Now showing items 319-338 of 560

 • Paekivikillustiku tehase seadmed 

  Prommik, Kaarel (2012)
  Antud magistritöö eesmärk oli projekteerida paekivikillustiku tehase seadmed: sõelumis- ja purustusjaam. Sõelumisjaam koosnes kaldsõelast, raamist, vibraatorist, jaoturist, platvormidest ja koludest. Purustusjaama põhilised ...
 • Paralleel- ja karusselllüpsiplatside jõudlus 

  Kõlli, Hardi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolevas töös uuritakse paralleel- ja karusselllüpsiplatside jõudlust. Töö koostamisel kogutakse andmeid kolmest erinevast farmist. Vaadeldakse kahte paralleel- ja kahte karussellplatsi. Võrreldakse erinevaid lüpsiplatse ...
 • Passiivmaja ja nullenergiamaja kasutusvõimalused Eestis 

  Tamm, Helari (2012)
  Antud töös kirjeldatavate passiiv- ja nullenergiamaja komponente ja energia võimalusi uuriti detailselt, kajastades võrdlusi Eesti kliimaga sobitamises. Ettekujutlust passiivmaja ehitamisest Eesti kliimas näitasid erinevad ...
 • Päikese fotoelektriliste paneelide automaatse positsioneerimise juhtseade 

  Rehtla, Renno (2015)
  Edaspidi nimetuse „fotoelektrilised paneelid“ asemel kasutatakse rahvusvaheliselt tuntud lühendit PV-paneelid. Projekteeritud päikese PV-paneelide positsioneerimise juhtseadmega on võimalik juhtida PVpaneelid vastavalt ...
 • Päikeseelektrijaama kaabelduse kao analüüs 

  Roosik, Margus (2013)
  Antud töö käigus koostati päikeseelektrijaama kaabelduse kadude arvutusmudel. Arvutusmudel koosneb kahest osast: esiteks on arvutused maksimaalse võimsuse ja väljundpinge juures, teiseks on arvutused kahel erineval ...
 • Päikeseelektripaneelid energiavarustuses 

  Mändlo, Matheas (Eesti Maaülikool, 2017)
  Rahvastiku kiire kasvu tõttu seisab ühiskond silmitsi probleemiga - kuidas tagada kõigi elanike energiavajadus. Eelnevatel aastakümnetel on selleks kasutatud fossiilseid maavarasid, milledest energia tootmine võib ammenduda ...
 • Päikeseenergia kasutamine soojuspumba efektiivsuse tõstmiseks 

  Lukin, Erki (2013)
  Soojaveekollektorite poolt toodetakse suvekuudel intensiivse päikeselt tuleneva kiirguse tõttu sooja vett rohkem, kui seda jõutakse ära tarbida. Samuti puudub suvekuudel ka hoonete kütmise vajadus ja seega vältimaks energiast ...
 • Päikeseenergia kasutamine väikeelamu näitel 

  Feldman, Regina (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud töös on uuritavaks objektiks Pärnumaal Suurejõe külas asuv 94-aastane hoone, kus soovitakse kasutata päikeseenergiat. Hoone ja selle asukoha suhtes kaalutakse mitmeid päikeseenergial toimivaid lahendusi ja tulemuste ...
 • Päikeseenergiaga käitatav elektriajam kompostisegistile väikemajapidamises 

  Rjurikov, Vladimir (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käsiajamiga kompostisegistiga on tülikas opereerida. Väikemajapidamistes visatakse toidujäätmed lihtsalt hunnikusse või prügikasti, peamiselt sellepärast, et see ei vaja palju tööd. Turul pakutavad elektrienergial töötavad ...
 • Päikeseküttesüsteemi tööparameetreid mõõtev süsteem mikroarvuti baasil 

  Loog, Raul (Eesti Maaülikool, 2018)
  Eesti Maaülikool omab alates 2008. aastast päikeseküttesüsteemi TiSUN SWS 2,5W/BE200. Mainitud päikeseküttesüsteemi tööparameetreid on mõõdetud alates aastast 2009 kuni praeguseni. Aja möödudes on mitmed kasutatavad ...
 • Päikesepaneeli pööramisseadme mudel 

