Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Poollooduslike koosluste hooldajate hoiakud ning hooldust mõjutavad tegurid Võru maakonna näitel 

  Kalda, Janne (Eesti Maaülikool, 2017)
  Magistritöös antakse ülevaade poollooduslikest kooslustest ja nende levikust Võru maakonnas, nende taastamisest ja hooldamisest ning sellega kaasnevatest probleemidest. Poollooduslikud kooslused on looduskaitse all olevad ...
 • Poollooduslikud kavandid 

  Metsaru, Eelar (Eesti Maaülikool, 2017)
  Inimese side loodusega on väga oluline, kuid kaasaegses linnas kipub seos loodusliku keskkonnaga ununema. Sellest tulenevalt on töö eesmärgiks luua mõnus õues olemise koht nii Hiinalinna kohalikele elanikele kui ka Tartu ...
 • Terroir mõju haiguste levikule ja saagi kvaliteedile viinapuu (Vitis) istandikes 

  Kaints, Kerstin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Viinapuu on Eesti puuviljaistandikes uus kultuur ja ei ole veel teada, missugused sordid on sobivad ning missugused kahjustajad võivad saada probleemideks. On teada, et veinimarjade tootmist mõjutavad paljud erinevad ...
 • Post-soviet, post-mining and post-agriculture landscape wind parks in Estonia: Displaying regional pride and being possible touristic attraction 

  Nerep, Merlin (Eesti Maaülikool, 2017)
  The aim of the thesis is to find out if people have seen or lived nearby wind turbines. Also, how they spend their free time in their area and do they like the landscape in their region. Aim is to find out if people are ...
 • Puhkus Hiinalinnas 

  Laks, Kadi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Töö teemaks on Tartus asuv Hiinalinn. Piirkonnas on palju lahendamist vajavaid probleeme nagu näiteks keskkonnareostus ja tühjalt seisvad maa alad.Töö eesmärgiks on leida uued funktsioonid Hiinalinnas kasutult seisvale ...
 • Linnaraba 

  Hindre, Mari-Liis (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva töö ideelahenduse kontseptsiooniks on Jaamamõisa linnaosas asuva ala linnaruumile avamine olemasolevat identiteeti maksimaalselt säilitades. Eesmärk oli luua kujundus, mis tooks antud kohale paremat mainet, ...
 • Eesti vaatetornid, nende seisund ning potentsiaalsed uute vaatetornide asukohad 

  Jõks, Kristiina (Eesti Maaülikool, 2017)
  Eestis on linnuvaatlusturism on üha populaarsem turismiharu ning vaatetornide olukord on väga oluline osa sellest. Seetõttu on vaja vaatetornide asukohtadest ning seisundist täpset ülevaadet. Töö üldeesmärgiks on hinnata ...
 • Naeri-hiilamardika (Brassicogethes aeneus) talvitunud ja uue põlvkonna arvukuse erinevused ja nende toidutaimede eelistused 

  Arras, Gerda (Eesti Maaülikool, 2017)
  Naeri-hiilamardikas (Brassicogethes aeneus) on üks arvukamaid ja olulisemaid rapsi kahjureid nii Euroopas kui ka Eestis, kellel on kujunenud välja resistentsus insektitsiidide suhtes enamikes Euroopa riikides, sh Eestis. ...
 • Varjeturism Eestis: võimalused ja potentsiaal 

  Sepp, Kalev (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolevas bakalaureusetöös soovib autor välja selgitada, kas varjeturismiga tegelemine on Eesti mastaabis jätkusuutlik ja tasuv. Teemast tulenevalt on uurimisküsimusteks „Kas varjeturismiga tegelemine on Eesti mastaabis ...
 • Jõel 

  Asur, Helen (Eesti Maaülikool, 2017)
  Töö eesmärgiks on välja pakkuda lahendus Emajõe kaldal asuvatele aladele. Arvestades olemasolevat olukorda ning sidudes alad ühte kontseptsiooni alusel ning pak¬kudes välja lahenduse, mis ei lõhuks olemasolevat paiga¬vaimu ...
 • Väärtuslike maastike käsitlused Pärnumaa omavalitsuste üldplaneeringutes ja koostatavas maakonnaplaneeringus 

