Now showing items 60-79 of 560

 • The Dependence on the Structure of Machinery and the Locality of Plots on Cereal Farm Work Activities 

  Tamm, Kalvi (Eesti Maaülikool, 2009)
  Põllumees teab, et mida suurem on tootmismaht ehk haritava maa pindala või loomade arv, seda paremini on võimalik oma tootmisvahendeid koormata ja seega vähendada püsikulude osakaalu toodangu omahinnas. Lisaks annab ...
 • Design of Distributed Energetics Solution Based on the Increasing of Direct Consumption of Electricity Generated from Wind and Solar Energy 

  Allik, Alo (Eesti Maaülikool, 2016)
  This doctoral thesis presents six original papers, which are used to demonstrate the design possibilities for increasing the local renewable energy consumption of buildings equipped with renewable energy production ...
 • Diagnostikalabori töökeskkonna ergonoomilisus 

  Soop, Janor (2014)
  Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada riskianalüüsi meetodil SA Pärnu Haigla diagnostikalaboris esinevad ohutegurid, hinnata neid ning määrata laborantide töövõime muutused töövahetuse vältel. Ohutegurite ...
 • Diagnostikaseadme VPR200 rakendus õppe– ja uurimistöös 

  Laurits, Lehar (2016)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli rakendada tänapäevane diagnostikaseade koolis õppevahendina, et välja vahetada vana mõõteseade ja koos sellega luua uued laboratoorse töö juhendid üliõpilastele, mille abil saavutada õpiväljundid. ...
 • Digitaalelektroonika labori arendus 

  Randmaa, Karl (Eesti Maaülikool, 2017)
  Magistritöö eesmärgiks oli dokumenteerida Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi digitaalelektroonika labori toimimine ning selle tööd täiendada. Uurimustöö aktuaalsus seisneb taastuvenergeetika valdkonna arengul ning ...
 • Digitaalne õppematerjal luu- ja lihaskonna ülekoormushaiguste ennetamiseks 

  Avi, Indrek (Eesti Maaülikool, 2019)
  Luu- ja lihaskonna ülekoormushaigused mõjutavad miljoneid Euroopa Liitu kuuluvate riikide töötajaid. Ainuüksi Eestis on need haigestumised peamiseks töötajate ajutise töövõimetuse põhjuseks, mistõttu on pärsitud ettevõtete ...
 • Diiselmootori juhtmooduli seadistamine võimsuslike parameetrite parendamiseks 

  Aasna, Tiit (2016)
  Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on hinnata mootori juhtmooduli seadistamise mõju mootori väljundparameetriltele. Ettevõtted, kes juhtmooduli tarkvara muutmisega tegelevad, lubavad kuni 20% madalamat kütusekulu ning samas ...
 • Diiseltoiteaparatuuri kestvuskatse stend 

  Lääts, Vello (2013)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on projekteerida ja ehitada automatiseeritud katsestend mootori alasüsteemide (toiteaparatuuri) individuaalseks katsetamiseks kestvuskatsetel biokütusega. Stend peab olema projekteeritud ...
 • Diiseltoiteaparatuuride kestuskatsestend 

  Haamer, Christen (Eesti Maaülikool, 2019)
  Antud bakalaureusetöös käsitletakse diiseltoiteaparatuuride kestuskatsestendi projekteerimist ja kontrueerimist. Teemat on eelnevalt uurinud Keio Küüt oma bakalaureuse- ning magistritöös. Diiseltoiteaparatuuride kestuskatsetused ...
 • Diislikütuse kvaliteedi analüüs 

  Vassila, Sten (2016)
  Töö eesmärgiks on hinnata jaemüügis olevate diislikütuste kvaliteediomaduste vastavust standardile. Antud lõputöös uuriti Eesti tanklates müüdavate kütuste standardseid parameetreid ning nende vastavust kehtestatud ...
 • Diislikütuse kvaliteediomadused ja nende mõju mootori väljundparameetritele 

