Show simple item record

dc.contributor.advisorAosaar, Jürgen
dc.contributor.advisorVarik, Mats
dc.contributor.authorKadak, Mikk
dc.date.accessioned2015-06-05T06:00:34Z
dc.date.available2015-06-05T06:00:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2354
dc.description.abstractKaseenamusega puistud moodustavad peaaegu kolmandiku Eesti metsamaast. Arukaasikute kasvukäigu ning biomassi produktsiooni kohta on valminud erinevaid uurimusi, kuid sookaasikute kohta taolised andmed puuduvad. Käesoleva töö eesmärk oli uurida sookaskede maapealse osa biomassi produktsiooni viies erivanuselises puistus (15-, 25-, 35-, 40- ja 70 aastases) jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüübis. Uuringuandmete aluseks on Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas asuvatelt proovitükkidelt tehtud mõõtmised. Puistute maapealse biomassi leidmiseks kasutati mudelpuude meetodit. Uuritud sookaasikute maapealse osabiomassid (puit+koor kuivaines) olid: 45,9, 68,7, 76,3, 118,6, 107,0 t ha-1 vastavalt 15-, 25-, 35-, 40- ja 70-aastastes puistutes. Tüvemassi osakaal oli kõigis puistutes üle 80%. Biomassi keskmised aastased juurdekasvud (MAI) varieerusid vahemikus 1,5 kuni 3,1 t ha-1. Puidu tihedus jäi vahemikku 0,5 kuni 0,6 t m-3 , kasvades puistu vanusega. Võrreldes O. Henno (1975) kasvukäigutabelitega arukase kohta Eesti põhilistes kasvukohatüüpides, kasvasid sookaasikud uuritaval alal noores eas isegi kiiremini, kui arukaasikud mõnes kasvukohas. Saadud andmed sookaskede maapealse osa bioproduktsiooni kohta on Eestis uudsed ning sookaasikute bioproduktsiooni uurimist erinevates kasvukohatüüpides tuleks kindlasti jätkataest
dc.description.abstractBirch-dominated stands account for nearly one third of Estonian forests. Various research projects have been conducted about silver birch stand development and biomass production, but relevant data on downy birch stands in Estonia are not available. An objective of present paper was to investigate the above-ground biomass production of downy birch in five different aged stands (15-, 25-, 35-, 40- and 70-year old) in drained peatland. The research was based on measurements performed in sample plots located in the Järvselja educational and experimental forest district. The model tree method was used to calculate the above-groundbiomass of the stand. The above-ground biomass values (timber + bark, dry weight) of the downy birch were: 45,9; 68,7; 76,3; 118,6; 107,0 t ha-1 in 15-, 25-, 35-, 40- and 70- year old stands, respectively. The proportion of stem biomass in all stands was higher than 80%. Mean annual increment (MAI) varied from 1.5 to 3.1 t ha-1. The stand density was in the range of 0.5 to 0.6 t m-3, increasing with ageing of the stand. In comparison with O. Henno’s (1975) silver birch stand yield table in the main site types in Estonia, downy birch stands in the investigated territory were growing even faster in young age than silver birch stands in some site types. The findings regarding the above-ground biomass production of downy birch are new in Estonia and the biomass production of downy birch stands in different site types should be investigated further.eng
dc.subjectkasvukohatüübidEST
dc.subjectsookaskEST
dc.subjectpuistudEST
dc.subjectmetsa juurdekasvEST
dc.subjectbiomassEST
dc.subjectbioproduktsioonEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titleJänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüübi sookaasikute maapealne bioproduktsioonest
dc.title.alternativeAbove-ground biomass production in downy birch stands in drained peatlandeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2015-06-09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.