Show simple item record

dc.contributor.advisorKull, Tiiu
dc.contributor.authorSelgis, Ulvi
dc.date.accessioned2015-08-17T07:35:12Z
dc.date.available2015-08-17T07:35:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2412
dc.description.abstractHalli käpa (Orchis militaris) viljumisedukust mõjutavaid tegureid ei ole põhjalikult uuritud, kuigi see liik kuulub paljudes Euroopa riikides kahaneva levilaga orhideeliikide hulka. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on hinnata halli käpa viljumist erinevates populatsioonides ja analüüsida, millised tegurid mõjutavad viljumisedukust. Kas viljumisprotsent sõltub populatsiooni suurusest või tihedusest? Kuidas mõjutab õite arv viljumisedukust? Kas viljumisprotsent on seotud rohttaimede katvusega? Neile küsimustele vastuse leidmiseks koguti kaheksas Lääne-ja Kesk-Eesti populatsioonis andmeid halli käpa õite ja viljade arvu, populatsiooni tiheduse, suuruse ning rohttaimede katvuse kohta, arvutati taimede viljumisprotsendid ning analüüsiti erinevate tegurite seoseid viljumisedukusega. Uuritud populatsioonide keskmine viljumisprotsent oli madal (16,1%) ja üksikisendite viljumisedukus varieerus suurtes piirides (0-81%). Viljumata jäi 22,4% halli käpa isenditest, maksimaalselt ulatus viljadeta taimede osakaal ühes populatsioonis 37,4%-ni. Populatsioonide keskmine viljumisprotsent erines 3,5 korda (7,3-25,9%). Statistiline analüüs näitas, et viljumisprotsent oli positiivses korrelatsioonis õite arvuga, kuid ei sõltunud populatsiooni suurusest, tihedusest, taimede arvust ruudus ega rohttaimede katvusest. Ka õite arvu erinevusega sai põhjendada ainult väikest osa viljumisedukuse varieeruvusest. Lõppkokkuvõttes võib viljumisedukus sõltuda keskkonnatingimuste ning liigi, populatsiooni ja elupaiga omaduste kombinatsioonist, erilist rolli võib seejuures mängida tolmeldajate arvukus. Viljumisprotsendi varieeruvusel võivad olla erinevates populatsioonides erinevad põhjused. Viljumisedukust mõjutavate faktorite tundmine on oluline halli käpa kui ohustatud taimeliigi populatsioonide dünaamika ja elujõulisuse paremaks mõistmiseks.est
dc.description.abstractThe factors that influence the fruit set of the military orchid (Orchis militaris) have not been studied thoroughly, despite the fact that in many European countries this species belongs to the list of orchids with declining habitat availability. The aim of this Master thesis was to evaluate the fruit set of the military orchid in various Estonian populations and to analyse the factors that influence it. Does the fruit set depend on the size or density of the population? How does the number of blossoms affect the fruit set? Is it related to the coverage of herbaceous plants? In order to find answers to these questions a dataset was compiled in eight populations of the military orchid in Western and Central Estonia, collecting data on the number of blossoms and fruits, population density and size, and coverage of herbaceous plants. The fruit set rates of the plants were calculated and their relations with various factors were analysed. The estimated means of the fruit set rates in the studied populations were low, as is typical of the nectarless species (16.1%). The variation of the fruit set in individual specimen of the military orchid had a high amplitude (0 –81%). Fruit set equalled zero in 22.4 % of the military orchid specimen, with a maximum proportion of fruitless plants reaching 37.4% in one area. The mean of the fruit set varied times 3.5 (7.3 –25.9%). The statistical analysis demonstrated that the fruit set in the studied populations was positively correlated with the number of blossoms, but did not depend on the population size, density, number of plants per square or coverage of herbaceous plants.Yet, the statistical model showed that the difference in the number of blossoms could only account for a small proportion of the fruit set variability. The fruit set may depend on the combination of environmental conditions and various characteristics of the type species, population and habitat. That is to say, the variability of fruit set rates may have different causation across populations. Identifying the factors that influence the fruit set rates is essential for better understanding of population dynamics and viability of the military orchid as an endangered species.eng
dc.subjectorhideelisedEST
dc.subjecthall käppEST
dc.subjecttolmlemineEST
dc.subjectviljumineEST
dc.subjectpopulatsioonid (biol.)EST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titleHalli käpa (Orchis militaris) viljumisedukuse seosed populatsiooni tihedusegaest
dc.title.alternativeFruit set and population density in military orchid (Orchis militaris)eng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2015-08-17


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.