Now showing items 1-20 of 560

 • Sõnnikuhoidlate ehitamine 

  Leola, Arvo; Leola, Taavi; Luts, Vello; Luts, Vello (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2006)
  Käesolev trükis on valminud EV Põllumajandusministeeriumi tellimisel. “Sõnnikuhoidlate ehitamise” trükis on mõeldud kasutamiseks abivahendina sõnnikuhoidlate planeerimisel ja ehitamisel põllumajandusettevõtjate, konsulentide, ...
 • Computer-aided Optimization of Pig Farming Technologies and Machinery Use 

  Vettik, Raivo (Eesti Maaülikool, 2007)
  Väitekirja kirjanduse analüüsi osas on kirjeldatud seakasvatustehnoloogiaid, seakasvatusega kaasnevaid keskonnakaitse nõudeid, “parimat võimalikku tehnikat” (PVT) seakasvatuses ning on esitatud ülevaade seakasvatuses ...
 • Tehnika ja tehnoloogia tulevikusuunad : magistrantide teaduslike tööde kogumik : ergonoomika eriala 

  Eesti Maaülikool. Tehnikainstituut (Eesti Maaülikool, 2007)
  Kogumik sisaldab EMÜ Tehnikainstituudi magistrantide 2007. aasta [I] teaduskonverentsil ettekantud teadustöid.
 • The Dependence on the Structure of Machinery and the Locality of Plots on Cereal Farm Work Activities 

  Tamm, Kalvi (Eesti Maaülikool, 2009)
  Põllumees teab, et mida suurem on tootmismaht ehk haritava maa pindala või loomade arv, seda paremini on võimalik oma tootmisvahendeid koormata ja seega vähendada püsikulude osakaalu toodangu omahinnas. Lisaks annab ...
 • Indoor Climate and Animal Keeping Technologies Valuation by Factors of Working Environment of Pigsties 

  Sada, Oliver (Eesti Maaülikool, 2010)
  Uurimistöö eesmärgiks oli sigalate töökeskkonna mitmepara-meetrilise uurimise kaudu täiendada andmeid, mis võimaldavad hinnata ja valida sisekliima, tööajakulu ja töö raskusastme tegurite kaudu otstarbekamaid loomapidamisviise ...
 • Compatibility of Energy Consumption with the Capacity of Wind Generators 

  Põder, Vahur (Eesti Maaülikool, 2011)
  Taastuvenergia osatahtsus Eestis peab erinevate arengukavade alusel kasvama. Erinevatest taastuvenergia liikidest on koige kiiremini kasvanud tuule osatahtsus ja toodetud energia hulk. Tuulegeneraatorite valjundvoimsus ...
 • Ohutustegevus- seiklus ja vabaajakeskuses 

  Laur, Andres (2012)
  Seiklusparkide külastamine on muutumas üha populaarsemaks Euroopas sealhulgas ka Eestis. Seikluspark oma populaaruse kasvuga on arvestatav kehaliselt aktiivse aja veetmise võimaluseks. Külastajad, kes tulevad oma vaba aega ...
 • Tulekindlate toodete otstarve ja nende võrdlev analüüs 

  Korotkov, Aleksandr (2012)
  1. Tehes antud diplomitööd selgus, et tänapäeva maailmas tulekindlus on suureks probleemiks, kuna nii ehitised kui ka ehitiste konstruktsioonid, materjalid, millest on tehtud need ehitised, ventilatsioon, nendes ehitistes ...
 • Annikoru Seemnekeskuse teraviljakuivati energiakasutus 

  Isup, Taavi (2012)
  Kokkuvõtvalt võib öelda, et eesmärgid, mis said uurimustöös püstitatud: teraviljakuivati ja selle töö erinevate parameetritega tutvumine, on suuremas osas täidetud. Täiendavat tähelepanu väärib sissejuhatuses pakutud ...
 • Teraviljakuivatite energiakasutus ja kuivatusprotsessi kontrollmõõtmiste metoodika 

