Viimati lisatud

 • Teabematerjal alustavale ühistule 

  Värnik, Rando; Tõnissoo, Vahur; Kreen, Olav; Pukk, Tiina; Annus, Meelis; Hamburg, Kalle; Pallon, Urmas; Riisenberg, Märt; Treimuth, Rando (Eesti Maaülikool, 2017)
  Hea lugeja! Sinu ees on teabematerjal meie tänaste ühistute tegevusest põllumajandus- ja toidusektoris. Miks sellist vaadet on vaja? Kellele see on suunatud? Trükise eesmärk on anda alustavatele ja äsja alustanud ...
 • Põllumajandustootja majandustegevuse mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas 

  Lillemets, Jüri; Mõtte, Mati (Eesti Maaülikool, 2016)
  Põllumajandusettevõtjatel on mitmeid võimalusi enda ettevõtte tegevuse arendamiseks. Võib (1) jätkata põllumajandustegevusega vähemalt endises mahus, andes olemasolevale toodangule lisandväärtust või lisades toodangu ...
 • Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise meetme investeeringute mõjususe analüüs 

  Lillemets, Jüri; Mõtte, Mati (Eesti Maaülikool, 2016)
  Maapiirkondades tegutsevate väikeettevõtete madal konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus ning seal oleva kõrge potentsiaaliga loodus- ja kultuuripärandi vähene rakendamine oli põhjenduseks Eesti maaelu arengukava (edaspidi ...
 • Maaettevõtluse olukord ja areng erinevate tegevusalade ja sektorite lõikes 

  Lillemets, Jüri; Mõtte, Mati (Eesti Maaülikool, 2016)
  Töö eesmärgiks on teostada maaettevõtete olukorra analüüs, mille raames kaardistatakse maapiirkonnas tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjad ja äriühingud erinevate näitajate alusel ning nende areng erinevatel perioodidel ...
 • Savi valdkonna käsiraamat 

  Vahejõe, Kaire (koostaja); Akermann, Kristina (koostaja); Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut (Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut, 2011)
  Käsiraamatu tellija: Setomaa Valdade Liit ja Ape vald, Eesti-Läti koostööprojekti "BUY LOCAL" raames
 • Lambakasvatuse valdkonna käsiraamat 

  Luik, Helis (koostaja); Piirsalu, Peep (koostaja); Vahejõe, Kaire (koostaja); Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut (Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut, 2011)
  Käsiraamatu tellija: Setomaa Valdade Liit ja Ape vald, Eesti-Läti koostööprojekti "BUY LOCAL" raames
 • Aianduse valdkonna käsiraamat : (porgand, küüslauk, avamaakurk, maasikas, aedmustikas, must sõstar) 

  Vahejõe, Kaire (koostaja); Luik, Helis (koostaja); Karp, Kadri (koostaja); Põldma, Priit (koostaja); Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut (Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut, 2011)
  Käsiraamatu tellija: Setomaa Valdade Liit ja Ape vald, Eesti-Läti koostööprojekti „BUY LOCAL” raames
 • Mahetoidu turundus 

  Ohvril, Tiiu (koostaja); Peetsmann, Elen (koostaja); Mikk, Merit (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2016)
  Mahetoodete tootearenduses ja turunduses on viimaste aastatega toimunud märkimisväärne arenguhüpe. Juurde on tulnud nii mahetöötlejaid kui ka uusi põnevaid mahetooteid ning toodete pakendid on läinud moodsamaks ja ...
 • Ühistegevus Eesti põllumajandussektoris 

  Leetsar, Jaan (koostaja); Krusealle, Jüri (koostaja); Laaneväli, Kaie (koostaja); Saaliste, Merle (koostaja); Värnik, Rando (koostaja); Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut (Põllumajandusministeerium, 2013)
  Võrreldes teiste majandusharude töötajatega nii mujal maailmas kui ka Eestis on põllumeeste sissetulekud väiksemad (Statistikaameti (SA) andmetel oli Eestis 2011. aastal keskmine brutopalk 839 eurot, põllumajanduses, ...
 • Maaelu arengu aruanne 

  Värnik, Rando; Moor, Argo; Põder, Anne; Prits, Maret; Leetsar, Jaan; Sepp, Veiko; Omel, Raul; Viira, Ants-Hannes (EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituut, 2011)
  Me keegi ei soovi vaid nelja linna koondunud Eestit. Aastapäevad tagasi, kohtumisel Polli aiandusuuringute keskuses, tutvustasid Eesti Maaülikooli teadlased mulle mõtet koostada maaelu arengu aruanne, mis hindaks arenguid ...
 • Klaasimurru kogumine ümbertöötlemiseks ettevõtte Saint-Gobain Glass Estonia SE BU Baltiklaas näitel 

