1.-20. nimetus 640-st

 • Käibemaks ja selle rakendamise praktilisi probleeme 

  Zeiger, Peedu (Eesti Põllumajandusülikool, 2005)
  Unlike a lot of other taxes value-added tax (VAT) has an impact on most people, who are either tax bearers or taxpayers. Taxation should be considered the sign of independence of the state. Taxation is also a part of ...
 • Turundusest - alustavale otseturundajale : kuidas luua lisaväärtust ja seda turunduslikult kasutada 

  Ohvril, Tiiu (Eesti Maaülikool, 2007)
  Kogu maailma põllumajandustootjatel on üha raskem toime tulla tingimustes, kus toorme hinnad tõusevad, aga saaduste hinnad ülemaailmse konkurentsi tõttu langevad. Seepärast on hakatud pöörama tähelepanu lisaväärtuse ...
 • Aianduse valdkonna käsiraamat : (porgand, küüslauk, avamaakurk, maasikas, aedmustikas, must sõstar) 

  Vahejõe, Kaire (koostaja); Luik, Helis (koostaja); Karp, Kadri (koostaja); Põldma, Priit (koostaja); Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut (Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut, 2011)
  Käsiraamatu tellija: Setomaa Valdade Liit ja Ape vald, Eesti-Läti koostööprojekti „BUY LOCAL” raames
 • Savi valdkonna käsiraamat 

  Vahejõe, Kaire (koostaja); Akermann, Kristina (koostaja); Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut (Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut, 2011)
  Käsiraamatu tellija: Setomaa Valdade Liit ja Ape vald, Eesti-Läti koostööprojekti "BUY LOCAL" raames
 • Lambakasvatuse valdkonna käsiraamat 

  Luik, Helis (koostaja); Piirsalu, Peep (koostaja); Vahejõe, Kaire (koostaja); Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut (Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut, 2011)
  Käsiraamatu tellija: Setomaa Valdade Liit ja Ape vald, Eesti-Läti koostööprojekti "BUY LOCAL" raames
 • Maaelu arengu aruanne 

  Värnik, Rando; Moor, Argo; Põder, Anne; Prits, Maret; Leetsar, Jaan; Sepp, Veiko; Omel, Raul; Viira, Ants-Hannes (EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituut, 2011)
  Me keegi ei soovi vaid nelja linna koondunud Eestit. Aastapäevad tagasi, kohtumisel Polli aiandusuuringute keskuses, tutvustasid Eesti Maaülikooli teadlased mulle mõtet koostada maaelu arengu aruanne, mis hindaks arenguid ...
 • Riigi üldhariduskoolide töötasustamise korraldus aastatel 2009-2011 

  Zirk, Katrin (2012)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida riigi üldhariduskoolide töötasustamise korraldust ja töötasu erinevaid liike, töötasukulude õiglast ja õiget kajastamist ning kasutamist. Samuti analüüsida kas raamatupidamise ...
 • Materjalivarude juhtimise võimalused AS A. Le Coq Reola tootmisüksuses 

  Vilipuu, Kristel (2012)
  AS A. Le Coq on suurim joogitootja Eestis, tootes aastas enam kui 100 miljonit liitrit jooke. Varude suurus küündib hinnanguliselt 25%-ni ettevõtte käibevarast. Ettevõtte tooteportfellist võib leida ca 200 toodet, kus iga ...
 • AS Karme majandustegevuse analüüs ja tulevikuperspektiivid 

  Noor, Guido (2012)
  Käesolevas bakalaureusetöös oli eesmärgiks analüüsida AS Karme majandustegevust perioodil 01.01.2008- 31.12.2010, et selgitada milline on antud ettevõtte majanduslik olukord ja konkurentsivõime ning millised on võimalikud ...
 • Tartumaa majutusettevõtete konkurentsivõime hindamine 

  Rihma, Katrin (2012)
  Turism on paljude maailmariikide oluline majandussektor ning üks peamisi välisvaluutaallikaid. Konkurentsivõimelisena püsimiseks on vajalik sektori pidev areng, efektiivsuse ja kvaliteedi suurendamine koos uute turismitoodete ...
 • Õpetajate töörahulolu Rannu Keskkooli näitel 

