Viimati lisatud

 • XII magistrantide teaduskonverents „Inimene ja tehnoloogiad“ 19. aprill 2018 : artiklite kogumik 

  Eesti Maaülikool. Tehnikainstituut (Eesti Maaülikool, 2018)
 • Ruumi tehisvalgustuse mõju tööviljakusele 

  Sirge, Triinu; Merisalu, Eda; Raimla, Riin; Reinvee, Märt; Teras, Evelin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Nüüdisajal veedab töötaja suurema osa oma ärkveloleku ajast tööl. Sellepärast on oluline suuremat tähelepanu pöörata töötingimustele, et töötaja tervis ei saaks kahjustatud ja tema töövõime näitajad püsiks võimalikult ...
 • AS Scanola Baltic valmistoodangu lao küttesüsteemi uuendamine 

  Helstein, Kaari (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva bakalauereusetöö teema valiti lähtudes AS Scanola Baltic rapsiõli tehase vajadusest. Eesmärk on arvutada ladudes soojusbilanss ja leida uus lahendus lao kütmiseks. Esmalt antakse väike ülevaade ettevõttest ja ...
 • LED lampide tehniliste näitajate mõõtmine ja võrdlus 

  Saal, Jaanis (Eesti Maaülikool, 2018)
  Tänapäeval kasutatakse valgustuses üha rohkem LED lahendusi. Kuna tootjaid on palju ning nende poolt kaasa antav tehniline info erinev, on uue LED lambi valimine keerulisem kui varasemalt levinud hõõglambi puhul. Töö ...
 • Talu Energiavarustus PV paneelidega 

  Pärnik, Piret (Eesti Maaülikool, 2018)
  Bakalaureusetöös on uuritud päikeseelektrijaama, mis on paigaldatud Uus-Kõngi talu maadele 2014. aastal. Päikeseelektrijaama toodetud elektrienergiat kasutab talu nii oma majapidamise tarbeks kui ka võrku müümiseks. ...
 • Mõnuvere alajaama võrgupiirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon 

  Põldsam, Karl Martin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Mõnuvere alajaama fiider 1 ja fiider 3 tarbijatel on probleemid liialt suure pingekaoga ning liialt väikese lühisvooluga. Käesoleva töö eesmärgiks on kirjeldatud probleemide lahendamine Mõnuvere alajaama rekonstruktsiooni ...
 • Kallurhaagise projekt 

  Pihlo, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud magistritöö käigus projekteeriti ja konstrueeriti Powersteel OÜ tarbeks kallurhaagis, mis on mõeldud esimeseks selletaoliseks haagiseks ettevõtte tootesarjas. Töö tervikuna on jaotatud kuueks peatükiks, kus esimeses ...
 • Mobiilne teekatte seisundi määramise seade 

  Kört, Vidrik (Eesti Maaülikool, 2018)
  Üks suurimaid mõjutajaid liiklusõnnetuste tekkimisel on ilm. Selleks, et ennetavalt avastada ebasoodsaid ilmastikutingimusi ning liiklusõnnetusi vältida, tuleks anda autojuhtidele võimalus ohtlike tingimuste soodsaks ...
 • Eesti ametiasutuste sõidukite arvestusmeetodid ja nende rakendamine 

  Vool, Alvar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Meedias, auditites ja aruannetes on viidatud, et Eesti avaliku sektori asutustel tuleks parandada sõidukite üle arvestusepidamist, ning lisaks on viidatud kulude kokkuhoiule. Üheks võimaluseks eelnevalt viidatud tegevusi ...
 • Päikesepaneelide erinevate paigaldusviiside eelised ja puudused 

  Kangro, Kunnar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud lõputöös tutvustab autor erinevaid tehnoloogiaid, mille abil muundatakse päikeseenergia elektrienergiaks. Tuuakse välja nendega seotud eelised ja puudused ning antakse ülevaade turu olukorrast. Töö eesmärk on uurida ...
 • Välistrenažööride arendus 

