Show simple item record

dc.contributor.advisorVeisman, Aivo
dc.contributor.advisorTamm, Priit
dc.contributor.authorKozõrev, Ilja
dc.date.accessioned2015-06-02T07:21:30Z
dc.date.available2015-06-02T07:21:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2284
dc.description.abstractMagistritöö eesmärgiks on projekteerida veevarustuse-, kanalisatsiooni-, kütte- ning ventilatsioonisüsteemid büroohoonesse, arvestades võimalikku hilisemat ümberehitust korterelamuks. Hoone tehnosüsteemid peavad vastama nii büroohoonete kui ka korterelamute projekteerimise standarditele. Süsteemid peavad olema ümberkohandatavad nii üheks kui teiseks hoone funktsiooniks ilma oluliste lisainvesteeringuteta ja mahtuma piiratud alale. Büroohoone ühendatakse Tartu linna veevõrguga. Veevarustuse sisevõrgu hüdraulilise arvutusega määratakse toru läbimõõdud, dimensioneeritatakse sulg- ja reguleerarmatuurid arvestades arvutuslikvooluhulgad ja tarbimisrežiimi büroohoones ja planeeritavas korterelamus. Töös kirjeldatakse torustiku tehnilisi parameetreid, isolatsiooni ja paigalduse viisi. Hoonesse kavandatakse olmereovee kanalisatsioon. Kanalisatsiooni eesvooluks on Tartu linna ühiskanalisatsiooni torustik. Kanalisatsioonitorustik dimensioneeritatakse reostunud veehulga järgi, mille allikaks on santehnilised seadmed. Kanalisatsiooni lahendatakse isevoolse süsteemina. Äravool tagatakse gravitatsioonijõu toimel. Sooja tagamiseks ruumides varustatakse hoone kahetorustikulise küttesüsteemiga. Küttekehadena kasutatakse plaatradiaatoreid. Küttekehad dimensioneeritatakse vastavalt soojuskaole läbi piirdetarindi. Hoonesse projekteeritakse ventilatsioonisüsteemid, mis tagavad õige sisekliima parameetrid. Ventilatsiooniagregaadi valimisel lähtutakse võimalusest töötada erinevate kiiruste ja õhuhulkadega. Torustiku ja lõppelementide paigaldus lahendatakse korterite põhjal. Selline lahendus võimaldab säästa tulevikus kulusid ümberehitamisel. Sissepuhke- ja väljatõmbe elemendid, mürasummutid ja torustiku läbimõõt dimensioneeritatakse nii, et tulevikus väikeste õhuhulkadega töötades, tagaks selline süsteem vajadusel ka korterile õige sisekliima parameetrid.EST
dc.description.abstractThe objective of this masters thesis is to design water supply, sewerage, heating and ventilation systems for a office building while taking into consideration that the building might be turned into a tenement(block of flats) in the future. Technical systems of the building must correspond to the standards that are set for designing the office buildings or block of flats. The systems must be adabtable to both building functions without any major reinvestments and also they have to be fitted in to a limited area. The office building will be connected with Tartu water network. In order to find the diameter of the pipelines hydraulic calculations of the inner water network are made. Additionally isolating an regulating valves are dimensioned taking into consideration the water consumpton in the future building. The masters thesis contains technical parameters and isolation of the piping and also the description of the way it is installed. Also there is a sewage drainage designed for the building which is connected with the Tartu city joint sewerage. Piping is dimensioned according to the quantity of polluted water being produced in the building. Sewerage is self-flowing system where the drain (effluent/outflow/efflux) is ensure with the help of gravity. The heating system of the building is designed by using panel radiators which are dimensioned by taking account of the heat losses through the building boundaries. The right parameters of the buildings inner climate are provided by designing the ventilation system. Ventilation unit is chosen so that it would be able to function with different speed and airflow. Piping and all other devices of the ventilation system are placed in such way that in the future it would be possible to readjust them into flat ventilation units. They are dimensioned in a way that it would satisfy the requirements of the inner climate of an apartment.EN
dc.subjectbüroohoonedEST
dc.subjectveevarustusEST
dc.subjectkanalisatsioonEST
dc.subjectküttesüsteemidEST
dc.subjectventilatsioonEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titleBüroohoone veevarustuse, kanalisatsiooni, kütte ning ventilatsiooni lahenduseden_US
dc.title.alternativeDesign of heating, ventilation, water supply and sewerage systems for an office buildingen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2015-06-09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.