  Aal, Madis (Eesti Maaülikool, 2017)
  Maastik on inimese poolt tajutav ala, mille ilme määrab looduse ja inimtegevuse vastastikune mõju. Maastikul võib olla kultuurilis-ajalooline, esteetiline, looduslik, identiteedi või puhkemajanduslik väärtus. Väärtuslike ...
 • Eestis pesitsevate sookurgede (Grus grus) rändemustrid 

  Maivel, Helian (Eesti Maaülikool, 2017)
  Sookurg (Grus grus) on laialdaselt levinud linnuliik Euraasia parasvöötmes. Tegemist on rändlinnuga ning tema geograafiline paiknemine levilas sõltub aastaajast. Eestis on sookurg üldlevinud, kuid väikesearvuline ning ...
 • Karavaniturism Eestis 

  Laul, Merili (Eesti Maaülikool, 2017)
  Teema on valitud autori töökogemuse tõttu turismivaldkonnas. Karavaniturismi ja karavanituriste on Eestis seni vähe uuritud ja kirjalikult kajastatud. Töö eesmärgiks on anda ülevaade karavaniturismist kui ühest olulisest ...
 • Läbimurre 

  Kreegimäe, Käthliin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolev bakalaureusetöö on seotud maa ala kujundamisega, mis hetkeolukorras olevana tekitab linnlaste seas vastuolulisi emotsioone. Kuna ala on hetkel välja arendamata, siis antud töö raames pakutakse välja lahendusi, ...
 • Emajõe ökosüsteemiteenused 

  Siidra, Geidi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Emajõel ei ole varasemalt uuritud jõe ökosüsteemiteenuste pakkumisi. Bakalaureuse töö eesmärgiks oli välja selgitada milliseid ökosüsteemiteenuseid Emajõgi pakub. Töös kasutatud maatriksit kasutati Emajõe ökosüsteemiteenuste ...
 • Inspirational leaders and place-shaping practices for sustainability: A case study of Obinitsa 

  Laur, Teele (Eesti Maaülikool, 2017)
  In Estonia the flow of people is mainly to the urban areas and away from the rural areas so the countryside is emptier than before. Although the State claims that they are offering different options to help retain people ...
 • Taimede osoonitundlikkuse sõltuvus näärmekarvade morfoloogiast ja tihedusest 

  Grosberg, Mirjam (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida taimede osoonitundlikkuse sõltuvust näärmekarvade morfoloogiast ja tihedusest. Troposfääri osoon on juhtiv fotokeemiline õhusaastaja ning tekitab tähelepanuväärset kahju ...
 • Maal on linn 

  Türkson, Silvia (Eesti Maaülikool, 2017)
  Töö ülesandeks oli vaja linnavalitsusele leida alasid nii avalikuks ruumiks kui ka korterite ja ärihoonete planeerimiseks, mis on tuleviku müügiargument Tartu jaoks. Relejeefi , veekogude ja haljastuse analüüsis tuli ...
 • Pestitsiidide tebukonasooli ja tau-fluvalinaadi mõju mesilasemade arengule 

  Naudi, Sigmar (Eesti Maaülikool, 2017)
  Mesilasperes on kõige tähtsama funktsiooniga mesilasema. Oma munemisvõimega tagab ta mesilaspere jätkusuutlikkuse. Ameerika Ühendriikide uuringu järgi on 3% hukkunud mesilasperedest ilma mesilasemata või on mesilasema ...
 • Harilikust pilliroost (Phragmites australis) käsitsi paberi valmistamine 

  Libe, Epp (Eesti Maaülikool, 2017)
  Pärast paberimasina leiutamist 18. sajandil on paberite masintootmise kõrval käsitsi valmistatava paberi tootmine hääbunud. Siiski on käsitsi paberi valmistamise traditsioon tänapäeval säilinud mitmel pool maailmas ning ...

View more