Now showing items 146-165 of 560

 • Gaasiseadme paigaldamine GAZ 21 mootorile 

  Nool, Danno (Eesti Maaülikool, 2019)
  Kütus aina kallineb ja Eesti keskmine autode vanus on umbes 12.a, siis üha enam peavad inimesed mõtlema alternatiivide peale. Teoreetilises osas on kirjeldatud heitgaaside kahjulikkust, LPG mootoreid ning erinevaid LPG ...
 • Haigla taastusravi osakonna töötajate töökeskkond ja skeleti-lihaskonna funktsionaalne seisund 

  Peedosaar, Pirgit (Eesti Maaülikool, 2017)
  Uurimistöö eesmärk. Analüüsida taastusravi osakonna töötajate skeleti-lihaskonna vaevuste levimust ja põhjuseid, üldist terviseseisundit, mõõta töökeskkonna füüsikalisi ohutegureid ja kontrollida nende vastavust piirnormidele ...
 • Hammaslattajamiga halupuu lõhkuri arendus 

  Mänd, Andreas (2016)
  Eesti turul olevad puulõhkurid on enamasti hüdraulilised. Energia kasutuse seisukohalt on hüdrauliline ülekanne efektiivsuselt võrreldes mehaanilise ülekandega kehvem. Lõputöö eesmärgiks on uurida olemasoleva prototüüp ...
 • Helioelekter 

  Koger, Janno (2013)
  1. Bakalaureusetöös selgus, et Päikese mass võrreldes Maaga ligikaudu on 333 tuhat korda raskem. 2. Päikest võib vaadata kui punktikiirgusallikat, mille kiirgavaks energiavooks on 1367 W/m2. 3. Aktinomeetria on meteoroloogia ...
 • Hiiumaa põllumulla füüsikalise seisundi hindamine uudsete indikaatorite abil 

  Laun, Toomas (2015)
  Antud uurimusliku magistritöö eesmärgiks on uudsete indikaatorite abil hinnangu andmine tihenemisele, niiskusele ja struktuursusele, et määrata põllumulla füüsikaline seisund. Töö raames antakse lühike ülevaade erinevatest ...
 • Hinsa alajaama ja selle jaotusvõrgu rekonstruktsioon 

  Tanilsoo, Andres (2014)
  Vastavalt Elektrilevi OÜ poolt tellitud projekteerimisülesandele projekteeriti ja ehitati valmis objekt, mis võimaldab hetkel parema pingekvaliteedi tagamist 23 kliendil kogu energia tarbimisega ca. 40,5 MW·h aasta ...
 • Hoone sisekliimast sõltuvad soojusparameetrid 

  Heinsoo, Joel (2013)
  Antud lõputöös selgub, et soojuslik sisekliima on tihedas seoses hoone energiatõhususega. Inimese mugavustunde tagamiseks on välja töötatud vastavad standardid ja määrused, mille järgimine hoiab kokku kulutusi energiatarbele ...
 • Hoone tarbevee soojendamine taastuvenergiaallikatest 

  Rohula, Ivo (2015)
  Käesoleva töö eesmärk oli uurida taastuvate energiaallikate, päikese- ja tuuleenergia kasutust sooja tarbevee soojendamisel. Töös uuriti vajaminevat elektrienergia hulka soojaveeboileri püsivaks toiteks. Töö autor uuris, ...
 • Hoonete valgustuse juhtimise automaatikasüsteemide võrdlus 

  Osis, Anton (2015)
  Käesoleva töö eesmärgiks on põhiliste süsteemide, protokollide ja seadmiste väljaselgitamine, mis töötavad ainult valgustusjuhtimiseks ja selle automatiseerimiseks. Antud süsteemide võrdlus kajastab nende põhiomadusi, ...
 • Ida-Tallinna Keskhaigla Patoloogiakeskuse töökeskkonna riskihinnang ja ergonoomilisuse tase 

