1.-20. nimetus 1173-st

 • Rohusööda toiteväärtus 

  Tamm, Uno (Eesti Põllumajandusülikool, 2005)
  Veisekasvatus on Eesti põllumajanduses eelistatud tootmisharu, kus kulutused rohusöötadele määravad suures osas tootmise tulukuse. Rohusöödad, olles veiste põhisöödad, peavad võimaldama veiste söötmise korralduse nii, ...
 • Agronoomia 2006 

  Nurmekivi, Hennu (koostaja); Kask, Eve (toimetaja) (Jõgeva Sordiaretuse Instituut; Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Eesti Maaviljeluse Instituut, 2006)
  Tulemuste publitseerimine on alati olnud teadustöö lahutamatuks osaks. Tänapäeval, mil teadlase töö sisukust ning tulemuslikkust hinnatakse eelkõige rahvusvaheliselt tunnustatud erialaajakirjades avaldatud artiklite ...
 • Geneetiliselt muundatud põllukultuuride, tava- ja mahepõllumajanduse kooseksisteerimise võimalustest 

  Luik, Anne; Vooremäe, Aret (Eesti Maaülikool, 2006)
  Kes või mis on GMO? Geneetiliselt muundatud organism ehk GMO on elusolend (näiteks bakter, taim), kelle pärilikkuse ainet ehk DNA-d on geenitehnoloogilisi võtteid kasutades muudetud. Kui tavapärane sordiaretus tegutseb ...
 • Lutsernikasvatus 

  Tamm, Uno (Eesti Maaülikool, 2006)
  Veiste põhisöödaks olevad rohusöödad võimaldavad liikide ja segude oskuslikul valikul söötmise sellise korralduse, et loomad on terved ja nende toodang tervislik. Kaasajal on rohusöötade kõige olulisemad toiteväärtuse ...
 • Land use and soil management in Estonian agriculture during the transition from the Soviet period to the EU and its current optimisation by the spatial agro-economic decision support system 

  Astover, Alar (Eesti Maaülikool, 2007)
  Eesti põllumajandus ja sellega seonduv maakasutus on viimastel aastakümneteļ agrotehnoloogia arengust, sotsiaalmajanduslikest ja poliitilisrest teguritest tulenevalt läbi teinud mitmeid olulisi muutusi. Pärast Eesti ...
 • Oilseed rape pests and their parasitoids in Estonia 

  Veromann, Eve (Eesti Maaülikool, 2007)
  Raps (Brassica napus L.) on üks tähtsamaid parasvöötmes kasvatatavaid kultuurtaimi. Kuivõrd rapsi kasvupinnad on eriti viimasel aastakümnel ka Eestis kordades suurenenud, on ristõieliste kahjurite arvukuse kasvuks loodud ...
 • The influence of thermal shock and pre-sprouting on formation of yield structure elements in seed potatoes 

  Eremeev, Viacheslav (Eesti Maaülikool, 2007)
  Stabiilse, majanduslikult tasuva kartulisaagi saamiseks on üheks põhikomponendiks terve, bioloogiliselt aktiivne ja suure saagipotentsiaaliga seeme, mis vastavalt kasutusotstarbele ka mahapanekuks ette valmistatakse. ...
 • The role of zooplankton grazing in shallow eutrophic lake ecosystems 

  Agasild, Helen (Eesti Maaülikool, 2007)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida zooplanktoni toitumise mõju füto- ja bakterplanktoni kooslustele erinevas tasakaaluseisundis olevate madalate eutroofsete järvede toiduahelas. Sesoonselt hinnati zooplanktoni toitumise ...
 • Foraging behaviour and physiology of bees: impact of insecticides 

  Karise, Reet (Eesti Maaülikool, 2007)
  Viimasel ajal on nii Euroopa kui ka Ameerika põllumajandusmaastikes täheldatud drastilist tolmeldajate arvukuse langust. Selle eest peetakse vastutavaks ülemaailmset üha enam intensiivistuvat põllumajanduspraktikat. Kõige ...
 • Agronoomia 2007 

  Kadaja, Jüri (vastutav toimetaja); Lõiveke, Heino (toimetaja); Lättemäe, Paul (toimetaja); Tamm, Kalvi (toimetaja) (Eesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Maaülikool; Jõgeva Sordiaretuse Instituut, 2007)
  Kogumik ilmub teaduskonverentsiks Agronoomia 2007
 • Kaun- ja teraviljade segukülvide kasvatamise teoreetilisi ja praktilisi aspekte 

