Now showing items 713-732 of 758

 • Udarapõletiku mõju ettevõtte majandustulemustele Hummuli Agro osaühingu näitel 

  Tamm, Keidi (Eesti Maaülikool, 2018)
  Mastiit põhjustab ettevõttele kulu, mille suurust on raske hinnata, sest see sisaldab mitmeid saamata jäänud tulusid ning varjatud kulusid. Käesoleva uurimustöö eesmärk on välja selgitada majanduslik kahju mastiiti ...
 • Usalduse tase ettevõttes Smarten Logistics AS 2013 

  Renn, Rainer (2014)
  Käesolevas töös on vaatluse all inimtöö efektiivsus, ehk täpsemalt öeldes, üks inimtöö efektiivsuse mõjuritest – usaldus. Usaldusest kui efektiivsuse mõjurist lähtuvalt analüüsib töö autor vaadeldavas ettevõttes Smarten ...
 • Uue toidumärgi lansseerimise probleemidest ja võimalustest katusbrändi „Ehtne talutoit“ näitel 

  Mõttus, Markus (2015)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada, missugused on uue toidumärgi lansseerimisel tekkivad probleemid ja võimalused katusmärgi „Ehtne Talutoit“ näitel. Käesolevas töös kasutati teiseste andmetena erialast ...
 • Uue toote lansseerimise probleemidest ja võimalustest heinapiima näitel 

  Tulviste, Bertha (2016)
  Bakalaureusetöö tegeleb küsimusega, millised takistused ja võimalused on uue toote turule toomisel heinapiima näitel. Varasemalt pole Eestis heinapiima kohta tehtud ühtegi uurimust ning töö autorile esitati ettevõtte OÜ ...
 • Ühinemise mõju kohalikele omavalitsustele ning ootused tulevasele haldusreformile elva valla näitel 

  Antsov, Elsa (Eesti Maaülikool, 2017)
  Suured erinevused kohalike omavalitsusüksuste haldusvõimekuses on üheks põhiteguriks, miks haldusreformi läbiviimist peetakse oluliseks. Tegu on aktuaalse küsimusega, kuivõrd haldusreform muudab senist halduskorraldust, ...
 • Ühinemiste mõju finantsilisele jätkusuutlikkusele Eesti kohalikes omavalitsustes 

  Tomberg, Tiiu (Eesti Maaülikool, 2017)
  Päevakorral on küsimus väikese elanike arvuga kohalike omavalitsuste jätkusuutlikkuse kohta ja seda probleemi loodetakse lahendada kohalike omavalitsuste ühendamisega. Sundliitmise hirmus toimunud ühinemiste puhul jäävad ...
 • Ühinenud kohalike omavalitsuste avalike teenuste kvaliteet Pärnu linnas ja osavaldades 

  Rannamägi, Bernd (Eesti Maaülikool, 2019)
  2017. aastal jõustunud haldusreformi järgselt pole analüüsitud kohalike omavalitsusüksuste avaliku teenuste kvaliteedi muutust. Avaliku võimekuse suurendamiseks ja tugevdamiseks andis Vabariigi Valitsus võimaluse kohalikele ...
 • Ühisrahastuse kasutamise võimalused maamajanduslikes väikeettevõtetes 

  Õigus, Eveli (2016)
  Lõputöö eesmärgiks on välja tuua väikeettevõtjate hoiakud ühisrahastuse kasutamise kohta ning selle rakendamise võimalused Eesti maamajanduslikes ettevõtetes. Bakalaureusetöö käigus uuriti ja analüüsiti maamajanduslike ...
 • Ühistegevus Eesti põllumajandussektoris 

  Leetsar, Jaan (koostaja); Krusealle, Jüri (koostaja); Laaneväli, Kaie (koostaja); Saaliste, Merle (koostaja); Värnik, Rando (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2013)
  Võrreldes teiste majandusharude töötajatega nii mujal maailmas kui ka Eestis on põllumeeste sissetulekud väiksemad (Statistikaameti (SA) andmetel oli Eestis 2011. aastal keskmine brutopalk 839 eurot, põllumajanduses, ...
 • Ühistegevuse arengut takistavad tegurid ETK Grupi näitel 

  Martinson, Katre (2012)
  Eesti majanduspoliitika on kujundatud selliseks, mis loob kõik võimalikud tingimused kapitaliühingute loomiseks ja edukaks toimimiseks. Ühistud on jäetud aga tagaplaanile, nende olemasolust ei teata ja nende tegevusvõimalusi ...
 • Ühistu loomise käsiraamat 

