Show simple item record

dc.contributor.advisorPlaan, Enn
dc.contributor.authorHummal, Triin
dc.date.accessioned2015-06-08T10:08:59Z
dc.date.available2015-06-08T10:08:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2374
dc.description.abstractKäesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on Rikmoit OÜ senise arengu ning hetkeolukorra analüüs, mille tulemusel on võimalik välja selgitada ettevõtte edasised arenguvõimalused ärilise tegevuse tõhustamiseks. Selleks on töö autor kasutanud ettevõtte omanikega läbi viidud intervjuusid ning võrdluseks uurinud vastavat valdkonda kajastavaid uurimustöid ning statistilisi andmeid. Uurimistulemustest võib järeldada, et ettevõtte peamiseks tugevuseks saab pidada pikaajalist kogemustepagasit ning olemasolevat tootmisbaasi. Peamiseks nõrkuseks võib pidada omanikevahelisi eriarvamusi ja nägemusi. Selgus, et ettevõte vajab efektiivsemaks toimimahakkamiseks muudatust finantsstruktuuri juhtimises. Mõelda tuleks ka tootmise mehhaniseerimisele, et tõsta tootlikkust. Tegevusharu- ja konkurentsianalüüsist selgub, et valdkonna stabiilsust peetakse Eestis kindlaks. Töö tulemusena selgus, et ettevõttel on edasiliikumiseks hetkel kolm varianti. Arendada edasi metsa väljaveo suunda, tootmisbaasi ära kasutades tegeleda puittoodete tootmisega oma tootmishoones või arendada ettevõtet nii, et tegeleda mõlema valdkonnaga, seejuures saades iseenda ühest tegevusalast toorainet teise tegevusala jaoks. Arendamist väärivad ettevõttesisene tehnoloogia uuendamine, koostöösuhete loomine võimalike hankijate ja klientidega ning jõudsam välisturgudele sisenemine.EST
dc.description.abstractThe aim of this thesis is Rikmoit OÜ previous development and current situation analysis, which will make it possible to identify further business development opportunities to enhance business activities. For this purpose, the author used the business owners in the interviews conducted in this area are examined for comparison and to reflect research papers and statistical data. The research results can be concluded that the main strengths of the company can be considered as a long-term experience of the existing production base. The main weakness of the difference of opinion between owners and visions. It turned out that the company needs to change in the financial structure is operational efficiency of the management. Consideration should be given to mechanise production, in order to increase productivity. Sphere- and competitive analysis shows that the stability of the area is considered to be established in Estonia. Jobs revealed that the company is moving forward at three options. To further develop forestry extraction direction, taking advantage of the production base to deal with timber products to your house, or to develop the business in such a way to deal with these two areas, while yielding themselves from one activity to another area of activity for the raw materials. Worthy of in-house development of technology upgrades, cooperative relations with potential suppliers and customers, and the faster entry into foreign markets.EN
dc.subjectstrateegiadEST
dc.subjectstrateegiline juhtimineEST
dc.subjectanalüüsEST
dc.subjectettevõttedEST
dc.subjectRikmoit OÜEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleRikmoit OÜ strateegiline analüüsen_US
dc.title.alternativeRikmoit OÜ strategical analysisen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2015-06-11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.