  Lauk, Ruth (Eesti Maaülikool, 2008)
  In Estonia cereals and legumes are grown together for the purpose of gaining grain yield. With mixed crops, it is tried to imitate natural compositions, whose productivity is often higher than that of one single species. ...
 • Sediment Phosphorus Forms and Their Role in Lake Ecosystems 

  Kisand, Anu (Eesti Maaülikool, 2008)
  Fosfor on paljudes veeökosüsteemides primaarproduktsiooni limiteerivaks biogeeniks. Inimtegevuse mõjul on veekogude fosforikoormus oluliselt kasvanud, tuues kaasa järvede kiirenenud eutrofeerumise. Põhjasetteil on oluline ...
 • Yield and Fruit Quality of Some Selected Bramble (Rubus) Species 

  Vool, Ele (Eesti Maaülikool, 2009)
  Eestis on võrreldes 1990. aastate algusega marjakasvatajate arvukus oluliselt vähenenud. EMÜ majandusteadlaste poolt 2007. aastal korraldatud marjakasvatusalases uuringus toodi tootmispindade vähenemise peamiste põhjustena ...
 • Landscape Change, Landscape Perception and The Latvian Countryside 

  Bell, Simon (Eesti Maaülikool, 2009)
  Läti taasiseseisvumine algatas maapiirkondades mitmed olulised põllumajanduse, maaomandi ning sotsiaalsete ja majanduslike muutustega seotud protsessid. Praeguseid protsesse maastikus on oluline tõlgendada pika evolutsiooniahela ...
 • Agronoomia 2009 

  Tamm, Sirje (toimetaja); Schmidt, Reelika (toimetaja) (Jõgeva Sordiaretuse Instituut; Eesti Maaülikool; Eesti Maaviljeluse Instituut, 2009)
  Kogumik ilmub teaduskonverentsiks Agronoomia 2009
 • Mahepõllumajanduse alused 

  Carlsson, Lis-Britt; Ellermäe, Olav; Kuldkepp, Paul; Leming, Ragnar; Luik, Anne; Lund, Vonne; Mikk, Merit; Põldma, Priit; Redman, Mark; Tamm, Uno; Vetemaa, Airi; Viil, Peeter (Põllumajandusministeerium, 2009)
  Mahe- ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel ja kohalikel taastuvatel varudel. MAHEPÕLLUMAJANDUSE PÕHIMÕTE ON TOIMIDA KOOS LOODUSEGA, MITTE TEMA ARVEL. Eduka ...
 • Ecotoxicological evaluation of synthetic nanoparticles and particulate environmental samples 

  Heinlaan, Margit (Eesti Maaülikool, 2010)
  Viimasel kümnendil on nanotehnoloogia võidukäik teadlaste huviorbiiti toonud täiesti uuetüübilised osakesed - sünteetilised nanoosakesed. Nanosuurus (1-100 nm) annab osakestele erilised omadused võrreldes nende mikrosuuruses ...
 • Thermo- and hygroreception in ground beetles (Coleoptera: Carabidae) 

  Must, Anne (Eesti Maaülikool, 2010)
  Jooksiklaste suure tähtsuse tõttu toitumisahelates ja keskkonnasõbralikus kahjuritõrjes on nende kasulike putukate ökoloogilised nõudlused suurt tähelepanu pälvinud, samas jooksiklaste elupaiga valiku aluseks olevaid ...
 • Phenotypic and genotypic characterisation of potato late blight pathogen Phytophthora infestans in Estonian populations 

  Runno-Paurson, Eve (Eesti Maaülikool, 2010)
  Kartuli-lehemädanik, mida põhjustab patogeen Phytophthora infestans, on üks kõige enam kahju tekitav kartulihaigus juba üle pooleteise sajandi nii Eestis kui mujal Euroopas. Soodsates kasvu- ja arengutingimustes võib ...
 • Leaf rust (Melampsora) on willow: ecological and plant response studies 

  Toome, Merje (Eesti Maaülikool, 2010)
  Seoses 1970ndate energiakriisiga kerkis paju mitmete Põhja-Euroopa riikide teadlaste huviorbiiti potentsiaalse taastuvenergia toorainena. Kuigi pajusid kasvatatakse tänapäeval põhiliselt hakkpuidu saamiseks, millest toodetakse ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.