Show simple item record

dc.contributor.advisorElfving, Kimmo
dc.contributor.advisorKavak, Ants
dc.contributor.authorRantanen, Meeri Elina
dc.date.accessioned2012-05-22T10:40:14Z
dc.date.available2012-05-22T10:40:14Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/217
dc.description.abstractThe reason to perform this study was to increase and share knowledge about physeal radial exostosis in horses. Increased number of carpal sheath tenoscopies, radial exostose as a finding have been done in Tampere Equine Clinic since 2007. Most of the operated horses were trotters. There are not many published studies about physeal radial exostosis in horses even though the problem is somewhat common, especially among trotters. Radial physeal exostosis removal with tenoscopy as a technique is also somewhat new and we wanted to share our experiences of the studied cases. Understanding the condition better is important also because timing the treatment optimally is essential for good results. Front limb lameness is a common career-limiting factor in trotter. The carpus is one of the most affected limb part in trotters and radial physeal exostosis seems to be one potential different diagnosis when examining carpal lameness. The carpus is one of the most commonly affected limb parts in young trotters and it encounters a lot of stress and strain during training. Radial exostose causing lameness can be challenging to diagnose. When treated properly-with tenoscopy-the prognosis of radial physeal exostosis seems to be good. Affected horses can return to racing fairly quickly and successfully after surgery. Study was focused on Finnhorse (FH) and Standardbred (STB) trotters with radial physeal exostosis treated by carpal sheath tenoscopy in Tampere Equine Clinic. Aim of this study was to determine recovery time of these two different breeds after surgery. The recovery time was determined as a time period from surgery to the first racing afterwards. All horses in this study were pre-examined and operated in Tampere Equine Clinic. Pre-examination included a complete lameness examination and radiographs were taken from each horse. On average the recovery time of the studied horses was 170 days (range 64 to 521 days). However FH recovery time was significantly longer (on average 247 days, range 101-427 days) compared to STB horses (178 days, range 64-521 days). This difference in recovery time is interesting and the reasons behind it should be further speculated and studied in future.eng
dc.description.abstractKäesoleva uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada küünarluu eksostooside esinemine karpaalkanalis ja selle mõju soome hobuste ja soojavereliste traavlite taastumisele pärast eksostooside eemaldamist. Aastatel 2007-2011 tehti Tampere Hobusekliinikus 79 küünarluu eksostoosi eemaldamise operatsiooni. Enamus opereeritud hobustest olid traavlid. Hobuste küünarluu kasvuplaadi, eksostooside kohta ei leidu palju avaldatud artikleid, kuigi tegu on üsna sagedase probleemiga ja seda eriti traavlitel. Küünarluu kasvuplaadi tenoskoopia kui tehnika on suhteliselt uus ning antud uurimusega on soov uuritud juhtumitega jagada saadud kogemust. Haiguskulu parem mõistmine on oluline, sest heade tulemuse saamiseks on hädavajalik ravi optimaalne ajastamine. Esijalgade longe on üks tavalisemaid kliinilisi probleeme, mis mõjutavad kiireid traavleid nende karjääri jooksul. Ranne on kõige mõjutatavam osa traavli jäsemetest ning küünarluu kasvuplaadi eksostoos näib olevat üks võimalikest diagnoosidest, kui on tegu karpaalse lonkega. Noorte traavlite jäsemetel saab treeningutel kõige suuremat stressi ja koormust just ranne. See võib viia küünarluu kasvuplaadi eksostoosi aladiagnoosimiseni ning selle tulemusel probleemi valeravini. Korrektselt ravituna – tenoskoopiaga – on prognoos väga hea. Haigestunud ja ravitud hobused võivad naasta treeningule ja võistlustele suhteliselt kiiresti peale operatsiooni. Minu lõputöö keskendub Soome hobustele (FH) ja Soojaverelistele (STB) traavlitele, kellel on küünarluu kasvuplaadi eksostoos. Uuringu eesmärk oli kindlaks teha aeg, mis kulub neil tõugudel operatsioonist taastumiseks. Taastumisajaks loeti aeg operatsioonist esimese võistluseni. Kõik uuringus kasutatud hobused olid eel-ja läbivaadatud ning opereeritud Tampere Hobusekliinikus. Eeluuring hõlmas lonkeuuringut ning röntgenoloogilist uuringut ja teostati kõigile hobustele. Keskmiselt oli uuringus osalenud hobustel taastumisaeg 170 päeva (vahemik 64 kuni 521 päeva). Siiski oli FH taastumisaeg märgatavalt pikem (keskmiselt 247 päeva vahemik 101-427 päeva) võrreldes STB (178 päeva vahemik 64-521 päeva). Selline erinevus taastumises on väga huvitav ning põhjuseid peaks edasi uurima.est
dc.subjecthorseeng
dc.subjectradial exostoseseng
dc.subjecttenoscopyeng
dc.subjectcarpal sheatheng
dc.subjectmagistritöödest
dc.titleRadial Exostoses as a Finding in Carpal Sheat Tenoscopy: A Case Series Studyeng
dc.title.alternativeKüünarluu eksostoosid karpaalkanali tenoskoopia leidudena: haigusjuhtude analüüsest
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2012-05-31
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.