1.-20. nimetus 1161-st

 • Muldade väliuurimine 

  Astover, Alar (koostaja); Reintam, Endla (koostaja); Leedu, Enn (koostaja); Kõlli, Raimo (koostaja); Eesti Maaülikool. Mullateaduse ja agrokeemia osakond (Eesti Maaülikool, 2013)
  Teadlikkus mulla omadustest, arengust, levikust ning seostest maastiku, taimkatte ja ökosüsteemi aineringetega on jätkusuutliku loodusressursside kasutamise eeldus. Loodusest arusaamiseks, keskkonnahoiu korraldamiseks ja ...
 • Role of historical slash and burn cultivation in the development of cultural landscapes and forest vegetation in south Estonia 

  Tomson, Pille (Eesti Maaülikool, 2018)
  The objective of this PhD thesis was to estimate the effects of historical rotational slash and burn cultivation on the formation of southern Estonian cultural landscapes and forest vegetation. Slash and burn cultivation ...
 • Haljasväetis - mullaviljakuse parandaja 

  Peetsmann, Elen (toimetaja); Talgre, Liina (koostaja); Luik, Anne (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesolevas trükises antakse ülevaade haljasväetiseks sobivatest taimeliikidest ja nende segudest ning kasutusvõimalustest. Trükis on mõeldud mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelevatele põllumajandustootjatele. ...
 • City lighting and dark-time landscape as a service 

  Suomalainen, Simo (Eesti Maaülikool, 2017)
  This Master’s Thesis studies a dark-time landscape and lighting solutions in landscape and cityscape. Nowadays cities are more complex 24-hours systems. Life around the clock emphasizes an importance of designs to create ...
 • Turismi arengut limiteerivad faktorid puhkealal Järvselja, Kiidjärve-Taevaskoja, Saverna ja Pühajärve näitel 

  Nestra-Junolaine, Liina (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva magistritöö teema on aktuaalne ning vajalik, kuna turismist põhjustatud külastuskoormus Eesti puhkealadel on kasvav ning võimalike kahjude ennetamine oluline. Magistritöö eesmärk on välja selgitada turismi ...
 • Põlvamaa matkaradade sobivus liikumispuuetega inimeste jaoks 

  Vatševskih, Niina (Eesti Maaülikool, 2018)
  Tänapäeval puutuvad paljud füüsiliste puuetega inimesed Eestis palju inimesi füüsiliste probleemidega puutuvad kokku liikumisraskustega nii igapäevaelus kui ka puhkusel, ning nende vaba aja veetmise võimalused on ...
 • Reopening 

  Kullik, Harles (Eesti Maaülikool, 2018)
  The concept of given work is to give access to Turu street part of river Emajõgi, which at the moment is restricted because the boiler house is closed. The objective was to create human-friendly and sustainable area while ...
 • Fenoolsete ühendite sisaldus viinapuu (Vitis) saagis sõltuvalt kasvukeskkonnast 

  Tannberg, Reemet (Eesti Maaülikool, 2018)
  Viinapuu hübriidsortide kasvatamine on Eesti kliimas alles uus tootmisala ja seetõttu napib kogemusi tootjatel ja vähe on ka katsetulemusi ning andmeid saagi biokeemilise koostise kohta. Lähtudes eelnevatest uuringutest ...
 • Loodusturismi eriala tudengite loodud praktikabaasi juhtumiuuring "Letsgolahemaa" näitel 

  Nurm, Anett (Eesti Maaülikool, 2018)
  Turismisektori kasvuga on hakatud pöörama üha rohkem tähelepanu praktilise õppe vajalikkusele. Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida praktilise õppe olulisust ja selle mõju tudengiettevõtlikkusele. Töö eesmärgi saavutamiseks ...
 • Kartuli füsioloogia sõltuvalt viljelusviisist 

