Now showing items 239-258 of 560

 • Laboratoorne sammskreeperseade 

  Sipsakas, Marius (2013)
  Antud töö eesmärgiks sai püstitatud uue laboratoorse töökoha loomine karjandustehnika osakonna laboratooriumis ja kõik sellega kaasnev. Töö põhi ülesanded olid seadme projekteerimine, koostamine, ruumi sisustuse planeerimine ...
 • Laboriergonoomika metodoloogiline käsitlus laboritöötajate füüsilise ja psüühilise töökoormatuse näitel 

  Orro, Merit (2013)
  Uurimistöö alusel võib teha järgmise kokkuvõtte: 1. Puhkeolekus mõõdetud parameetritest erines keskmine lihastoonus 27,9% normist, mis näitab, et uuritavatel esines trapetslihases pingeid. 2. Uurimistööst järeldub, et ...
 • Lahja biometanooli mõju sädesüütega mootori väljundparameetritele 

  Külm, Gustav (2015)
  Antud lõputöö püstitatud ülesannete täitmistel uuriti kõigepealt biokütuste kasutamist sädesüütega mootorites nii ajaloos kui tänapäeval. Täpsemalt uuriti biometanooli kasutamist lisakütusena sädesüütega mootoris. Töö ...
 • Landini Turbolift esilaaduri tööseadiste mehhaniseeritud kiirühendu 

  Hunt, Hendrik (2014)
  Esilaadureid kasutatakse peamiselt põllumajandustraktorite lisaseadmetena. Laadureid valides, on oluline laaduri kasutajasõbralikkus. Talus kasutatakse esilaadurit, mis oma funktsioonilt on võrdne kõigi teiste ...
 • Laotöö töökoormuse planeerimine Cleveron AS näitel 

  Kodres, Rasmus (Eesti Maaülikool, 2019)
  Tootmismahtude suurenemisega, suureneb ka laotöö koormus. Planeerimata töö puhul võib tekkida palju arusaamatusi ja ebaefektiivselt sooritatud töid. Antud bakalaureuse töö eesmärk oli välja uurida kuidas on võimalik ...
 • Lapi talu energiavarustus taastuvatest energiaallikatest 

  Lapimaa, Kert (2014)
  Käesoleva töö teema on Pärnumaal asuva Lapi talu varustamine energiaga taastuvatest energiaallikatest. Teema sai valitud huvist välja selgitada, kuidas saaks varustada reaalselt eksisteerivas talus ühepereelamu energiaga ...
 • Lattniiduki juhtimisseadme eskiisprojekt murutrakorile 

  Teär, Ruttar (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolevas töös uuritakse laiatarbelisele murutraktorile lattniidukit käitava hüdrosüsteemi paigaldatavust. Teema on oluline, sest antud hetkel pole jaekaubanduses saadaval ühtki analoogset seadet murutraktorile. Töö ...
 • Lämmastikplahvatusel põhineva laboratoorse eeltöötlusseadme plahvatussüsteemi konstrueerimine 

  Polis, Vilnis (Eesti Maaülikool, 2018)
  Lignotselluloosse biomassi eeltöötlemiseks pole kujunenud ühtegi universaalset meetodit, mis oleks ökonoomne. Uute eeltöötluse meetodite väljatöötamine omaks suurt tähtsust bioetanooli tootmiskulude alandamisel. Antud ...
 • LED lampide tehniliste näitajate mõõtmine ja võrdlus 

  Saal, Jaanis (Eesti Maaülikool, 2018)
  Tänapäeval kasutatakse valgustuses üha rohkem LED lahendusi. Kuna tootjaid on palju ning nende poolt kaasa antav tehniline info erinev, on uue LED lambi valimine keerulisem kui varasemalt levinud hõõglambi puhul. Töö ...
 • LED valgustitel põhinev valgustussüsteem väikeelamule 

  Aap, Erik (Eesti Maaülikool, 2017)
  LED valgustuse kasutamine on leidnud tee igapäevaellu, asendades klassikalist hõõglampi. Dioodvalgustuse kasutamine pakub mitmekülgseid võimalusi nii siseruumide, kui ka väliskeskkonna valgustamiseks ja hubase meeleolu ...
 • LED-lambi valgusvoo intensiivsuse reguleerimine 

