Show simple item record

dc.contributor.advisorOhvril, Tiiu
dc.contributor.authorRaudla, Kristin
dc.date.accessioned2015-05-27T09:59:44Z
dc.date.available2015-05-27T09:59:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2098
dc.description.abstractKäesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada Eesti Leivatööstus OÜ konkurentsieelised lihtleivatoodete osas. Töös on kasutatud teiseseid kvantitatiivseid andmeid – ettevõttesisesed andmed toodangu kulustruktuuri ja leibade tootmise osakaal 2014. aastal ; erialane kirjandus; Internet. Samuti on läbi viidud töö autori poolt leivatoodete hinnavaatlus neljas erinevas selvehallis. Konkurentsivõime analüüsimine on aktuaalseks teemaks, kuna leibade tarbimine Eestis on vähenemas ning selline turuolukord nõuab ettevõtetelt oma turu-ja konkurentsipositsiooni süvendatud uurimist. Seoses uurimistöö eesmärgiga on autor püstitanud järgnevad uurimisülesanded: 1. Defineerida konkurentsivõime mõiste ja sellega seonduvad tegurid, mis antud töös on kasutusel, tuua välja olulised tegurid, mis konkurentsivõimet mõjutavad ja analüüsi meetodid. 2. Anda ülevaade Eesti leivaturu üldisest olukorrast. 3. Analüüsida Eesti Leivatööstuse OÜ senine tootmis-ja turunduskogemus. 4. Selgitada välja Eesti Leivatööstuse OÜ konkurentsieelised. 5. Tuletada ettepanekud vaadeldava ettevõtte võimaliku konkurentsieelise paremaks ärakasutamiseks. Eesti Leivatööstuse konkurentsipositsiooni mõjutas 2014. aasta jaanuaris tootmiskompleksi paarinädalane seisak, mille põhjustas eelmise ettevõtte pankrot. Alates veebruarist on ettevõte konkurentsipositsiooni parandamiseks teinud kõik endast oleneva - müügikampaaniad ja tootetutvustused, kus kirjeldati ka ettevõtte situatsiooni ning olukorda. Kindel ja pikaajaline turustuskogemus on taganud Eesti Leivatööstusele praeguse edu ning positsiooni leivaturul. Kokkuvõtvalt võib väita, et Eesti Leivatööstus on aastaga oma konkurentsipositsiooni oluliselt parandanud ning konkurentsivõime analüüsimisel selgus, et ettevõte on keskendunud diferentseerumisele ehk soovib oma toodetega konkurentidest eristuda. Konkurentsivõime suurendamiseks tuleks ettevõttel investeerida kaasaegsesse tehnoloogiasse, jätkata innovaatilist tootearendust ning läbi viia efektiivseid müügikampaaniaid.est
dc.description.abstractThe purpose of this thesis was to assess competitiveness of Eesti Leivatööstus Ltd. in the field of bread products. The thesis is based on secondary quantitative data like company’s internal data, professional literature and the Internet. Also the author of this thesis has conducted a price survey in four different grocery stores. It is important to analyze company’s competitiveness because the consumption of bread products in Estonia is decreasing. That kind of a market situation requires companies to research and investigate its market position and competitive situation on the field. Estonian bread market is in a situation where there are many providers in the market – both large and small companies are competing to each other. They compete with conventional products and niche products. Eesti Leivatööstus Ltd. has a long history of manufacturing bread and bakery products. It is important for the company to define their competitive position and competitive advantages in order to achieve the best results in business. The thesis is based on M. Porter’s competitive strategy and five forces strategy. Originate from M. Porter’s strategy, Eesti Leivatööstus Ltd. uses differentiation strategy. The company aims to differentiate itself from competitors and to provide consumers their demands. In summary, it can be said, that Eesti Leivatööstus Ltd has significantly improved its competitive position and competitiveness. By analyzing the competitiveness of the company, it was shown that the company is focused on differentiation and wants to differentiate its products from competitors. To enhance the competitiveness of the company, there should be done investments in modern technology, innovative product development and to continue to carry out effective sale campaigns.eng
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.titleOÜ Eesti Leivatööstus konkurentsivõime analüüsest
dc.title.alternativeThe competitiveness analysis of OÜ Eesti Leivatööstuseng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2015-06-10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.