  Tamm, Tiia (2014)
  Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada patoloogiakeskuses, sealhulgas lahkamissaalis esinevad ohutegurid, neid hinnata ning määrata töökeskkonna ergonoomilisuse tase. Uurimistöö alusel võib teha järgmise kokkuvõtte: ...
 • Indoor Climate and Animal Keeping Technologies Valuation by Factors of Working Environment of Pigsties 

  Sada, Oliver (Eesti Maaülikool, 2010)
  Uurimistöö eesmärgiks oli sigalate töökeskkonna mitmepara-meetrilise uurimise kaudu täiendada andmeid, mis võimaldavad hinnata ja valida sisekliima, tööajakulu ja töö raskusastme tegurite kaudu otstarbekamaid loomapidamisviise ...
 • Infrapuna-vaakumkuivati soojustehniline mudel 

  Laur, Leo (2016)
  Soojuskuivatamine on oma olemuselt väga energiamahukas tehnoloogiline protsess. Rakendades kõige optimaalsemat kuivatustehnoloogiat lähtudes kuivatatava materjali iseärasustest ja soovitud lõpptoote omadustest saavutatakse ...
 • Instrumentaalmuusiku töökeskkond ja töövõime 

  Välja, Janno (2014)
  Inimesed puutuvad igapäevaselt kokku erinevate heliloojate loominguga, mida esitavad professionaalsed instrumentaalmuusikud. Samas ei pruugi muusika kuulajad mõista orkestrandi töö ja töökeskkonna sisekliima, füsioloogiliste ...
 • Integreeritud energiatehnoloogiate kasutamine hoone kütteks 

  Koort, Kaupo (2012)
  Hoone küttesüsteemide integreerimise aluseks võeti Mooste vallas, Põlvamaal asuv individuaalelamu netopinnaga 189,6 m2. Elamu soojusvajadusteks saadi arvutuste alusel 23,2 MW·h aastas. Konvektorküte võeti aluseks, et luua ...
 • Isejuhtivate sõidukite kasutamise võimalustest Tartu linna ühistranspordis 

  Lopato, Oliver (Eesti Maaülikool, 2017)
  Eesti on loonud soodsad tingimused uute keskkonnasäästlike tehnoloogiate kasutuselevõtuks ühistranspordis. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade ja analüüsida olemasolevat ühistranspordisüsteemi Tartus ning ...
 • Istumisasendite ergonoomika 

  Mohhareva, Svetlana (2013)
  Käesoleva bakalaureusetöö alusel võib teha järgmise kokkuvõtte: 1. Tänapäeval veedavad enamik töötajatest ja õpilastest oma tööpäeva istudes. 2. Arusaamine istumisasendite ergonoomika uurimise vajadusest-, võimaldab ...
 • IX Magistrantide teaduskonverents Inimene ja tehnoloogiad 

  Eesti Maaülikool. Tehnikainstituut (Eesti Maaülikool, 2015)
  Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi IX Magistrantide teaduskonverents 22.04.2015
 • Jaoturlaaduri TZK-30 arendus 

  Olev, Tanel (2014)
  Autor vormistas antud lõputöö selliselt, kus töö esimeses pooles tutvustati laaduri ajalugu ja vajalikkust inimestele. Teises pooles keskenduti probleemile, kuidas muuta objekt tänapäevaste laaduritega sama uuenduslikuks. ...
 • Jaotusvõrgu elektrimontööri töökeskkonna riskianalüüs Empower AS näitel 

  Zimmermann, Guido (2014)
  Käesolevas bakalaureusetöös käsitleti jaotusvõrgu elektrimontööride töökeskkonna ohutegureid, nendest tulenevat riski töötajate tervisele ja heaolule ning võimalusi töökeskkonna meeldivamaks ja ohutumaks muutmiseks. Tööandja ...
 • Jõumuundurite maatriksmati kalibreerimisseade 

  Brutus, Allan (2014)
  2011. aastal soetas Tehnikainstituut endale 2 jõumuundur maatriksmatti Tekscan WalkWay 5400D. Firma poolt, kes antud toodet müüb ei pakkunud esmalt piisavalt palju informatsiooni, et mattide korraliku ja täpse töö jaoks ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.