  Liiva, Allan (2012)
  Töö eesmärgiks oli mõõta teraviljakuivatite tööd iseloomustavad parameetrid, arvutada energiakulu kuivati erinevates osades ning modelleerida võimalikult ökonoomne kuivatusrežiim. Teraviljakuivati energeetiliste kadude ...
 • 6-24 kv maakaabli installatsioon ja vead 

  Selgis, Eiko (2012)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli käsitleda Eesti keskpingevõrgu 6-24 kV maakaablite hetke olukorda, nende paigaldamist vastavalt kehtivatele nõuetele ja võrrelda seda tegeliku teostusega. Tuua välja vead, mida esineb ...
 • Töökeskkond loomsete kõrvalsaaduste käitlemisettevõttes 

  Kond, Kaido (2012)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli anda soovitusi turvalisema ja ergonoomilisema töökeskkonna kujundamiseks Atria Eesti AS II ja III kategooria loomseid kõrvalsaadusi töötlevas ettevõttes. Selle eesmärgi saavutamiseks on ...
 • Soojuspumba kasutamine koos tuulegeneraatoriga energiavarustuses 

  Koger, Margus (2012)
  Käesolevas bakalaureusetöös analüüsiti, kas õhk-õhksoojuspumpa Fuji Electric POLARIS RSB09LDC oleks võimalik toita tuulegeneraatorist saadava elektrienergiaga. Selleks koguti andmeid antud soojupumba töö analüüsimiseks ...
 • Elektrienergia tootmise ja ülekandmise väliskulude hindamise metoodika alused 

  Tuksam, Jaak (2012)
  Väliskulude hinnang uurib keskkonnaseisukohalisi ja sotsiaal- ehk ühiskonnapoliitilisi huve ja arvestab nendega seoses tekkivaid kaudseid, kuid mitte arvestamatuid kulusid. Kulude kokkuarvestamine, arvestades erinevaid ...
 • Ettevõtte traktoripargi keskmiste korrashoiukulude sõltuvus aastast 

  Khokkonen, Artur (2012)
  Antud uurimustöö andis ülevaate kahest tegutsevast põllumajandusettevõtte traktoripargist, traktoripargi suurusest, koosseisust ning kulutustest kogu traktoripargi tööshoidmiseks. Uurimustöö käigus koguti palju materjale ...
 • Marga 10/0,4 kV alajaama pingeprobleemi lahendus 

  Siil, Janno (2012)
  Töö eesmärk oli vastavalt lähteülesandele lahendada pingeprobleemid Marga 10/0,4 kV alajaama fiidritel F-2 ja F-3. Marga 10/0,4kV alajaama fiider F-2 liinilõpus asuvate Saaretare ja Soosaare kinnistute liitujate lühisvool ...
 • Energiasäästlik pereelamu 

  Mäe, Janek (2012)
  Autor vormistas antud lõputöö teema kahes osas, kus põhiline probleemile keskendumine töö teises osas nõuab arusaamist esimeses osas välja toodud põhimõtete ja standarditega kokkupuutumise näol. Esimeses osas on esitatud ...
 • Bioetanoolkütuste mõju kolbmootori heitgaaside koostisele 

  Saar, Erki (2012)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli hinnata heitgaasides esinevaid muutusi erineva etanooli kontsentratsiooniga bioetanooli kasutamisel sisepõlemismootori kütusena. Hinnati heitgaasides sisalduvate ainete osakaalu ...
 • Tuuleenergeetika kasutamise võimalused Puhja alevi kütteks 

  Sonn, Priit (2012)
  Käesolev bakalaureusetöö koostati uurimaks tuuleenergeetika kasutamise võimalusi Puhja alevi kütmiseks. Töö põhiideeks on näidata, et mandri – Eesti tingimustes on tuule tugevamad puhangud piisava tugevuse ja kestusega ...
 • Tootmise planeerimise arendamine OÜ Tarmeteci näitel 

  Ševtšuk, Artur (2012)
  Töös uuriti OÜ Tarmeteci tootmise planeerimise arendamise võimalusi ja potensiaalset kasu konkrentsivõime suurenemise näol ettevõtte ressursside planeerimise tarkvara Microsoft Navision Axapta 3.0 kasutamise ulatuse ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.