  Rossner, Argo (2012)
  Uurimistöö läbiviimisel saadud labori- ja mootorikatsete tulemused võimaldavad hinnata diislikütuste kvaliteeti ning nende mõju mootori väljundparameetritele. Läbiviidud laborikatsetest selgus, et viiest uuritud ...
 • Diislikütuse kvaliteeti iseloomustavad parameetrid 

  Järvpõld, Juhan (2015)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli uurida kolme Eestis jaemüügis oleva diislikütuse standardseid ja mittestandardseid parameetreid ning leida kütuse ja mootori katselaboris tehtud katsetuste abil nende mõju mootori ...
 • Diislikütused Eesti Vabariigi turul 

  Niinepuu, Artur (Eesti Maaülikool, 2018)
  Töö eesmärgiks oli analüüsida kahte erinevat diislikütust ning hinnata nende kvaliteediomaduste vastavust Eesti Vabariigi standardile. Lisaks tuua välja kõik Eesti Vabariigis müügil olevad diislikütused nii maismaa kui ...
 • Diislikütuste kvaliteedihindamine 

  Järvpõld, Jaak (2013)
  Antud lõputöö eesmärgi täitmiseni jõuti diislikütuse kvaliteediomaduse analüüsi teel, mille käigus leiti tähtsamad omadused iseloomustamaks diislikütuse kvaliteeti. Leidmaks diislikütuse kvaliteediomaduste mõju mootori ...
 • Eeluuring droonitranspordil põhineva siseposti korraldamisest Eesti Maaülikooli linnakus 

  Kukke, Andre (Eesti Maaülikool, 2017)
  Nüüdisaja inimeste igapäevaelu kulgeb väga kiirel tempol ning tänapäevases tarbimisühiskonnas tõuseb üha enam esile mugavus. Väga populaarseks on muutunud internetikaubandus, kus kauba tarne toimub kulleri või pakiautomaadi ...
 • Eeriku alajaama piirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon 

  Prüüs, Evelin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolev bakalaureusetöö on koostatud teemal „Eeriku alajaama piirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon“. Antud töö eesmärk oli koostada rikete vähendamise projektlahendus, millega analüüsitakse ja antakse ülevaade ...
 • Eesti ametiasutuste sõidukite arvestusmeetodid ja nende rakendamine 

  Vool, Alvar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Meedias, auditites ja aruannetes on viidatud, et Eesti avaliku sektori asutustel tuleks parandada sõidukite üle arvestusepidamist, ning lisaks on viidatud kulude kokkuhoiule. Üheks võimaluseks eelnevalt viidatud tegevusi ...
 • Eesti elektrisüsteemi ümbersünkroniseerimise võimalikud riskid 

  Valgemäe, Edi (Eesti Maaülikool, 2019)
  Antud magistritöö eesmärgiks oli analüüsida Eesti elektrisüsteemile avalduvaid riske olles ühendatuks Venemaa ühendatud sünkroonalaga ning riske, mis võivad avalduda Eesti elektrisüsteemi sünkroniseerimisel Mandri – ...
 • Eesti Maaülikooli Mõisamaja soojustehniline analüüs 

  Mõttus, Robin Mooses (Eesti Maaülikool, 2017)
  Praegusel ajal on aktuaalne teema energia säästlikum kasutamine. Eestis moodustab kogu energiabilansist suure osa soojusenergia, mis kulub hoonete ja tarbevee kütmiseks. Soojusenergia kulude vähendamiseks tuleb esmalt ...
 • Eesti Maaülikooli spordihoone energiakasutuse uuring 

  Jaago, Helen (2014)
  Antud magistritöö eesmärk on uurida Eesti Maaülikooli spordihoone energiatarbimist ja analüüsida. Selle tulemusel on võimalik anda ülevaade ehitise energiaefektiivsuse kohta ja pakkuda välja soovitusi ja lahendusi ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.