1.-20. nimetus 642-st

 • Käibemaks ja selle rakendamise praktilisi probleeme 

  Zeiger, Peedu (Eesti Põllumajandusülikool, 2005)
  Unlike a lot of other taxes value-added tax (VAT) has an impact on most people, who are either tax bearers or taxpayers. Taxation should be considered the sign of independence of the state. Taxation is also a part of ...
 • Turundusest - alustavale otseturundajale : kuidas luua lisaväärtust ja seda turunduslikult kasutada 

  Ohvril, Tiiu (Eesti Maaülikool, 2007)
  Kogu maailma põllumajandustootjatel on üha raskem toime tulla tingimustes, kus toorme hinnad tõusevad, aga saaduste hinnad ülemaailmse konkurentsi tõttu langevad. Seepärast on hakatud pöörama tähelepanu lisaväärtuse ...
 • Aianduse valdkonna käsiraamat : (porgand, küüslauk, avamaakurk, maasikas, aedmustikas, must sõstar) 

  Vahejõe, Kaire (koostaja); Luik, Helis (koostaja); Karp, Kadri (koostaja); Põldma, Priit (koostaja); Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut (Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut, 2011)
  Käsiraamatu tellija: Setomaa Valdade Liit ja Ape vald, Eesti-Läti koostööprojekti „BUY LOCAL” raames
 • Savi valdkonna käsiraamat 

  Vahejõe, Kaire (koostaja); Akermann, Kristina (koostaja); Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut (Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut, 2011)
  Käsiraamatu tellija: Setomaa Valdade Liit ja Ape vald, Eesti-Läti koostööprojekti "BUY LOCAL" raames
 • Lambakasvatuse valdkonna käsiraamat 

  Luik, Helis (koostaja); Piirsalu, Peep (koostaja); Vahejõe, Kaire (koostaja); Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut (Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut, 2011)
  Käsiraamatu tellija: Setomaa Valdade Liit ja Ape vald, Eesti-Läti koostööprojekti "BUY LOCAL" raames
 • Maaelu arengu aruanne 

  Värnik, Rando; Moor, Argo; Põder, Anne; Prits, Maret; Leetsar, Jaan; Sepp, Veiko; Omel, Raul; Viira, Ants-Hannes (EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituut, 2011)
  Me keegi ei soovi vaid nelja linna koondunud Eestit. Aastapäevad tagasi, kohtumisel Polli aiandusuuringute keskuses, tutvustasid Eesti Maaülikooli teadlased mulle mõtet koostada maaelu arengu aruanne, mis hindaks arenguid ...
 • Viljandi Linnavalitsuse töötajate töö analüüs 

  Kullamaa, Tea (2012)
  Käesoleva magistritöö „Viljandi Linnavalitsuse töötajate töö analüüs“ eesmärgiks oli viia läbi Viljandi Linnavalitsuse töötajate töö analüüs ning tulemustele tuginedes teha ettepanekuid ametijuhendite täiustamiseks ja ...
 • Varude juhtimine Enics Eesti AS näitel 

  Beljaeva, Maret (2012)
  Käesoleva magistritöö teemaks on „Varude juhtimine Enics Eesti AS näitel“. Töö eesmärk on anda ülevaade varude juhtimisega seonduvatest aspektidest teooriast lähtudes töö esimeses osas ning töö teises osas vaadelda selle ...
 • Ametnike töörahulolu kujundavad tegurid Tartu Linnavalitsuses 

  Hintser, Tiina (2012)
  Käesolev bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada Tartu Linnavalitsuse ametnike töörahulolu mõjutavad tegurid. Toetudes Herzbergi kaheteguriteooriale analüüsiti eesmärgi saavutamiseks ametnike rahulolu hügieeni- ja ...
 • Transporditeenuse kulude analüüs ja optimeerimise võimalused AS Laarmann & KO näitel 

  Andresson, Andre (2012)
  Majanduslangus on mõjutanud ka Eesti majandust. Ainult need ettevõtted, mis on hästi struktureeritud ja omavad head kulude juhtimise süsteemi analüüsimaks ja hindamaks tulemusi ning strateegiliste plaanide tegemiseks, ...
 • Noorte tööpuudust mõjutavad tegurid Põlvamaal 

