Now showing items 1-9 of 9

 • Erineva intensiivsusega uuendusraie mõju elustikule 

  Soolmann, Erko (2012)
  Lageraie on maailma metsanduses kõige domineerivam metsauuendusviis. Paraku kaasnevad lageraietega kõige drastilisemad häiringud metsa ökosüsteemis ning see omakorda põhjustab kahju metsa elustikule. Samas turberaiete ning ...
 • Growth of Advance Regeneration of Norway Spruce After Clearcut 

  Metslaid, Marek (Eesti Maaülikool, 2008)
  Looduslähedase metsamajanduse üheks oluliseks aspektiks on loodusliku uuenduse kasutamine metsade uuendamisel. Loodusliku uuenduse olemasolu tagab antud piirkonnale omase elupaigalise ja liigilise mitmekesisuse ning metsade ...
 • Harvester John Deere 1270E tööaja analüüs lageraiel 

  Kask, Kristjan (2016)
  Järgnevas lõputöös on analüüsitud harvester John Deere 1270E tööaega lageraiel, käsitledes eraldi iga tööoperatsiooni. Teemavalik tulenes põhiliselt autori huvist metsamasinate vastu ning soovist saada parem ettekujutus ...
 • Harvesteri Ponsse ScorpionKing tööaja uurimine lageraiel 

  Horn, Joonas (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesolevas lõputöös on analüüsitud Ponsse ScorpionKing tööaja jaotusi lageraiel. Saadud tulemused on pandud võrdlusesse töös uuritavate operaatorite vahel kui ka varasemalt tehtud töö vahel. Töö lõpus on tehtud ka järeldusi ...
 • Harvesteri tööaja analüüs Ponsse Ergo näitel 

  Mets, Tarvo (2013)
  Töö koosneb kolmest petaükist. Esimeses peatükis kirjeldatakse harvesteri ehituslikku poolt ning raietehnoloogiat. Teine peatükk materjalist ja metoodikast annab ülevaate uuritud harvesterist, masina operaatorist, töös ...
 • Lageraielankidele jäetavate säilikpuude vastavus nõuetele Harjumaa näitel 

  Kevvai, Aliis (2012)
  Lageraielankidele säilikpuude jätmise eesmärkide, efektiivsuse ja säilivuse kohta on palju uurimusi, kuid Eestis puudub ülevaade, kuidas tegelikult säilikpuid metsa jäetakse. Säilikpuude kogus on võtmeküsimus metsaelustiku ...
 • Lämmastiku vood ja varud hall-lepikus ja lageraie järgselt 

  Becker, Hardo (2012)
  Töö peamiseks eesmärgiks oli hinnata hall-lepiku majandamisega kaasnevaid võimalikke keskkonnariske läbi erinevate lämmastikuringe komponentide. Hinnati lageraiejärgselt lämmastiku netomineralisatsioonis toimuvaid muutusi, ...
 • Metsauuenemise ja uuendamise mahud sõltuvalt lageraie pindalast Alatskivi metsandikus aastatel 2010-2014 

  Lõhmus, Neeme (2016)
  Antud töös uuritakse Tartumaa metskonna Alatskivi metsandiku lageraiete ning metsauuendamistööde mahtusid aastatel 2010-2014. Töö eesmärk on välja selgitada, kui suurtel aladel tehti lageraieid, kui suurtes mahtudes ...
 • Säilikpuude sobivus kalakotka (Pandion haliaetus) pesapuudeks 

  Konts, Kristjan (2013)
  Tänapäeval on kalakotkastele suurimaks ohuks pesapuude puudus ja ebasobivatele puudele ehitatud pesade varisemine. Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida, kas ja kui palju on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) poolt ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.