  Dubolazov, Eleri (Eesti Maaülikool, 2018)
  Rohkem kui 90% taime orgaanilisest ainest moodustub fotosünteesiprotsessis. Taime ressursside kasutamise efektiivsus sõltub füsioloogilisest funktsioneerimisest, mis mõjutab biomassi ja seeläbi ka saaki. Antud töö ...
 • Talinisu kvaliteet ning küpsetusomadused mahe- ja tavaviljeluses 

  Toss, Karel (Eesti Maaülikool, 2018)
  Töö põhineb 2008. a. Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Eerikal asuvale põllule rajatud pikaajalisel katsel. Antud uurimuses on kasutatud 2013.–2015. ning 2017. aastal kogutud andmeid. 2016 aasta ...
 • Elamustransport Lahemaa rahvuspargis: kogukonna ja külastaja ühendamine uudses teenuses 

  Roostalu, Raido (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesolevas bakalaureusetöös uurib autor üht võimalust Lahemaa rahvuspargi digitaliseerimiseks. Teema praktilisest väärtusest tulenevalt on uurimisküsimusteks "Kas sõidujagamisteenus on ühendatav giiditeenusega kaasaaegse ...
 • Evaluation of Landscapes With Environmental Psychological Indicators Based On the Kadrioru Park 

  Arniste, Kristin (Eesti Maaülikool, 2018)
  The thesis given is a discussion on landscape architecture, finding landscape characteristics, assessing landscape characteristics as healing environments for people in the cultural space of Estonia based on the example ...
 • City as a Cell 

  Kravakova, Klara (Eesti Maaülikool, 2018)
  My subject of work is the predominantly residential and considerably incoherent east-facing location of Tartu. Partly allocated due to historical and economical influences. The task of the work was to rehabilitate this ...
 • Sustainable (Nature based) restorative garden and playground design for pediatric health 

  Maghlakelidze, Mariami (Eesti Maaülikool, 2018)
  The design project was created based on the results of the research. Foundings of the researchers become a good inspiration to link the restorative garden and enjoyable atmosphere to them, the restorative garden offers a ...
 • Väetamise mõju suviodra terasaagile ning allakülvatud punase ristiku biomassisaagile 

  Salf, Diana (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud uurimustöö põhineb Eesti Maaülikooli Eerika katsepõllule 2008. aastal rajatud pikaajalisel põldkatsel. Käesolevas uurimustöös kasutatakse 2013–2017. aasta andmeid. Katse külvikorra rotatsioonis on talinisu, hernes, ...
 • Public Space and Outdoor Design Associated with Train Stations 

  Rahimi, Alaleh (Eesti Maaülikool, 2018)
  Every day around the world, there are thousands of people travelling. The most common way to do so is by train. Train lines are like a veins crossing around our planet. If you visit a place for the first time, when you go ...
 • Monofunktsionaalse spordikeskuse ümberkujundamine multifunktsionaalseks ja meeldivaks pargiks 

  Lepa, Triinu (Eesti Maaülikool, 2018)
  Tänapäeval leidub üle Eesti erinevaid virgestusalasid, mis pakuvad nii kohalikele kui ka kaugemalt külastajatele rekreatsioonialasid lõõgastumiseks, aja veetmiseks ja sportimiseks. Aina rohkem on inimesed hakanud eelistama ...
 • Walk in the cemetery 

  Reedi, Kärt (Eesti Maaülikool, 2018)
  Urban cemeteries are extremely interesting, historically influenced beautiful places, that are sometimes left unnoticed. This paper researches how to signify Raadi cemetery’s importance as a tourist destination in Tartu ...
 • Emajõe külastustegevused ja maastikukujunduslik kontekst Tartu linnas 

  Kuljus, Epp (Eesti Maaülikool, 2018)
  Tartu elukeskkonna väärtustamisel on oluliseks aspektiks vee lähedus. Seoses muutustega Eesti majanduselus peale taasiseseisvumist, soikus elu Emajõe kalda- ja veealal. Tänapäeva arenguvektoriks on saamas taas Emajõgi. ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.