  Lüpsik, Urmas (2016)
  Töö eesmärgiks oli luua mikrokontrolleri baasil juhitav automaatne päikesejälgimis-süsteemi mudel. Uurimistöö käigus leiti, et sobivaimaks kontrolleriks antud projekti jaoks on Arduino Uno platvorm. Arduino Uno osutus ...
 • Päikesepaneelide erinevate paigaldusviiside eelised ja puudused 

  Kangro, Kunnar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud lõputöös tutvustab autor erinevaid tehnoloogiaid, mille abil muundatakse päikeseenergia elektrienergiaks. Tuuakse välja nendega seotud eelised ja puudused ning antakse ülevaade turu olukorrast. Töö eesmärk on uurida ...
 • Päikesepaneelide paigaldamise võimalikkusest ja tasuvusest Tartu linnas 6 kW nimivõimsusega süsteemi näitel 

  Mändlo, Matheas (2014)
  Ajakirjanduses silma jäänud väited, et päikesepaneelid tasuvad ennast ära 10 aastaga [7] sai ümber lükatud. Töös käsitletud võrguühendusega jaam sai majapidamisele valitud eelneva energiakasutamise järgi. 6kW süsteem ...
 • Päikest järgiva vahasulatusseadme juhtimissüsteemi riistvara valik ning tarkvara 

  Lillemäe, Marten (2015)
  Mesindus on üks põllumajanduse valdkond, millega tegeletakse nii Eestis kui ka mitmetest teistes riikides. Üheks võimaluseks vähestest, kuidas vaha kärgedelt sulatada, on seda kuumutada. Nii on antud bakalaureusetöö ...
 • Päikest järgiva vahasulatusseadme konstruktsiooni valik ja ehitus 

  Mitt, Rando (2015)
  Käesoleva töö eesmärk on päikest järgiva vahasulatusseadme ehitamine ja ehitamiseks kuluvate materjalide valiku tegemine. Automaatne vahasulatusseade ehitati kahe energiakasutuse eriala üliõpilase poolt: bakalaureusetöö ...
 • Pärnu kesklinna keskpinge elektrivõrgu analüüs 

  Virveste, Risto (2013)
  Käesolev magistritöö järeldab, et Pärnu kesklinna piirkonda varustavad elektrienergiaga 10 kV toitefiidrid, millede osad kaablilõigud on vanemad kui 50 aastat. Toitefiidrid on koormatud ja kesklinna piirkonnas liituvad ...
 • Pärsti valla Puiatu küla Farmi alajaama rekonstruktsiooni lähteülesanne 

  Vitsut, Madis (2013)
  Käesoleva bakalaureusetöö tulemusena saadi ülevaade elektriprojekteerimise aluseks olevatest põhilistest nõuetest, standarditest ning põhimõtetest. Tutvuti Farmi alajaama F4 tarbijate elektrivarustuse praeguse lahendusega ...
 • Peedi taluelamu liginullenergiahooneks muutmise võimalused 

  Mölter, Mihkel (2016)
  Käesolev töö on ajendatud praktilisest soovist saada teadma 114 aasta vanuse talumaja energiatõhusus ja selle parendamise võimalustest niivõrd, et see vastaks tänapäevastele liginullenergia normidele, tootes ise lokaalsetest ...
 • Pereelamu energiakasutuse analüüs 

  Elstrok, Allar (2016)
  Euroopa Liit ja Eesti liiguvad jõudsalt energiatõhususe tõstmise ja kasvuhoonegaaside vähendamise suunas. Eestis, asudes jahedas kliimavööndis, kulub suur osa energiast hoonetes sobiliku sisekliima tagamiseks, seega on ...
 • Pereelamu energiakasutuse analüüs 

  Tamm, Henri (2015)
  Kodumajapidamised moodustavad 2010. aasta seisuga kogu maailma energiatarbimisest 27%, mis on märkimisväärne osa. Et vähendada kodumajapidamistes tarbitava energiahulga osakaalu, peaksid pereelamud olema energiasäästlikumad. ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.