  Pukk, Tiina; Läänemets, Jaak; Post, Tõnu; Bulitko, Tanel-Taavi; Riisenberg, Märt; Holm, Annely; Kask, Kadri; Oru, Enre; Karisalu, Kalev; Lepplaan, Toomas; Tasa, Katrin; Tõnissoo, Vahur; Värnik, Rando; Seidla, Ene (Eesti Maaülikool, 2018)
  Ühistuline majandustegevus vajab pühendumist, panustamist ja paindlikkust! Meie ühistute areng on seotud eelkõige aja ja ruumiga, milles need ühistud on ellu kutsutud. Igast perioodist, kus ühistuid on asutatud, on palju ...
 • Ühistulise ettevõtluse võimalused ja ohud väiketarbijale avaneval elektriturul Eestis 

  Tasuja, Tarmo (2012)
  Kui rahvusvahelised ühistegevuse põhimõtted oleksid aluseks kõikide riikide seadusandjatele, oleks igal ühiskonna üksikliikmel võimalik ühistegevuse vahendusel oma majanduslikku olukorda parandada ning aktiivselt osaleda ...
 • Üliõpilaste teadlikkus, osalus ja rahulolu ettevõtlusprogrammidega Eesti Maaülikoolis 

  Sarv, Hanna-Liisa (Eesti Maaülikool, 2019)
  Ettevõtlusõpe on tänapäeval aina enam levimas kõikidel haridustasemetel. Ettevõtlusprogrammide eesmärgiks on arendada erinevate haridusastmete õpilaste ettevõtlusalaseid teadmisi ja oskusi. Paraku paljud üliõpilased pole ...
 • Vaarikaseemneõli tootmise kulude analüüs 

  Hiir, Kristina (Eesti Maaülikool, 2018)
  Vaarikamahla valmistamisel tekkiv pressimisjääk on Eesti turul vähe hinnatud, kuid selle väärtus on kõrge, eeskätt jäägis peituvate seemnete tõttu. Vaarikaseemnetest saadavat õli kasutatakse peamiselt kosmeetikatoodetes ...
 • Vabatahtlike päästjate tegevuse rahastamine Eestis 

  Küttis, Kerli (2013)
  Analüüsi käigus selgus, et vabatahtlike päästjate rahastamine on aasta-aastalt paremaks muutunud. Vabatahtlike päästjate rahastamine toimub peamiselt riigieelarvest ja osaliselt ka kohalike omavalitsuste eelarvest. Eesti ...
 • Valitud müügikampaaniate tulemuslikkus OÜ-s Kommivabrik aastatel 2013-2014 

  Laaniste, Kristiina (2015)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on, tuginedes teooria sisukohtadele, anda hinnang valitud müügikampaaniatele uuritavas ettevõttes ning teha ettepanekuid sellealase tegevuse tõhustamiseks. Uurimisülesandeks on analüüsida ...
 • Vallavolikogu tegevuse tulemuslikkus hariduskeskkonna arendamisel Tabivere vallas aastatel 2014-2016 

  Vaher, Arthur (Eesti Maaülikool, 2016)
  Töö teema valik on tingitud asjaolust, et kohalike omavalitsuste volikogude ja nende komisjonide otsustamise protsessi on suhteliselt vähe uuritud ning hariduskeskkonna seisukord avaldab märkimisväärset mõju alus- ja ...
 • Vanemuise teatri lavastusala personali töörahulolu ja motivatsioon 

  Kolju, Janika (2012)
  Käesoleva bakalaureusetöö raames uuriti ja analüüsiti Vanemuise teatri lavastusala töötajate töörahulolu ja motivatsiooni. Uuringu teostamiseks koostati töörahulolu ja motivatsiooni puudutav ankeetküsitlus, mis viidi läbi ...
 • Vanurite toidupäeva maksumuse ja toiduenergia analüüs Sihtasutuses Taheva Sanatoorium 

  Korobova, Svetlana (2012)
  SA-e Taheva Sanatoorim tegevuse eesmärgiks on luua eakatele inimestele võimalus elada inimväärset ja turvalist elu ning tagada neile tervislik ja kodulähedane toitumine. Hooldekodu toitlustuse korraldamisel tuleb lähtuda ...
 • Varude arvestus Tartu Autolammutus OÜ-s 

  Rüütli, Külli (2013)
  Töö ülesandeks oli uurida Tartu Autolammutus OÜ-s kasutatavaid varude arvestuse põhimõtteid ning teha ettepanekuid ettevõtte varude arvestuspõhimõtete muutmiseks ja täiustamiseks. Töö esimeses osas on selgitatud varude ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.