Show simple item record

dc.contributor.advisorKõivupuu, Marju
dc.contributor.advisorRuukel, Aivar
dc.contributor.authorSaarnits, Pille
dc.date.accessioned2015-05-26T08:07:10Z
dc.date.available2015-05-26T08:07:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2037
dc.description.abstractKäesoleva magistritöö eesmärgiks oli hinnata päranditurismi võimalusi Haanjamaal – piirkonnas, mida on turismisihtkohana tunnustatud juba 1920. aastatest. Haanjamaa käesoleva töö mõistes tähistab Haanja kõrgustiku kõige kõrgemat ja maastikuliselt kõige esinduslikumat osa. Euroopa kui turismisihtkoha rõhuasetus on muutumas massiturismilt pigem nišiturismile – kitsale sihtgrupile suunatud spetsiifilise kvaliteetse turismitoote pakkumisele. Ühe suure võimalusena nähakse nii üle-Euroopalisel, riiklikul kui kohalikul tasandil kultuuripärandit tutvustavat turismi. Piirkonna potentsiaali päranditurismi sihtkohana määrab olulisel määral see, milline on turismiettevõtjate, pärandi vahendajate ja kaubastajate endi suhtumine kohalikku pärandisse. Lähtudes eelnevast on käesoleva magistritöö peamine uurimisküsimus: mida kohalikud turismiga seotud ettevõtjad mõistavad kultuuripärandina ja kuidas nad kasutavad seda turismis. Käesoleva magistritöö oodatav tulemus oli leida/pakkuda välja arengusuunad ja -võimalused Haanjamaa kultuuripärandi hoidmiseks, arendamiseks ja esitlemiseks. Töös on kasutatud kvalitatiivseid uurimismeetodeid, kirjalike materjalide analüüsi ja poolstruktureeritud intervjuud. Töö empiirilise materjali peamisteks allikateks on läbi aegade ilmunud Haanjamaad turismisihtkohana esitlevad trükised jt infokandjad (8 infokandjat ajavahemikust 1926 – 2015), Haanjamaa turismiettevõtjate kodulehed (37 ettevõtet) ja Haanjamaal kultuuripärandi müümise/vahendamisega tegelevate ettevõtjatega tehtud poolstruktureeritud intervjuude materjalid (15 intervjuud). Töö tulemusena selgus, et Haanjamaal on piisavalt ressurssi ja tahet päranditurismi edendamiseks. Piirkond on nii looduse kui kultuuripärandi poolest ümbritsevatest aladest ja Eesti teistest piirkondadest selgelt eristuv. Kohapeal on olemas pädevus ja soov piirkonna pärandit esitleda. Piirkonna turismiteenus on juba praegu pärandihõnguline ning viimase 10- 20 aasta jooksul on loodus- ja kultuuripärand Haanjamaa turismi kaubamärgina järjest selgemalt välja joonistumas. Päranditurism on ennast siin juba õigustanud. Arenguvõimalusi on koostöös ja spetsialiseerumises ning turismitoodete ja –teenuste valiku mitmekesistamises.est
dc.description.abstractThe aim of this master’s thesis was to assess opportunities for heritage tourism in Haanjamaa – a district that has been recognized as a tourism destination already since the 1920ies. In this thesis Haanjamaa stands for the highest and scenically most representative part of Haanja Upland. In these days, when it comes to promoting tourism in Europe, we see a shift from mass tourism to niche tourism – offering a specific high quality tourism product to a specific target group, with cultural heritage both on international, national as well as local level being seen as a great opportunity. Haanjamaa’s potential as heritage tourism destination is defined by tourism operators’ attitude towards the heritage and what it means to them. Based on the understanding that it isn’t the experts’/carriers’/marketers’ existence that ensures preservation of the heritage, but their attitude towards it, the author of this thesis attempted to define what the local tourism operators see as heritage, and how they use it in terms of tourism. Qualitative research methods, analysis of internet-based material (tourism brochures and web sites about Haanjamaa, with the time span from 1926 to 2015) as well as semi-structured interviews with tourism operators (15 of them) were used in this thesis. As a result, it became clear that Haanjamaa as a naturally and culturally distinctive region possesses enough resources and will to promote heritage tourism, and that the local heritage that is strongly tied to nature and landscape is in fact already part of tourism services. Natural and cultural heritage has become Haanjamaa’s tourism trade mark in the last couple of decades. The main heritage tourism opportunity is promoting down-to-earth lifestyle on small scale, while attention should be paid not to over-productize. Possible ways of developing heritage tourism include specialization and diversification of the offered tourism products and services.eng
dc.subjectmagistritöödest
dc.titleHaanjamaa võimalused päranditurismi sihtkohanaest
dc.title.alternativeOpportunities for Heritage Tourism in Haanjamaaeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2015-06-01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.