Now showing items 312-331 of 560

 • Ohutustegevus- seiklus ja vabaajakeskuses 

  Laur, Andres (2012)
  Seiklusparkide külastamine on muutumas üha populaarsemaks Euroopas sealhulgas ka Eestis. Seikluspark oma populaaruse kasvuga on arvestatav kehaliselt aktiivse aja veetmise võimaluseks. Külastajad, kes tulevad oma vaba aega ...
 • Ojamaa kaevanduse rikastusvabriku energiakasutuse analüüs 

  Birjuk, Jefim (2014)
  Bakalaureusetöö tulemusena on tehtud järgmised järeldused: 1. VKG Kaevandused on uus ja edukas ettevõtte, mis tegeleb põlevkivi kaevandusega Ida-Virumaal. Praegu ettevõtte omandis on ainult Ojamaa Kaevandus. Kaevanduse ...
 • On Using Mathcad Software for Modelling, Visualization and Simulation in Mechanics 

  Aan, Aare (2015)
  Learning and research are becoming increasingly more computerbased, which is supported by both the development of computing technology and better results in studying, teaching and research into engineering problems. ...
 • Optimeeritud klapisüsteemi projekt pneumaatilise ajamiga mootorile projekti "Pneumobiil 2018" raames 

  Türk, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2018)
  MTÜ Tehnikaüliõpialste Seltsi projekti „Pneumobiil 2018“ projekteeritava suruõhusõiduki Technics 4 mootori efektiivsuse ning jõudluse tõstmist piiravateks teguriteks on madal maksimaalne vooluhulk läbi klapi ning suur ...
 • Õmblusettevõtte töökeskkonna parameetrite hindamine 

  Tiimann, Tairi (2016)
  Uurimistöö eesmärgiks oli mõõta ettevõtte köökeskkonna parameetreid, hinnata nende vastavust piirnormidele ning analüüsida ettevõtte töötajate hinnanguid töökeskkonnale ja tervisele. Uurimistöös püstitati hüpotees: töötaja ...
 • Õppevahend pöördlaua kasutamisest CNC-töötlemiskeskuses 

  Kukk, Alari (Eesti Maaülikool, 2019)
  EMÜ TI õppekavades pakutava õppe sisu peab olema tehnoloogiliselt võimalikult mitmekülgne. Senini puudub Tehnikainstituudi õppetöös 3+1 töötluse pöördlaua osa. Päevakorda kerkis vajadus ja võimalus koostada õppevahend, ...
 • Õuna RLE alajaamapiirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon 

  Kajander, Vitali (2013)
  Pinge probleeme esineb üle Eesti. Põhjuseid võib olla mitu, näiteks asub tarbija alajaamast väga kaugel, kaabelliin on amortiseerunud, tarbijaid on lisandunud või on tatrbimine liinil ebaühtlase koormusega. Sellest ...
 • Paekivikillustiku tehase seadmed 

  Prommik, Kaarel (2012)
  Antud magistritöö eesmärk oli projekteerida paekivikillustiku tehase seadmed: sõelumis- ja purustusjaam. Sõelumisjaam koosnes kaldsõelast, raamist, vibraatorist, jaoturist, platvormidest ja koludest. Purustusjaama põhilised ...
 • Paralleel- ja karusselllüpsiplatside jõudlus 

  Kõlli, Hardi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolevas töös uuritakse paralleel- ja karusselllüpsiplatside jõudlust. Töö koostamisel kogutakse andmeid kolmest erinevast farmist. Vaadeldakse kahte paralleel- ja kahte karussellplatsi. Võrreldakse erinevaid lüpsiplatse ...
 • Passiivmaja ja nullenergiamaja kasutusvõimalused Eestis 

  Tamm, Helari (2012)
  Antud töös kirjeldatavate passiiv- ja nullenergiamaja komponente ja energia võimalusi uuriti detailselt, kajastades võrdlusi Eesti kliimaga sobitamises. Ettekujutlust passiivmaja ehitamisest Eesti kliimas näitasid erinevad ...
 • Päikese fotoelektriliste paneelide automaatse positsioneerimise juhtseade 