  Mänd, Andreas (Eesti Maaülikool, 2018)
  Välistrenažööride kasutamine on muutunud üha populaarsemaks. Turul pakutavad trenažööride funktsionaalsed omadused on kehvad, kuna treeningu koorms on liialt väike ja seadmed on liialt kallid. Sellest tulenevalt projekteeriti ...
 • Elektersõidukite akude taaskasutamine hoonete energiavarustuses 

  Petrov, Anri (Eesti Maaülikool, 2018)
  Elektersõidukite levik on aastate jooksul kasvanud ja esimeste elektriautode akude eluiga hakkab lõppema, mistõttu tuleb leida akudele kasutusaja lõppemisel teine lahendus peale ümbertöötlemise. Akude eluea lõppedes ...
 • Kassapidaja selja funktsionaalne seisund ja terviseriskid 

  Kallion, Kristiina (Eesti Maaülikool, 2018)
  Inimest ümbritseval töökeskkonnal on tihti peale suurem mõju tema tervislikule seisundile, kui seda tunnetatakse. Pikka aega istuvas asendis töötamist nimetatakse sundasendiks. On selge, et sundasendis olemine pikka aega ...
 • Neljanda vahutootmisliini rekonstrueerimine 

  Ilumäe, Veiko (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva magistritöö eesmärk oli parandada aerosoolvahtude tootmisliini suutlikkust ja tootlikkust. Töös muudeti ümber tootmisliini layout ja lisatakse juurde vajalikke seadmeid. Täiendavalt keskendus autor Jaapani ...
 • Turismitalu energiakasutuse analüüs 

  Kärmas, Matti (Eesti Maaülikool, 2018)
  Euroopa Liit koos Eestiga liiguvad jõudsalt energiatõhususe tõstmise ja kasvuhoonegaaside vähendamise suuna, et tagada hea ja säästlik keskkond meile kõigile. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on analüüsida võimalusi ...
 • Temperatuuriregulaator lignotselluloosse biomassi eeltöötlussüsteemile 

  Keisk, Mihkel (Eesti Maaülikool, 2018)
  Keerulisemates juhtimisprotsessides, kus esineb mõõteväärtuse hilistumist, kasutatakse süsteemide juhtimiseks alluvkontuuriga regulaatorit. Hilistumine võib olla põhjustatud näiteks soojustakistusest vedeliku kuumutamisel. ...
 • Lämmastikplahvatusel põhineva laboratoorse eeltöötlusseadme plahvatussüsteemi konstrueerimine 

  Polis, Vilnis (Eesti Maaülikool, 2018)
  Lignotselluloosse biomassi eeltöötlemiseks pole kujunenud ühtegi universaalset meetodit, mis oleks ökonoomne. Uute eeltöötluse meetodite väljatöötamine omaks suurt tähtsust bioetanooli tootmiskulude alandamisel. Antud ...
 • Elektriautode mõju Eesti elektrienergia tarbimisele 

  Kolina, Karl Hendrik (Eesti Maaülikool, 2018)
  Järjest enam lisandub kasutusse seadmeid ja süsteeme, mis vajavad töötamiseks elektrienergiat, sisepõlemismootoritega autode alternatiiviks valitakse elektriautosid, mille elektritarve on aga küllalt suur. Sellest ...
 • Elektrilevi OÜ 0,4 kV voolutrafodega mõõtesüsteemid, kontroll ja selle vajalikkus 

  Hunt, Madis (Eesti Maaülikool, 2018)
  Elektrilevi OÜ on oma süsteemis kasutanud juba pikka aega bilansi mõõtesüsteeme. Dokumente selle tööliigi teostamiseks on paigaldise omanikul väga palju. Nende erinevate dokumentide vahel on väga keeruline algajal ...
 • Tahavaatepeeglite puhastuse süsteem veokile 

  Laanemets, Rainis (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on luua veokile (eelkõige kaugsõiduautodele) tahavaatepeegli puhastuse ja kuivatamise süsteemi prototüüp. Töö käigus uuriti sarnaseid olemasolevaid lahendusi ja neile taotletud patente. ...

Vaata veel


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.