Show simple item record

dc.contributor.advisorAllik, Alo
dc.contributor.authorRoon, Kaspar
dc.date.accessioned2015-05-31T17:45:32Z
dc.date.available2015-05-31T17:45:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2226
dc.description.abstractKäesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida tuuleressurssi ning väiketuulikute töötamist ühes tihedalt asustatud näidispiirkonnas – Tartus. Väiketuulikuid kasutatakse eelkõige lokaalsete energiaallikatena. Kuna suurimateks elektrienergia tarbijateks on tänapäeval linnad, on väiketuulikute paigaldustrend asustatud piirkondades kasvamas, mistõttu võib antud teemat väga aktuaalseks lugeda. Bakalaureusetöö on üles ehitatud kolmes etapis. Esimeses peatükis kirjeldatakse tuuleenergia olemust ning analüüsitakse linnakeskkonna mõju tuuleressursile. Teises peatükis analüüsitakse Eesti Maaülikooli (EMÜ) väiketuuliku ümbruskonna tuuleolusid ning antakse ülevaade tuuliku energiatoodangust. Töö kolmandas etapis analüüsitakse erinevaid võimalusi tuuleenergia efektiivsemaks kasutamiseks EMÜ väiketuuliku näitel. Tihedalt asustatud piirkondades mõjutab väiketuulikute tootlikkust turbulentne ning vähese energiatihedusega tuuleressurss. Tuult takistavate objektide mõju vähendamiseks on tarvilik tuult püüda kõrgematest õhukihtidest. Linnakeskkonnas on selliseks lahenduseks tuulikute integreerimine kõrgemate hoonete katustele. EMÜ tehnikainstituudi väiketuuliku näitel analüüsiti selle asetsemist piirkonna kõrgeimal hoonel, Torni ühiselamul. Selles asukohas oleks tuulegeneraator oma praegusest paigalduskohast 30 m kõrgemal, ning arvutustulemuste põhjal kasvaks aastane energiatoodang 41 %.EST
dc.description.abstractThe aim on this Bachelor’s thesis is to analyze wind resource and small wind turbine performance in an urban environment. Small wind turbines are mostly used to produce the electricity for local use. The topic is very actual since the biggest electricity consumers in the world are the city areas, therefore the small wind turbine installation trend in urban areas is constantly rising. The thesis is divided into 3 chapters. The first chapter describes the wind turbine technology in general and analyzes the wind resource in urban districts. The second chapter describes the small wind turbine mounted on the roof of the Estonian University of Life Sciences and gives and overview of its electricity production. The third chapter analyzes different possibilities to improve the energy production in urban areas, based on the small wind turbine situated at the Estonian University of Life Sciences. Turbulent wind has a major effect on the annual energy output of a small wind turbine. The specific landscape of an urban district causes wind roughness and reduces its energy index. The most effective way to harness higher wind speeds in urban areas, is to integrate turbines on top of buildings. Analytical results based on the small wind turbine at the Estonian University of life Sciences showed, that improving its rotor height 30 m increases the electricity production up to 41 %.EN
dc.subjecttuulikudEST
dc.subjectlinnakeskkondEST
dc.subjecttuuleenergiaEST
dc.subjectturbulentsusEST
dc.subjectelektrienergiaEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleVäiketuulik linnakeskkonnasen_US
dc.title.alternativeSmall wind turbine in urban environmenten_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2015-06-05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.