  Raudsepp, Kristiina (2012)
  Eesti erinevate maakondade areng mõjutab terve Eesti riigi väljavaateid. Erinevatel maakondadel on erinevad tegurid, mis takistavad konkreetse piirkonna arengut. Ka riiklikud meetmed on selgelt ebapiisavad arvestamaks Eesti ...
 • Tõmbekeskuste mõjupiirkonda jääva väikese valla võimalused asukohaturunduse rakendamiseks Palupera valla näitel 

  Heitur, Heidi (2012)
  Asukohaturundus muutub nii maailmas kui ka Eestis üha tähtsamaks tegevusvaldkonnaks. Edu saavutamine nõuab palju tööd, samas tuleb tunda oma tugevusi, nõrkusi, konkurente aga ka sihtgruppide vajadusi. Antud magistritöö ...
 • Biogaasi tootmise sotsiaal-majanduslikud aspektid rohelise majanduse kontekstis OÜ Aravete Biogaas näitel 

  Keerd, Katrina (2012)
  Biogaasi tootmise populariseerimine rohelise majanduse kontekstis suureneb nii Eestis kui ka teistes riikides iga aastaga ja sellest tulenevalt on üha enam hakatud Eesti tasandil rääkima biogaasi tootmisest kui uuest ...
 • Suvirapsi tasuvus AS Tartu Agro näitel 

  Kool, Airi (2012)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli anda majanduslik hinnang Tartu Agro suvirapsi kasvatamise tasuvusele ning leida võimalusi tasuvuse suurendamiseks. Töö eesmärk saavutati. Töö koostamisel uuriti Tartu Agro suvirapsi kasvatuse ...
 • Töötajate töörahulolu ja motivatsiooni väljaselgitamine Johnny AS`s 

  Opmann, Kristina (2012)
  Antud töö eesmärgiks oli Johnny AS`i töötajate töörahulolu ja motivatsiooni väljaselgitamine ning vastavalt uurimistulemustele juhtkonnale ettepanekute tegemine töötajate töörahulolu ja motivatsiooni tõstmiseks. ...
 • Jaemüügifirma OÜ Nittis konkurentsivõime 

  Ilves, Kaija (2012)
  Turumajanduse nurgakiviks on konkurents turuosaliste vahel. Turukonkurents toimib nii lokaalsel kui globaalsel tasandil, trendiga globaalsuse suunas. Euroopa Liidu liikmesriigina ja eurotsooni liikmena on siseturu ...
 • Kvaliteedijuhtimise põhimõtete rakendamine Eesti avaliku sektori organisatsioonides 

  Piiper, Epp (2012)
  Läbi aegade on kvaliteeti tähtsustatud. Kvaliteet on oma arengus läbi käinud erinevaid etappe, saades mõjutusi mitmetelt eri ühiskondadelt ning nende filosoofidelt ning välja jõudnud tervikliku kvaliteedijuhtimiseni. ...
 • Virumaa Teataja OÜ majandusaasta aruande koostamine ja finantsanalüüs 

  Neidra, Katrin (2012)
  Raamatupidamiskohustuslased koostavad majanduseta aruandeid igal aastal ja üha enam kasutatakse neid tasuta uuringutes, mistõttu võib öelda, et aastaaruandest on saanud ettevõtte visiitkaart. Et jätta ettevõttest head ja ...
 • Lasteaedade rahulolu lastele mõeldud näitetruppide esinemistega 

  Pauts, Ermo (2012)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada lasteaedade rahulolu lastele mõeldud näitetruppide esinemistega. Selleks viidi läbi 8 poolstruktureeritud intervjuud Tartu lasteaedade kasvatajatega. Kogutud andmete ...
 • Töörahulolu ja motivatsioon Tartu Kommertsgümnaasiumi näitel 

  Savi, Signi (2012)
  Käesolev töö on kirjutatud, et anda ülevaade Tartu Kommertsgümnaasiumi õpetajate töömotivatsiooni tasemest ja töörahulolust, eesmärk oli välja selgitada ja uurida võima-likke kitsaskohti töökeskkonnas, töökorralduses, ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.