovetikate biomassi fotobioreaktoris 

  Avarand, Albert (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on konstrueerida siirdesüsteem, mis võimaldab siduda korstnagaasis leiduva süsihappegaasi mikrovetika biomassi. Töös antakse ülevaade biokütuste liikidest, korstnagaasi koostisest ja ...
 • Silindriline fotobioreaktor mikrovetikate kasvatamiseks 

  Siht, Tõnis (2015)
  Magistritöö „Silindriline fotobioreaktor mikrovetikate kasvatamiseks“ eesmärgiks on projekteerida sisemise valgustusega silindriline fotobioreaktor, mis võimaldab kasvatuskeskkonna tegurite jälgimist ja muutmist ning ...
 • Sisekeskkonna hindamine koolieelses lasteasutuses 

  Teras, Evelin (2015)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida koolieelse lasteasutuse sisekeskkonna tegureid, kontrollida nende vastavust õigusaktide poolt kehtestatud normidele ja nõuetele ning anda soovitusi parema keskkonna loomiseks. ...
 • Sisekliima metodoloogia 

  Pomerants, Targo (2013)
  Magistritöö eesmärgiks oli koostada Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis õpetatava ergonoomika eriala jaoks sisekliimaalase õppetöö edendamiseks õppemetoodiline materjal teemal "Sisekliima metodoloogia". Aktuaalsus seisneb ...
 • SolaRoad tehnoloogia rakendamis teostatavuse uuring Eesti tingimustes 

  Pitsi, Maarja (2016)
  SolaRoad lahenduse näol on tegemist uudse kontseptsiooniga taastuvenergeetika kasutamises ühendades endas kergliiklustee ja päikesekiirgusest elektri tootmise. Kuna tegemist on prototüübiga, mille esmapaigaldamine Hollandis ...
 • Soojuspumba kasutamine koos tuulegeneraatoriga energiavarustuses 

  Koger, Margus (2012)
  Käesolevas bakalaureusetöös analüüsiti, kas õhk-õhksoojuspumpa Fuji Electric POLARIS RSB09LDC oleks võimalik toita tuulegeneraatorist saadava elektrienergiaga. Selleks koguti andmeid antud soojupumba töö analüüsimiseks ...
 • Soojussalvesti energiaarvestina 

  Reier, Andrus (2016)
  Küttesüsteemides on soojusenergia mõõtmiseks kasutusel soojusarvestid. Tegemist on seadmetega, mis mõõdavad soojust kandva vedeliku hulka ning vedeliku temperatuuri enne soojust tarbivasse süsteemi sisenemist ning pärast ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.