  Rehtla, Renno (2015)
  Edaspidi nimetuse „fotoelektrilised paneelid“ asemel kasutatakse rahvusvaheliselt tuntud lühendit PV-paneelid. Projekteeritud päikese PV-paneelide positsioneerimise juhtseadmega on võimalik juhtida PVpaneelid vastavalt ...
 • Päikeseelektrijaama kaabelduse kao analüüs 

  Roosik, Margus (2013)
  Antud töö käigus koostati päikeseelektrijaama kaabelduse kadude arvutusmudel. Arvutusmudel koosneb kahest osast: esiteks on arvutused maksimaalse võimsuse ja väljundpinge juures, teiseks on arvutused kahel erineval ...
 • Päikeseelektripaneelid energiavarustuses 

  Mändlo, Matheas (Eesti Maaülikool, 2017)
  Rahvastiku kiire kasvu tõttu seisab ühiskond silmitsi probleemiga - kuidas tagada kõigi elanike energiavajadus. Eelnevatel aastakümnetel on selleks kasutatud fossiilseid maavarasid, milledest energia tootmine võib ammenduda ...
 • Päikeseenergia kasutamine soojuspumba efektiivsuse tõstmiseks 

  Lukin, Erki (2013)
  Soojaveekollektorite poolt toodetakse suvekuudel intensiivse päikeselt tuleneva kiirguse tõttu sooja vett rohkem, kui seda jõutakse ära tarbida. Samuti puudub suvekuudel ka hoonete kütmise vajadus ja seega vältimaks energiast ...
 • Päikeseenergia kasutamine väikeelamu näitel 

  Feldman, Regina (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud töös on uuritavaks objektiks Pärnumaal Suurejõe külas asuv 94-aastane hoone, kus soovitakse kasutata päikeseenergiat. Hoone ja selle asukoha suhtes kaalutakse mitmeid päikeseenergial toimivaid lahendusi ja tulemuste ...
 • Päikeseenergiaga käitatav elektriajam kompostisegistile väikemajapidamises 

  Rjurikov, Vladimir (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käsiajamiga kompostisegistiga on tülikas opereerida. Väikemajapidamistes visatakse toidujäätmed lihtsalt hunnikusse või prügikasti, peamiselt sellepärast, et see ei vaja palju tööd. Turul pakutavad elektrienergial töötavad ...
 • Päikeseküttesüsteemi tööparameetreid mõõtev süsteem mikroarvuti baasil 

  Loog, Raul (Eesti Maaülikool, 2018)
  Eesti Maaülikool omab alates 2008. aastast päikeseküttesüsteemi TiSUN SWS 2,5W/BE200. Mainitud päikeseküttesüsteemi tööparameetreid on mõõdetud alates aastast 2009 kuni praeguseni. Aja möödudes on mitmed kasutatavad ...
 • Päikesepaneeli pööramisseadme mudel 

  Lüpsik, Urmas (2016)
  Töö eesmärgiks oli luua mikrokontrolleri baasil juhitav automaatne päikesejälgimis-süsteemi mudel. Uurimistöö käigus leiti, et sobivaimaks kontrolleriks antud projekti jaoks on Arduino Uno platvorm. Arduino Uno osutus ...
 • Päikesepaneelide erinevate paigaldusviiside eelised ja puudused 

  Kangro, Kunnar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud lõputöös tutvustab autor erinevaid tehnoloogiaid, mille abil muundatakse päikeseenergia elektrienergiaks. Tuuakse välja nendega seotud eelised ja puudused ning antakse ülevaade turu olukorrast. Töö eesmärk on uurida ...
 • Päikesepaneelide paigaldamise võimalikkusest ja tasuvusest Tartu linnas 6 kW nimivõimsusega süsteemi näitel 

  Mändlo, Matheas (2014)
  Ajakirjanduses silma jäänud väited, et päikesepaneelid tasuvad ennast ära 10 aastaga [7] sai ümber lükatud. Töös käsitletud võrguühendusega jaam sai majapidamisele valitud eelneva energiakasutamise järgi. 6kW süsteem ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.