  Born, Rauno (2016)
  Kaasaegsed LED-tehnoloogia lahendused valgustuses pakuvad mitmeid eeliseid nii elektrienergia säästus kui ka kujunduses, kuid sellega kaasnevad ka mitmed komplikatsioonid. Kuigi tehnoloogia on alles arengujärgus võimaldab ...
 • Lehma keha pinnatemperatuuri jaotus 

  Altement, Margus (2014)
  Absoluutse tõena võib väita, et lehmade heaolu ning õige pidamine on toodangu seisukohalt kõigile oluline. Lehmade hea tervis on see, mis tagab meile kõigile oluliste ning erinevate produktide kvaliteedi. Käesoleva töö ...
 • Lehtmaterjalide termilise töötlemise protsessi juhtseade 

  Linde, Heimar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Lehtmaterjalide termilise töötluse korral on tähtis kuumutuseadme täpne reguleerimine protsessi kiireks ja efektiivseks läbiviimiseks. Seni kasutusel olnud lahendused mõõdavad temperatuuri kuumutusahjus, aga mitte ...
 • Li-ion akude mahutavuse mõõtmise kaudsed meetodid 

  Pihlap, Heino (Eesti Maaülikool, 2017)
  Li-ion akude mahutavus väheneb aja jooksul sõltumata sellest, kas nad on olnud kasutuses või mitte. Järelikult on vaja hinnata aku mahutavust ka kasutamata või vähekasutatud seadmetel. Integreeritud akudega seadmetel ...
 • Lignotselluloosse briketi mehaanikalised omadused 

  Kark, Kuldar (2015)
  Käesoleva lõputöö eesmärgiks on uurida erinevate lignotselluloossete päritoludega brikettide mehaanikalisi omadusi. Lisaks taimse koostisega brikettide sobivus erinevatele manipulatsioonidele pressimisel, transportimisel ...
 • Lignotselluloosse toorme lagundamine plahvatusliku rõhumuutuse meetodil 

  Rooni, Vahur (2015)
  Töö eesmärgiks oli uurida lämmastikplahvatuse eeltöötlusmeetodi sobivust linnahaljastuses tekkivate jäätmete töötlemiseks sihiga toota bioetanooli ning analüüsida praktilistele katsetustele toetudes hetkel kütustelaboris ...
 • Lihaste bioelektrilise aktiivsuse normaliseerimine tööriista ergonoomilisuse hindamisel 

  Aia, Sander (Eesti Maaülikool, 2018)
  Magistritöö aluseks on ingliskeelne teadusartikkel, mis on avaldatud rahvusvahelise kolleegiumiga artiklite kogumikus. Magistritöö võtab on teadusartikli laiendatud taustaga eestikeelne versioon. Töö sisaldab ülevaatlikku ...
 • Lihatoodete lõikamismasina projekteerimine 

  Amelin, Georgi (2015)
  Käesoleva töö koostamise käigus selgus, et püstitatud eesmärgi täitmine esialgsetel tingimustel on võimalik. Valminud seade on funktsionaalne – lõikenugade arvu ning nendevahelist kaugust on võimalik vastavalt vajadusele ...
 • Liimainete kasutamine furgoonide ehituses 

  Sild, Raimo (2014)
  Furgoonide ehitus on hetkeseisuga käsitööl põhinev ning ajakulukas töö. Tööprotsesside kiirendamiseks tuleb kasutusele võtta uudseid tehnoloogiaid ja materjale. Käesolevas töös uuriti, kas ja millisel määral on võimalik ...
 • Liimpuidu käsipressi projekt 

  Sulamägi, Siim (2014)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgi tulemusel projekteeriti mehaaniline käsipress, millega on võimalik pressida kuni 1200 mm pikkuseid, 600 mm laiuseid ja 25 mm paksuseid liimpuitkilpe, millest saab valmistada trepiastmeid. ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.