Show simple item record

dc.contributor.advisorAlaru, Maarika
dc.contributor.authorKade, Allar
dc.date.accessioned2015-05-20T07:57:56Z
dc.date.available2015-05-20T07:57:56Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1965
dc.description.abstractVäga palju räägitakse mahetoodangu paremast kvaliteedist võrreldes tavaviljelusega. Mahetootmine on küllaltki rangelt reguleeritud: peab hakkama saama väiksemate toitainete kogustega mullas, kahjureid ja umbrohtusid võib tõrjuda kasutades üksnes looduslikke vahendeid ja meetodeid. Vastupidiselt võib tavaviljeluses kasutada sünteetiliselt toodetud väetisi ja tõrjevahendeid. Et nende tootmisviiside kvaliteeti võrrelda, pani see aluse luua 2008. aastal mahetootmist ja tavatootmist võrdlev katse Eesti Maaülikooli katseaeda Eerikale. Sõltuvalt väetussüsteemist kasutati mahesüsteemis (M1, M2, M3) eelkultuure ja sõnnikut ning tavasüsteemis (N0, N50, N100, N150) lisaks sõnnikule ka mineraalset lämmastikku. Katse põhines plokksüsteemil, kus mahe- ja tavatootmine oli üksteisest eraldatud. Antud uurimustöö eesmärgiks oli uurida talinisu viljelusviisi mõju terasaagi kujunemisele, tera saagikusele ja tera kvaliteedile. Tulemustest selgus, et viljelusviis mõjutas usutavalt saagi kujunemist, mis avaldus tavaviljeluse saagikuse parameetrite oluliselt paremates näitajates. Suurem vahe tuli välja terasaagis, kus selgus, et mahesüsteemis jäi terasaak 20 – 41% väiksemaks võrrelduna tavasüsteemiga. Samuti selgus, et proteiini saagikus oli tavasüsteemis 39% suurem kui mahesüsteemis variantide keskmisena. Katse näitas, et talinisu kasvatamisel sõnnikuga väetamine ja eelkultuuride kasvatamine maheviljeluses ei anna samaväärset kvaliteeti võrrelduna tavaviljeluses antavate mineraalsete lämmastikväetistega. Probleemiks mahesüsteemis on lämmastiku puudus taimede kiirel kasvu ajal, kui seda suudaks parandada, siis muutuksid ka kvaliteedi näitajad.EST
dc.description.abstractPeople speak a lot about organic food and its better quality compeared to the conventionally produced food. Organic farming is quite strictly regulated: it has to manage smaller amounts of nutrients in soil, to prevent and protect against vermins and weeds it has to use natural resources and methods. Conventional farming system can use synthetically produced mineral fertilizers. This study bases on the field trial, where the organic and conventional systems are separated. In the organic system (M1, M2, M3), nitrogen sources were manure and legume crops but conventional system (N0, N50, N100, N150), used manure and different amount of mineral nitrogen fertilizers. The aim of this study was to investigate yield and quality of winter wheat in organic and conventional farming systems. Results show that cropping systems affect significantly yield and quality. The biggest difference was in grain yield, where organic system showed 20 – 41% smaller yield than conventional farming. Also essential difference was in protein yield where conventional system had 39% larger mean protein yield. This trial showed that manure and legume crops doesn´t give better quality in organic system compeared to the conventional system where nitrogen was added to the soil with mineral fertilizers. Problem is that plants can´t get enough nitrogen at the time they need it mostly, if we could solve this problem, maybe there will be also changes in yield and quality parameters.EN
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.subjecttalinisuEST
dc.subjectsaagikusEST
dc.subjectmaheviljelusEST
dc.subjecttavaviljelusEST
dc.titleTalinisu saagikus ja kvaliteet mahe- ja tavaviljelusesen_US
dc.title.alternativeYield and quality of winter wheat in organic and conventional farmingen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2015-06-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.