Show simple item record

dc.contributor.advisorLauringson, Enn
dc.contributor.authorNurm, Ahti
dc.date.accessioned2015-05-29T08:13:33Z
dc.date.available2015-05-29T08:13:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2188
dc.description.abstractAntakse ülevaade uurimistöö eesmärkidest, probleemidest, uurimismeetoditest, olulisematest tulemustest ning nende rakendusalast. Samuti esitatakse olulised faktid, arvandmed ja seosed. Bakalaureuse töö eesmärgiks on hinnata Puide talu huumusseisundi olukorda huumusbilansi kalkulaatori abil. Anda soovitused analüüsi tulemustest lähtuvalt ja analüüsida huumusseisundi olukorda soovituste sisseviimisel. Huumusbilansi arvutamiseks ja selle tulemi põhjal hinnangu andmisel kasutatakse Eesti Maaülikooli Põllumajanduse- ja keskkonnainstituudis välja töötud huumusbilansi kalkulaatorit. Programm on loodud tabelarvutusprogrammi MS Excel tarkvara baasil. Kalkulaatori tulem väljendatakse huumusbilansina: huumust kg/ha aastas ja huumusvaru muutusena, % algsest huumusvarust aastas. Kalkulaator võimaldab anda tulemit konkreetse kõlviku kui ka kogu külvikorra kohta. Analüüsi tegemiseks koguti Puide Talu peremehe Mati Nurme käest tema ettevõtte andmed mis puudutasid ettevõtte üldiseloomustust, tööjõudu, maafondi, kasvatatavaid kultuure ja nende saake ja masintehnoloogiat. Kalkulaatori andmebaasi sisestati PMA laboris määratud Corg ja mullastiku kaardi andmed. Huumusseisundi hindamise aluseks võeti talu kolme viimase tootmisaasta (2011–2014) kultuuride saagikuse ja väetamise andmed. Töös selgunud tulemuste põhjal on tootmistalu huumusbilanss vaadeldud aastatel negatiivne, et olukorda muuta on töös välja toodud soovitused mida peaks külvikorras muutma ja milliseid viljavahelduslülisid peaks vältima .est
dc.description.abstractThe aim of this Bachelor thesis is to evaluate the humus condition in Puide Talu’s soils with the humus balance calculator, to give suggestions for improvement for humus conditions based on the results of the analysis. The humus balance is calculated and the evaluation based on its results is given by using the humus balance calculator created in Institute of Agricultural and Environmental Sciences in Estonian University of Life Sciences. The program is created on the basis of spreadsheet program software MS Excel. The result of the calculator is expressed as humus balance: humus kg/ha per year and humus reserve in changes, % from the initial humus reserve per year. The calculator enables to give results for a specific field, as well as per whole sowing. To carry out the analysis, the data about his company was collected from the master of Puide Talu, Mati Nurm. The data included the company's general characterization, labour, land tenure, and crops grown and their yield and machine technology. In PMA laboratory, the determined Corg, the data of the soil map was entered into the calculator’s database. Last three production years’ (2011–2014) data of fertilization and crop yield were taken into account, when evaluating the humus condition in the farm. Based on the results in current thesis, the humus balance in the production farm in the observed years is negative. To change the situation, there are suggestions stated in the current thesis about what to change in the sowing and which crop rotations to avoid.eng
dc.subjecttaludEST
dc.subjectmulladEST
dc.subjecthuumusEST
dc.subjectanalüüsEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titlePuide Talu muldade huumusbilansi analüüsest
dc.title.alternativeAnalysis of humus balance in Puide Talu’s soilseng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2015-06-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.