  Ülper, Siret (2012)
  Tiheda konkurentsiga majanduselus on oluline, et organisatsioonid suudaksid pakkuda kvaliteetseid tooteid ja teenuseid. Selleks, et tarbijale pakutav toode või teenus oleks kvaliteetne ning selle tarbimisega kaasneks kliendi ...
 • Töötajate töörahulolu uuring 2011. aastal Selver AS Tartu selverite näitel 

  Akkatus, Kadri (2012)
  Tänapäeva konkurentsitihedas majanduselus peaks ettevõtte püsimajäämise eesmärgil iga ettevõtte juhtkond väga suurt tähelepanu pöörama kvaliteedile ning arvestama kliendi soovide ja vajadustega. Selleks, et ettevõtte ...
 • LEADER programmi võimalused külaelu arenduseks Laheda valla näitel aastatel 2009-2011 

  Tintso, Arli (2012)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada ja analüüsida, kuidas on kasutatud LEADER programmi toetuste võimalusi Laheda valla arenguks ning kui teadlikud on elanikud nendest võimalustest ja saadud toetustest. Laheda ...
 • Maanteetranspordis kehtivad tööajamäärused Eesti Vabariigis ning nende mõju sõidukijuhtide tervisele töökeskkonna seisukohalt 

  Pärnpuu, Ilona (2012)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on autoril välja selgitada, kuidas siseriikliku ja rahvusvahelise transpordiga tegelevad transpordiettevõtted ja veokijuhid peavad kinni kehtestatud tööajamäärustest ja uurida milline on ...
 • Leader programmiga maaettevõtluse arendamine Võrumaal aastatel 2009-2011 

  Kalluste, Kadri (2012)
  Maapiirkondade ettevõtlusaktiivsus on viimaste aastatega üha enam kasvanud. Maapiirkondade arendamise üheks suuremaks teguriks loetakse inimeste head algatusvõimet ning aktiivsust. Ettevõtjate algatusvõime tõstmiseks, ...
 • Töötukassa nõustamisteenuste mõju valga maakonna tööpuuduse leevendamisel 

  Saar, Veronika (2012)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada Eesti Töötukassa poolt pakutavate erinevate nõustamisteenuste vajalikkus ja mõju töötuks jäänud inimestele tagasipöördumiseks tööturule. Töö eesmärgi täitmiseks esiteks uuriti, ...
 • Töötajate ja tööandja teadlikkus oma õigustest ja kohustustest töösuhtes ettevõtte Ionix Systems näitel 

  Tang, Mari-Liis (2012)
  Töösuhe töötaja ja tööandja vahel algab siis, kui töötaja on tööle, sellest hetkel peab töötaja täitma tööülesandeid, mida tööandja temalt ootab. Allkirjaga võtavad mõlemad töölepingu pooled omale kohustused, mida nad ...
 • AS Eesti Statoili kuvand tööandjana tudengite seas 

  Soodla, Piret (2012)
  Käesoleva töö eesmärk oli välja selgitada AS Eesti Statoili kuvand tööandjana tudengite seas. Uuringus kasutati veebiküsimustikku, mis sisaldas ka semantilise diferentsiaali skaalat. Ankeetküsitluse valimi moodustasid ...
 • Toiduainete tarneahela analüüs 

  Seli, Silje (2012)
  Oma magistritöös uurisin, millises ulatuses ja kui kiiresti toimuvad Eestis ja Euroopa riikides hinna edasikandumised toiduainete tarneahelas. Analüüsisin selles töös, millised hinnamuutused on Eesti toiduainete tarneahelas ...
 • OÜ Soone Farm tegevustulemuse hindamine 

  Jõelo, Maibi (2012)
  Uurimustöö eesmärk oli hinnata OÜ Soone Farm tegevustulemust. Ettevõtte tegevustulemuse põhjalikumaks hindamiseks ja tulemuste kõrvutamiseks teostatakse ka põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi sektori ettevõtete ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.