  Ülper, Liis (Eesti Maaülikool, 2017)
  Jäätmekäitlus koos ümbertöötlemise ja taaskasutamisega kogub ühe enam populaarsust. Paljud ettevõtted on üheks eesmärgiks seadnud tootmise käigus tekkiva keskkonnasaaste vähendamise. Järjest rohkem koguvad erinevad ...
 • Maheveisekasvatuse ettevõtete söödaga varustamine Eestis aastatel 2012- 2015 

  Kallas, Liina (Eesti Maaülikool, 2017)
  Mahepõllumajandusliku tootmise üheks olulisemaks tootmisharuks on maheveisekasvatus, mis jagatakse piima- ja lihaveisekasvatuseks. Kuna mahepõllumajanduslikes veisekasvatusettevõtetes tuleb loomi sööta mahesöödaga ning ...
 • AS Väätsa Agro finantsanalüüs aastatel 2013-2016 

  Siilbek, Kaur (Eesti Maaülikool, 2017)
  Bakalaureusetöö teemaks on AS Väätsa Agro finantsanalüüs aastatel 2013-2016. Bakalaureusetöö on kirjutatud Eesti keeles, võõrkeelne kokkuvõte on inglisekeelne. Töö kirjutamisel kasutati ettevõtte majandusaasta aruandeid ...
 • Raamatupidajate kvalifikatsioon ja värbamise meetodid raamatupidamisbüroodes 

  Katsan, Kristel (Eesti Maaülikool, 2017)
  Raamatupidamisteenuse pakkumine ja kasutamine on saanud aastatega üha populaarsemaks. Raamatupidamisbürood peavad tegema valiku raamatupidajate seas, et teistest ettevõtetest parem olla. Bakalaureuse töö eesmärgiks oli ...
 • Ettevõtte alustamise ajast tulenev majanduslik tulemuslikkus pagaritööstuse näitel 

  Akenpärg, Grete (Eesti Maaülikool, 2017)
  Väikeettevõtete arv on üha suurema osakaaluga Eesti ettevõtetest, toiduainetööstus mitmekesistunud ja konkurentsitihe ning majanduslik olukord muutuv. Käesoleva töö eesmärgiks on võrrelda majandussurutise aastatel ...
 • Eesti Maaülikooli tagasisidesüsteemi analüüs väliste huvigruppide osas õppekavade ja õppetegevuse parendamisel 

  Olesk, Liisa (Eesti Maaülikool, 2017)
  Kõrghariduse kvaliteedikindlustamise eesmärk on hoida ja tõsta õppekavade kvaliteeti. Kõrghariduse kvaliteedikindlustamise tähtsaks osaks õppekavade ja õppetegevuse kvaliteedi tõstmisel on erinevate huvigruppide, sh ...
 • The Socio-Economic Determinants of Entrepreneurship in Estonian Rural Municipalities 

  Põder, Anne (Eesti Maaülikool, 2017)
  The aim of the present thesis was to study the impact of socio-economic determinants on the development of entrepreneurship in Estonian rural municipalities. The socio-economic determinants refer to external economic, ...
 • Teraviljakasvatuse saagilõhe Eestis nisu näitel 

  Tuusis, Eva (Eesti Maaülikool, 2017)
  Maailma rahvastik ja toiduainete nõudlus kasvavad kiiremini kui suureneb põllukultuuride saagikus. Seega on väga palju tähelepanu pälvinud toidutootmise potentsiaali ja kasvu hindamise meetodid. Soovitakse vähendada lõhet ...
 • Kontserniga liitumise mõju Kingspan Insulation OÜ majandustulemustele 

  Kiuru, Lauri (Eesti Maaülikool, 2017)
  Kingspan Insulation OÜ asutati 2012. aasta detsembris (endise nimega SPU Insulation Baltics OÜ). Ettevõte liitus kontserniga Kingspan Group plc 2015. aasta keskel. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on anda hinnang, ...
 • Ettevõtte konkurentsianalüüs Pharma Group OÜ näitel 

  Noortoots, Kristiina (Eesti Maaülikool, 2017)
  Bakalaureuse töö eesmärgiks oli teostada konkurentsianalüüs Pharma Group OÜ näitel ning saadud tulemustele tuginedes teha ettevõttele parandus ettepanekuid. Töö teoreetilises osas käsitleb autor konkurentsi ja ...

Vaata veel


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.